Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 września 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 16 września

1992 – Na XVII Zebraniu Generalnym wybrano nowego przełożonego generalnego Stowarzyszenia. Został nim członek Prowincji Irlandzkiej, ks. Séamus Freeman. Wicegenerałem został ks. Jan Kupka z Prowincji Chrystusa Króla.

Zebranie rozpoczęło się 10 IX i odbywało się w Centrum Salezjańskim. Uczestniczyło w nim 62 delegatów. Hasłem Zebrania były słowa: „W Zjednoczeniu dla ewangelizacji”. Pierwszym tematem obrad Zebrania była sprawa Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Na omawianie tego tematu zaproszono również siostry pallotynki i „Komisję 86”. Kolejnymi tematami obrad były: przygotowanie do jubileuszu 200-lecia Urodzin Św. Założyciela oraz rola braci w naszym Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego liczyło w 1992: 8 biskupów, 1523 kapłanów, jednego stałego diakona, 56 diakonów i alumnów po wiecznej konsekracji, 234 braci po wiecznej profesji, 210 alumnów i 23 braci po czasowej konsekracji, 155 nowicjuszy alumnów i siedmiu nowicjuszy braci.

Ks. Séamus Freeman był przełożonym generalnym Stowarzyszenia w latach 1992-2004, a następnie proboszczem pallotyńskiej parafii św. Wincentego Pallottiego w Pietralata w Rzymie i bpem Ossory w Irlandii (od 2007 do 2016).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1820 – Ks.  Wincenty Pallotti przebywał w Camaldoli k. Frascati. Stamtąd udał się do Rzymu, a następnie powrócił do Camaldoli i tam pozostał do końca października.

1922 – Na Kopiec powrócił z lazaretu w Lubawie br. Józef Przybylski.

1928 – Do Ołtarzewa przybył br. Stanisław Gołębiowski z Kopca.

1932; 1933 – W Ołtarzewie obradowała Konsulta Generalna (K. Regionalna) polskiej Regii.

1932 – Ks. Wojciech Turowski, sekretarz generalny Stowarzyszenia, rozpoczął w Ołtarzewie swoje doroczne rekolekcje.

1933 – wrzesień – Na studia uniwersyteckie do Warszawy wyjechali z Kopca: ks. Michał Muszyński (do 1938 studiował filologię polską oraz ukończył kurs pedagogiczny, zakończony tytułem magistra) i ks. Józef Socha (studiował matematykę).

1934 – Kronika domu ołtarzewskiego wymieniła z imienia i nazwiska pracownika Seminarium – był nim Michał Boczulak (wspomina go przy okazji jego ślubu, na którym byli obecni pallotyni).

1946 – Ks. Franciszek Bogdan, rektor domu i kaplicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Gdańsku wziął udział w rozprawie sądowej w sprawie gmachu Akademii Lekarskiej.

1948 – Na Wystawę Ziem Odzyskanych do Wrocławia wyjechało z Kopca 100 uczniów Collegium Marianum i kilku księży.

1949 – W „Dzienniku Bałtyckim” ukazał się artykuł, podpisany przez niektórych działaczy dawnej Polonii Gdańskiej, skierowany przeciw pallotynom pracującym przy parafii Chrystusa Króla.

1951 – Ks. Augustyn Werochowski, rektor domu sucharskiego, po likwidacji tego domu (wzięły w dzierżawę pallotynki), przybył do Ołtarzewa.

1951 – Pallottinum wydało w tym roku następujące pozycje: „Święty Paweł” (ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, z rokiem wydania 1950, kolejne – w 1952), „Lekcje i Ewangelie na wszystkie niedziele i święta całego roku” (w przekładzie E. Dąbrowskiego), „Historia Biblijna Starego Testamentu” (podręcznik do nauki religii rzymskokatokatolickiej na kl. V szkoły podstawowej).

1968 – Zainaugurowano nowy rok szkolny w Szkole Drukarskiej w Osny. Rozpoczęto go Mszą św., odprawioną przez dyrektora szkoły, ks. Alojzego Misiaka. W szkole uczyło się wtedy 70 uczniów w czterech kursach (nauka ogólna) i czterech sekcjach (zecernia, drukarnia, introligatornia i offset).

W 1967 szkołę ukończyło siedmiu uczniów (pięciu otrzymało świadectwo państwowe CAP odpowiednich specjalizacji). Szkoła Drukarska przyjęła też egzaminy 28 kandydatów z Akademii w Amiens.

14 IX 1968, ponad 50 uczniów z tej samej Akademii zdawało tu egzaminy wstępne lub promocyjne na wyższy kurs. Szkoła była też centrum egzaminów dla kilku okolicznych departamentów.

1968 – Z powodu komplikacji pooperacyjnych, w szpitalu w Kielcach, zmarł ks. Czesław Skuza (ur. 1937 w Modrzewinie (obecnie Zalesie), w parafii Szumsko, w diecezji sandomierskiej). Święcenia kapłańskie przyjął w Ołtarzewie 16 VI 1963 z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

Był gorliwym kapłanem z radosnym nastawieniem do życia, mimo trudności zdrowotnych. W Stowarzyszeniu miał rodzonego brata, ks. Ludwika (ur. 1930, święcenia kapłańskie 1956), zmarłego w 2017.

1972 – wrzesień – Nowym prezesem Société Notre Famille został Władysław Pelc (+2002), pisarz i dyplomata.

1973 – W parafii wojskowej w Warszawie na Bemowie odbyła się instalacja nowego proboszcza ks. kapelana Eugeniusza Skarzyńskiego SAC. Pełnił tu funkcję proboszcza w latach 1973-75. Przedtem był proboszczem parafii wojskowej we Wrocławiu (1971-73), a po odejściu z Warszawy – proboszczem parafii wojskowej w Chełmnie n. Wisłą (1975-78).

1974 – W obradach Kongresu moralistów w Krakowie uczestniczyli: ks.  Franciszek Bogdan i ks. Paweł Góralczyk.

1976 – W trzydniowym IV Kongresie Teologów Polskich w Krakowie-Mogile (14-16 września) wzięło udział 9. profesorów z Seminarium w Ołtarzewie.

– Ks. Jan Korycki brał udział w Zjeździe Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Tarnowie.

– Trzech alumnów z Ołtarzewa uczestniczyło w Sacrosongu w Lublinie.

1977 – Drugim prefektem alumnów w Ołtarzewie został ks. Marian Szczotka.

– Na Konferencji Profesorskiej poddano pod głosowanie projekt ściślejszej łączności Seminarium w Ołtarzewie z ATK w Warszawie. W wyniku głosowania projekt odrzucono.

1978 – Ks. Henryk Pastuszka, misjonarz z Rwandy, odprawił w Ołtarzewie Mszę św. dla Wspólnoty Misyjnej, a na spotkaniu z alumnami wyświetlił przezrocza ilustrujące pracę pallotynów w Rwandzie.

1991 – Ks. Andrzej Tkacz złożył rezygnację z rektorstwa domu przy Szkole Drukarskiej w Osny. Funkcję rektora pełnił tam od 1987.

1998 – Rozpoczęło się w Rzymie XVIII Zebranie Generalne. Trwało ono do 8 X. Radcą generalnym wybrano ks. Kazimierza Czulaka z Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Priorytetem rozważań zebrania były kwestie dotyczące Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

1999 – Odbyło się uroczyste otwarcie gmachu nowego budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie. Odzyskany budynek po wielu latach został ogromnym wysiłkiem wyremontowany i przystosowany do użytku szkolnego. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta, Kuratorium oraz władz kościelnych. Bp Andrzej Suski dokonał poświęcenia gmachu nowej szkoły.

2001 – W Poznaniu br. Przemysław Czerwiński złożył wieczną konsekrację na ręce ks. prowincjała Tomasza Skibińskiego.

2005 – Zgodnie z prawem SAC nr 309, Rada Prowincjalna kanonicznie erygowała miejscową wspólnotę Prowincji Chrystusa Króla w miejscowości Fulnek w Czechach, po otrzymaniu zgody Rady Generalnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i biskupa diecezji ostravsko-opavskiej Františka Václava Lobkowicza OPraem.

2016 – W parafii w Dowbyszu, w miejscu gdzie ks. Aleksander Milewski posługiwał jako proboszcz, odbyły się jego uroczystości pogrzebowe. Mszę świętą koncelebrowało 118 księży z całej Ukrainy i zagranicy pod przewodnictwem Witalija Skomarowskiego, bpa łuckiego i administratora diec. kijowsko-żytomierskiej, Stanisława Szyrokoradiuka OFM, bpa charkowsko-zaporoskiego i Leona Małego, lwowskiego bpa pomocniczego. W homilii pogrzebowej bp Szyrokoradiuk powiedział m.in.: „Ojciec Aleksander był przygotowany na śmierć. 13 września miałem z nim spotkanie. Kilka godzin przed spotkaniem ze mną, był u niego biskup Witalij. Byłem pod wrażeniem, jak ks. Aleksander był spokojny. Pomodliłem się koronką do Bożego Miłosierdzia. Obserwowałem spokój, dojrzałość, przygotowanie. To była szczęśliwa śmierć. Każdy ksiądz jest ekspertem w przygotowaniu do śmierci, jednak samemu czasem ciężko jest się do niej przygotować. Pełen sił, gotowy do pracy – o. Aleksander przyjął wolę Bożą. Wierzę, że jest w niebie i modli się za nas” (cyt. za: „Był nie tylko kapłanem, lecz także nauczycielem i przyjacielem – katolicy z Dowbysza o śp. ks. Milewskim”, „Słowo Polskie” 2016, 19 IX 2016).

Zarząd Prowincji Chrystusa Króla reprezentował ks. prowincjał Józef Lasak i radcy prowincjalni: ks. Józef Ciupak i ks. Grzegorz Młodawski oraz ks. Andrzej Mucha. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły liczne siostry zakonne, a wśród nich przedstawicielki Zarządu Prowincjalnego Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz wierni z różnych miast i wsi. Po Mszy świętej podziękowania zmarłemu kapłanowi złożył ks. prowincjał J. Lasak, siostry pallotynki, burmistrz miasta Dowbysz Jurij Domaszyn („Ksiądz Milewski łączył ludzi…, potrafił jednoczyć wszystkich, niezależnie od ich wiary”) i mieszkanka Dowbysza, Walentyna Jusupowa („uczył moich rodziców – a oni mnie, mieszkańców Dowbysza, modlitw i piosenek w języku polskim… dzięki swojej pracy łączył wszystkich Polaków Dowbysza wokół kościoła… [Był] to Człowiek, który pomagał radą, nie bał się trudności, pracy, nie bał się pracować z ludźmi, nie bał się umrzeć!..; ww. wypowiedzi cyt. za: „Był nie tylko kapłanem”).

Doczesne szczątki ks. Aleksandra spoczęły na terenie przykościelnym w Dowbyszu. Wzruszającym momentem był widok współbraci-kapłanów, dopełniających własnymi rękami ostatniej posługi związanej z pochówkiem ks. Aleksandra, tj. wyniesienia trumny z kościoła, przeniesienia jej do przygotowanego grobu i spuszczenia jej na miejsce przeznaczenia. W ten symboliczny sposób podkreślili, że oddają ziemi pierwsze pallotyńskie ziarno, które obumierając przyniesie swój właściwy plon. Niech jego życie, poświęcenie i ofiara przyniosą obfite owoce dla Kościoła i Stowarzyszenia na Ukrainie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny