Wieści z Prowincji

WARSZAWA: Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Babicki został nowym Prodziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Babicki został nowym Prodziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych jest jednym z dziesięciu wydziałów UKSW. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  pedagogika specjalna oraz kierunku pedagogika o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka. Na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW studiuje blisko 1500 studentów. Kadrę Wydziału stanowi 60 pracowników naukowo-dydaktycznych. Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi szeroką działalność badawczą w zakresie wychowania, edukacji i resocjalizacji zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Poza tym posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego oraz profesora w dyscyplinie pedagogika.

Ks. Zbigniew Babicki w dalszym ciągu pozostaje Kierownikiem Studium Pedagogizacji UKSW. Jest to jednostka ogólnouczelniana, która kształci studentów UKSW różnych kierunków do zawodu nauczyciela.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić