Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
10 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 10 lutego

1963 – Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie obchodziło uroczyście fakt kanonizacji Wincentego Pallottiego. Triduum przygotowawcze przeprowadził rektor poznański, ks. Stanisław Martuszewski, były rektor Ołtarzewa i przyszły prowincjał. Sumę pontyfikalną celebrował sekretarz Episkopatu Polski, bp Zygmunt Choromański.

Popołudniowe nabożeństwo odprawił bp Bronisław Dąbrowski, przyszły sekretarz Episkopatu Polski. W uroczystościach uczestniczyło wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, braci i sióstr zakonnych. Po wieczornym nabożeństwie odbyła się uroczysta akademia ku czci nowego świętego, w której brali udział zaproszeni goście oraz liczni wierni.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1936 – Ks. Franciszek Bobrowski, kapelan urszulanek w Ołtarzewie, dokonał uroczystego wprowadzenia do kaplicy sióstr relikwii św. Urszuli i odprawił Mszę św. Do obowiązków kapelana należało odprawianie codziennej Mszy św. w kaplicy sióstr, za wyjątkiem niedzieli.

1939 – Zmarł pap. Pius XI (ur. 1857), który jako Achilles Ratti był od 1918 wizytatorem apostolskim na Polskę i Litwę, 1919-1921 pierwszym nuncjusz w Odrodzonej Polsce. Jego pobyt w naszym kraju upamiętniają w Warszawie dwie tablice: na domu parafialnym kościoła św. Aleksandra w oraz na Bielanach.

Od 6 II 1922 pełnił w Kościele urząd papieża.

W związku ze śmiercią Ojca Świętego wspólnota ołtarzewska odprawiła Officium defunctorum.

Szerzej na temat pontyfikatu Piusa XI zob. w oddzielnym poście

1939 – Bracia ołtarzewscy wykonali stoliki do sal wykładowych.

1941 – Ks. Czesław Wędzioch, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji został aresztowany wraz ze wszystkimi pracownikami Misji przez gestapo pod zarzutem prowadzenia wrogiej działalności wobec Niemców i odrzucenia propozycji kolaboracji; jednocześnie zlikwidowano Caritas. Skonfiskowano wtedy także inwentarz i archiwum Misji, a biura zostały całkowicie splądrowane. Po przesłuchaniach w różnych biurach gestapo został osadzony w paryskim więzieniu Santé. W celi przebywał samotnie przez 4 miesiące, początkowo pozbawiony brewiarza. Wyżywienie więzienne było bardzo nędzne. Jedyną pociechą była dla niego przyjmowana w celi Komunia Święta. Po pewnym czasie oddano mu brewiarz i pozwolono otrzymywać książki do czytania, a 31 V 1941 został zwolniony.

1969** – Ks. Jan Kudłacik został mianowany proboszczem na Karczówce przez bpa kieleckiego Jana Jaroszewicza. Wprowadzenie liturgiczne nowego proboszcza do kościoła miało miejsce w niedzielę 9 marca. 

Od 1939 do 1969 funkcję proboszcza na Karczówce pełnił kapłan z duchowieństwa diecezjalnego.

Ks. Kudłacik rektorstwo domu na Karczówce objął 1 września 1968 i był przełożonym przez dwie kadencję, do 1974.

1971 – Gościem Ołtarzewa był o. Leander Pietras, paulin, kustosz biblioteki na Jasnej Górze. Jako fachowiec z dziedziny bibliotekoznawstwa udzielał nam konsultacji w sprawie organizacji naszej biblioteki seminaryjnej.

1972 – Przy okazji swego pobytu w Polsce odwiedził nasze Seminarium bp Szczepan Wesoły współpracownik bpa Władysława Rubina w organizacji duszpasterstwa wśród Polonii. W czasie spotkania z alumnami, księżmi i braćmi mówił o warunkach duszpasterstwa wśród Polonii w różnych krajach świata.

1974 – Ks. Jakub Krzyszczuk podjął w Paryżu niemiecko-szwajcarską delegację związaną z pallotyńskimi czasopismami: „Das Zeichen” i „Ferment” (ks. Franz Josef Haid, ks. Wilfried Langenbach i ks. Hans Wallhof). Poruszono temat „klisz kolorowych” dla „Naszej Rodziny” i współpracy technicznej niemieckiego i szwajcarskiego periodyku z wydawnictwem i z drukarnią w Osny. 11 II ww. redaktorzy wyjechali do Osny, aby poznać drukarnię, a następnego dnia powrócili do Limburga.

1975 – Rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Josefa Kentenicha, sługi Bożego (1885 – 1968), pallotyna do 1964, założyciela Ruchu Szensztackiego (1914), więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau.

1978 – Odbyła się próba generalna Misterium Męki Pańskiej w reżyserii kleryków: Tadeusza Małachwiejczyka i Stanisława Omiotka. Rolę Jezusa kreował kl. Józef Pierzchalski.

1984* – W małej parafii w Listrup (diecezja Osnabrück w Niemczech) odbyła się pierwsza stacja uroczystości pogrzebowych ks. Wiesława Stężowskiego. W tej parafii od 1982 mieszkał i duszpasterzował ks. Wiesław; równocześnie studiował w Münsterze i prowadził duszpasterstwo polskie w Wilhelmshaven. Mszy koncelebrowanej 10 II 1984 przez ok. 30. okolicznych kapłanów przewodniczył delegat biskupa, referent personalny kurii Osnabrück. Parafia w Listrup chciała nawet, by szczątki ks. Wiesława pozostały tam na zawsze, ale 14 II przewieziono je do Polski (zajął się tym ks. Marian Faleńczyk). W miejscowości rodzinnej zmarłego 15 II odbył się drugi etap pogrzebu.

1986* – W Jerozolimie odbył się pogrzeb ks. Ignacego Jabłońskiego, b. profesora Seminarium, rektora i proboszcza w Ząbkowicach Śląskich. Msza koncelebrowana została odprawiona w Wieczerniku 10 II przez współbraci pielgrzymów i o. Obuchowskiego, duszpasterza dla Polaków w Ziemi Świętej. Przewodniczył jej ks. Jan Młyńczak, kolega kursowy, który wygłosił przemówienie ukazujące wiarę i pobożność zmarłego. Na mszy byli obecni franciszkanie, salezjanie i siostry elżbietanki z Domu Polskiego w Jerozolimie. Został pochowany na zboczu Góry Syjon, w części łacińskiej cmentarza, w pobliżu kościoła-Wieczernika, w kwaterze polskiej, obok grobu ks. prałata Stefana Pietruszki Jabłonowskiego, duszpasterza Polaków i rektora PMK w Ziemi Świętej (†1973).

1993 – Rada Prowincjalna utworzyła Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w miejsce dotychczasowego Zakładu Socjologii Religii SAK. „Instytut ma charakter instytucji naukowo-badawczej. Do zakresu działalności Instytutu należy gromadzenie materiałów dotyczących statystyki Kościoła katolickiego, ich analiza i przygotowywanie specjalistycznych opracowań z różnych dziedzin działalności Kościoła katolickiego. Instytut powinien podejmować bezpośrednią współpracę z Sekretariatem Episkopatu Polski, jak również koordynować prace badawcze z Głównym Urzędem Statystycznym, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Akademią Teologii Katolickiej i innymi instytucjami naukowymi … Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zostaje powołany jako instytucja Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i bezpośrednio podlega Zarządowi Prowincjalnemu tejże prowincji”.

Instytut ma swą siedzibę w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12. Posiada kilkuosobowy zespół.

2000 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Kloca, doktora filozofii, profesora psychologii i metafizyki w Seminarium w Ołtarzewie, sekretarza i profesora Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, w obecności ok. 70 kapłanów, kierownika Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego – ks. prof. Andrzeja Santorskiego, delegacji z Gdańska, rodziny oraz dużej liczby sióstr zakonnych. Mszy koncelebrowanej przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek, który też wygłosił homilię. Został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim. Na cmentarzu przemówił m.in. ks. Marian Kowalczyk, rektor Seminarium, przypominając ostatnie dni życia zmarłego.

2003* – Przy okazji pobytu w Warszawie, z racji prezentacji książki pt. „Bóg zesłał Syna Swego” (przy współpracy Michaela Konrada i Huberta Philippa Webera; tłumaczył ks. Lucjan Balter, a wydało Pallottinum w Poznaniu 2002 w serii AMATECA 7: Chrystologia), przebywał w Ołtarzewie kard. Christoph Schönborn, metropolita Wiednia. Kardynał spotkał się ze wspólnotą seminaryjną oraz studentami Instytutu Teologii Apostolstwa o godz. 9:30 w sali teatralnej. Towarzyszyli mu: ks. Edward Daniel SAC, bp Piotr Jarecki i ks. Stefan Dusza, dyrektor Pallottinum. Kardynała powitał ks. prowincjał Czesław Parzyszek, a następnie Ks. Kardynał przedstawił problem rozwoju chrystologii i opowiedział jak powstawała jego książka.

2003 – W domu opieki (Mercy Hospital) w Buffalo zmarł ks. Franciszek Cegiełka (ur. 1908 w Grabowie n. Prosną, w archidiecezji poznańskiej), doktor teologii, duszpasterz polonijny we Francji, rektor PMK we Francji, więzień obozów Sachsenhausen i Dachau, duszpasterz polonijny w USA, delegat prowincjała w USA 1978-81, profesor teologii i dziekan Wydziału Teologii w Felician College w Lodi (NY) i Holy Family College w Filadelfii. 

Udzielał pomocy, choćby drobnej, wszystkim osobom i organizacjom dobroczynnym zwracającym się do niego o wsparcie finansowe. Miał wielu przyjaciół i znajomych, wśród których cieszył się wielkim uznaniem, szacunkiem, oddaniem i przyjaźnią. Codziennie rano szedł do kaplicy stojącej obok domu, gdzie długo modlił się i odprawiał mszę stałej grupie wiernych. „Historia jego życia uczy nas dwóch rzeczy: pełnego i nieograniczonego zaufania Bogu i Jego Świętej Opatrzności oraz całkowitego zaangażowania i poświęcenia w pełnionych obowiązkach” (ks. Tomasz Skibiński).

2006* – W kościele parafialnym pw. św. Urszuli w Kowalu odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Marka Strzeleckiego, kapelana wojskowego w stopniu podpułkownika, proboszcza parafii wojskowej w Łodzi. Uroczystościom przewodniczył bp polowy Wojska Polskiego, generał brygady Tadeusz Płoski (†2010), a kazanie wygłosił wiceprowincjał pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla, ks. Czesław Parzyszek. Zmarły został pogrzebany na miejscowym cmentarzu.

Ks. Marek Strzelecki w 2002 ufundował w kościele parafialnym św. Urszuli w Kowalu obraz bł. Dominika Jędrzejewskiego, kapłana i męczennika (†1942).

2014 – Na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe pt. „Pastoralista w praktyce i teorii”, poświęcone ks. Edmundowi Robkowi, prof. UKSW, obchodzącemu wówczas 75.lecie urodzin. Prezentacji osoby Jubilata dokonał ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek, drogę pastoralną ks. Robka przedstawił ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski. Swoją refleksją na temat Jubilata podzielił się ks. prowincjał Józef Lasak. Prezentacji Księgi jubileuszowej dokonał redaktor Ryszard Sawicki. Tytuł księgi, przygotowanej przez profesorów, doktorantów, studentów i pallotynów, związanych ze środowiskiem naukowym Wydziału Teologicznego UKSW, brzmi następująco: „Praktyk i teoretyk pastoralny”.

2015 – Zakończyła się, trwająca od 4 II, wizytacja w Delegaturze Matki Bożej Pięknej Miłości w Papui-Nowej Gwinei, którą przeprowadził ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny. 8 II Delegatura obchodziła 25.lecie obecności pallotynów w tym kraju, w największej jej diecezji, Wewak. Pierwsi misjonarze rozpoczęli tu pracę 30 I 1990. W 2015 pracowało tam pięciu współbraci na placówkach w: Roma, Warabung, Kairiru, Boram i Vokeo.

2016 – Z Paryża do Wietnamu na misje wyruszył ks. Marcin Grzyb. Towarzyszył mu przełożony regionalny, ks. Aleksander Pietrzyk. Był to drugi jego wyjazd do tego kraju. Pierwszy raz wyleciał do Wietnamu 10 X 2015 (również w asystencji superiora) – wtedy rozpoczął naukę języka wietnamskiego. Zatrzymał się w parafii Thi Nghe, w mieście Ho Chi Minh (Saigon). Miejsce to wyznaczył mu abp Paul Bùi Văn Ðoc, metropolita Saigonu. Obaj misjonarze przebywali tam do 15 sierpnia 2017.

2016 – W Środę Popielcową proboszcz parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie, ks. Tomasz Zaczkiewicz, poświęcił nową figurę Matki Bożej Niepokalanej, zainstalowaną w kapliczce przed kościołem. Poprzednia figura została zniszczona i sprofanowana przez pięciu młodych ludzi w nocy z 14 na 15 I. Nową figurę wykonał Andrzej Sławiński, współwykonawca figury Chrystusa Króla Wszechświata ze Świebodzina.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny