Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
19 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 19 maja

1950 – W Ołtarzewie prof. Wojciech Durek zakończył prace przy rzeźbie dalszych ołtarzy w nawach bocznych. W nawie wschodniej, idąc od prezbiterium, powstały ołtarze poświęcone św. Franciszkowi Salezemu, św. Michałowi Archaniołowi (ten ukończył do 25 II br.), św. Janowi Kantemu i św. Cecylii, a w nawie zachodniej: św. Tomaszowi z Akwinu, św. Antoniemu Padewskiemu, św. Stanisławowi Kostce i św. Teresie od Dzieciątka Jezus (ten ukończył do 25 II br.). Wszystkich ołtarzy jest w kościele 13. Równocześnie w tym okresie powstały płaskorzeźby Drogi Krzyżowej.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1922 – Ks. Wojciech Turowski został mianowany radcą polskiego dystryktu. Funkcję tę pełnił do 1925, gdy został wybrany na superiora tegoż dystryktu (od 1926 regii).
Tego dnia otrzymał też od Rady Generalnej nominację na rektora domu kopieckiego. Jako przełożony tego domu, powiększył Kopiec, gdyż z powodu braku miejsc nie przyjmowano wielu chętnych do pallotyńskiego gimnazjum. Prace remontowe przeprowadzono w latach 1924-25. W XI 1925 prace ukończono i do dyspozycji gimnazjalistów oddano piękny i duży gmach.

1922 – Tego dnia Rada Generalna udzieliła zgody na otwarcie w Polsce studium teologicznego w Wadowicach na Kopcu. Rok seminaryjny rozpoczął się 20 X 1922. Organizacją studium teologicznego zajął się rektor domu i rektor Seminarium ks. Wojciech Turowski.

1928 – Przez trzy tygodnie ks. Wiktor Krakor zastępował proboszcza w parafii w Łukowcu Wiszniowskim (dek. Dolina), w archidiecezji lwowskiej. W tym czasie ks. proboszcz kanonik Józef Bodarski wypoczywał w Ołtarzewie.

1942 – Ks. prowincjał Jan Maćkowski przeprowadził wizytację kanoniczną domu w Radomiu. Przybył tu 18 maja, a wyjechał do Warszawy 20 maja.

1950 – Wspólnota seminaryjna obchodziła uroczystość wewnętrzną Królowej Apostołów. Dzień ten był wolny od zajęć dydaktycznych.
– Na cmentarzu parafialnym w Ołtarzewie przystąpiono do wstępnych prac przy urządzaniu pallotyńskiej kwatery (grobowca), według projektu artysty malarza p. Zbigniewa Łoskota (+1997).

1951 – W Ołtarzewie bp Zygmunt Choromański udzielił święceń diakonatu pięciu subdiakonom.

1956 – W Rzymie zmarł ks. Giacinto Cardi (ur. 1876 w miejscowości Lenola, prowincja Latina, we Włoszech), radca generalny, pierwszy prowincjał włoskiej prowincji 1909-1919, generał Stowarzyszenia 30 X 1919-23 V 1925 i 16 VI 1931-7 V 1937.
Jako radca generalny, a potem generał wspierał polskich pallotynów. Za jego urzędowania został otwarty dom w Sucharach (1921), a w stulecie powstania Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (4 IV 1935) polska regia (okręg) została podniesiona do rangi prowincji.

1958 – Pomiędzy 13 a 19 maja ks. Wojciech Turowski przeprowadził wizytację kanoniczną domu w Ząbkowicach Śląskich. Z tej okazji zapisano w „Wiadomościach Polskiej Prowincji SAK” 1958, nr 2, s. 45-46: „13 maja. Witamy serdecznie Najczigodniejszego Księdza Generała Turowskiego. Przyjeżdża jako wizytator. Przemawia krótko, serdecznie po ojcowsku. Odjeżdża od nas 19 maja, pozostawiając po sobie najlepsze wspomnienia. Oby nas jeszcze odwiedził”.
W święto Królowej Apostołów przybył do Ząbkowic wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej ks. Józef Marcinowski.

1963 – W Amiens zmarł ks. Bronisław Wiater (ur. 1910 w Bystrzycy, w parafii Nockowa, w diecezji tarnowskiej), duszpasterz polonijny we Francji, założyciel i dyrektor Polskiego Gimnazjum Królowej Apostołów w Chevilly, superior regii francuskiej 1946-49, redaktor prasy katolickiej.
W 1960 przejął opuszczoną placówkę w Amiens, otaczając opieką duszpasterską Polaków w departamencie Somme, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. W pracy posługiwał się motorem (Mobylette), przemierzając okolicę Amiens w czasie mrozów, deszczu i wichur, i takie warunki pracy nadwyrężyły jego słabe zdrowie. Nic więc dziwnego, że to nieoszczędzanie zdrowia spowodowało śmierć.
Ksiądz Wiater skarżył się już od I 1963 na ogólne osłabienie. Z tego powodu, jak również mrozów, nie pojechał w połowie tego miesiąca na uroczystości kanonizacyjne Pallottiego do Rzymu, ale planował zorganizować pielgrzymkę autobusową w wakacje. Mocno wyczerpały go objazdy duszpasterskie z okazji Wielkiego Postu, nieregularny tryb życia, a szczególnie odżywianie. Do tego wszystkiego nałożyły się przygotowania do jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, które obchodził 28 IV, a po których musiał kilka dni całkowicie wypocząć. Mimo takiego osłabienia działał dalej i nic nie mogło go powstrzymać od realizacji swej dewizy kapłańskiej: „Panie, daj mi dusze, resztę zabierz” (św. Jan Bosco). Polacy często mówili o tej działalności: „Ot, prawdziwy Wiater”.
Kiedy rano w niedzielę 19 V 1963 nie przyszedł na mszę, duszpasterze znaleźli go już martwego. Lekarz stwierdził śmierć naturalną przez udar serca. Była ona konsekwencją ogólnego osłabienia organizmu.

1973 – Stefan kard. Wyszyński powierzył ks. Eugeniuszowi Weronowi pełną odpowiedzialność w kierowaniu Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego (PSŻW; od 1991 Instytut), które stało się dla niego „źródłem duchowego wzbogacenia, a także i duchowego podtrzymania w trudniejszych chwilach kapłańskiego życia”. Głównym celem PSŻW była odnowa życia duchowego i realizacja odnowicielskich wskazań Soboru Watykańskiego II (pomysłodawcą i założycielem był ks. Antoni Słomkowski, były rektor KUL). Funkcję kierownika Instytutu pełnił nieprzerwanie aż do 1993. Jego sekretarzami i współorganizatorami byli m.in. księża pallotyni: Piotr Taras, Mieczysław Madejski, Marian Sikora, Józef Kloc.

1973 – Ks. Jan Korycki, rektor Seminarium, uzyskał na KUL stopień naukowy doktora pedagogiki. Temat jego rozprawy doktorskiej brzmiał: „Formacja psychopedagogiczna w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce. Rozwój, stan współczesny, perspektywy”; napisany został pod kierunkiem prof. Stefana Kunowskiego.

1974 – Ołtarzew nawiedziła grupa pracowników poznańskiego Pallottinum – ok. 70 osób: księży, braci i ludzi świeckich.
– Dziewięciu alumnów rozpoczęło rekolekcje przed diakonatem i profesją wieczną. Byli to: Józef Andruszewski, Józef Baran, Eugeniusz Feldo, Jan Janik, Jerzy Kopeć, Jan Kupka, Zbigniew Pawłowski, Henryk Pastuszka i Aleksander Pietrzyk.
– W sali pod kościołem odbyły się po południu występy parafialnych zespołów muzycznych dekanatu pruszkowskiego, tzw. Sacrosong. Patronował tej imprezie ks. Jan Górny, dziekan z Pruszkowa i ks. Edward Daniel SAC, proboszcz ołtarzewskiego kościoła. Impreza zgromadziła zespoły, m.in. z Ożarowa Mazowieckiego, Żbikowa, Ursusa, Pruszkowa i Ołtarzewa. Na zakończenie wręczono dyplomy dla trzech pierwszych zespołów. Inni otrzymali plakietki z napisem: „Służcie Panu z weselem – Ołtarzew – 19 maja 1974”.

1980 – Do sanatorium w Nałęczowie na okres jednego miesiąca wyjechał ks. Feliks Folejewski, ojciec duchowny Seminarium.
– Klerycy obejrzeli w seminaryjnym kinie film produkcji amerykańskiej pt. „Lot nad kukułczym gniazdem” (z 1975 r.), oparty na powieści Kena Keseya, mówiący o zniewoleniu oraz tęsknocie za wolnością.

1984 – Rada Prowincjalna powołała Komitet Organizacyjny Polskiej Prowincji dla przygotowania uroczystości Roku Jubileuszowego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (na 150-lecie ZAK) w Polsce, ze ścisłym powiązaniu z centralą w Rzymie. W skład Komitetu weszli: ks. Stanisław Kuraciński, jako przewodniczący oraz ks. Roman Forycki, ks. Stanisław Rudziński, ks. Feliks Folejewski i ks. Edward Daniel.

1984 – W Radomiu, po wielu latach starań, rozpoczęto budowę kościoła parafialnego. Kościół pw. Królowej Apostołów, według projektu architekta Ryszarda Kańskiego, Elżbiety Idzikowskiej, Eugeniusza Szutakiewicza, Bronisława Elżanowskiego i konstruktora Krzysztofa Góreckiego, został zbudowany w latach 1984-96, staraniem ks. Eugeniusza Klimińskiego, a następnie ks. Antoniego Czulaka.

1985 – Główne uroczystości z okazji 30-lecia obecności pallotynów w Zakopanem odbyły się z udziałem Franciszka kard. Macharskiego. W tym czasie trwały starania pallotynów o budowę kościoła na Krzeptówkach. Arcybiskup wyraził nadzieję, że kompetentne władze państwowe udzielą zezwolenia na budowę kościoła. Zezwolenie takie nadeszło w 1986. Rozpoczęto więc budowę kościoła Matki Bożej Fatimskiej, jako wotum dziękczynne za ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II (13 V 1981).

1991 – W Sanktuarium Matki Bożej Czarneckiej w Czarnej, bp Edward Materski, ordynariusz diecezji sandomiersko-radomskiej odprawił Mszę św. i wygłosił Słowo Boże z okazji parafialnego odpustu i powitania cudownego obrazu Matki Bożej, który został gruntownie odnowiony przez konserwatorów w Poznaniu.

1998 – W Gdańsku zmarła s. Eligia Rembowska (ur. 1933 w Wiechowie, pow. Gniezno, w archidiecezji gnieźnieńskiej), pallotynka. Po złożeniu profesji uzupełniała wykształcenie i pracowała w różnych domach prowincji, a najdłużej, bo 30 lat, w Ołtarzewie, początkowo w kuchni, a następnie w sekretariacie seminarium. Ostatnie lata spędziła w Gdańsku. Zmarła po długiej chorobie. Spoczywa na Cmentarzu Łostowieckim w Gdańsku.

2001 – Ks. Jerzy Dobkowski został potwierdzony na stanowisku sekretarza ds. Misji w Regii Miłosierdzia Bożego.

2002 – W Woronowie na Białorusi odbyło się poświęcenie kościoła pw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Budowa nowej świątyni w Woronowie trwała ok. 10. lat. Już w 1991 poświęcono krzyż oraz plac pod budowę kościoła.
Poświęcenia nowego kościoła dokonał ordynariusz grodzieński, bp Aleksander Kaszkiewicz. Zaraz potem, 8 VI, miały miejsce święcenia kapłańskie pierwszego pallotyna z Woronowa, ks. Stanisława Waszkiewicza. Udzielił mu ich ww. bp Kaszkiewicz.

2010 – Prowincja Zwiastowania Pańskiego rozpoczęła współpracę z włoską Prowincją Królowej Apostołów w parafii św. Marty w Sarasocie na Florydzie w USA.

2011 – W Poznaniu jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich obchodził ks. Florian Kniotek z ks. Stefanem Duszą oraz księżmi świętującymi jubileusz 25-lecia kapłaństwa (ks. Wojciech Pietrzak i ks. Zbigniew Rembisz). Praca w Pallottinum była cechą łączącą wszystkich jubilatów. Z tej okazji kazanie okolicznościowe wygłosił na Mszy prowincjał ks. Adrian Galbas.

2012 – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach gościło ks. dra Carlosa Cabecinhasa, rektora Sanktuarium Fatimskiego w Portugalii. Wizyta potwierdziła bliskie relacje i ścisłą współpracę Sanktuarium na Krzeptówkach z Fatimą w dziele krzewienia Orędzia Fatimskiego. Ksiądz rektor zapoznał się z inicjatywami Sekretariatu Fatimskiego i wyraził wielkie uznanie i radość z tak wielu wysiłków i starań o poprawny kult Niepokalanego Serca Maryi.

2012 – W dniach 15-19 V, w Rzymie odbyło się sympozjum dla wszystkich członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, zorganizowane przez Instytut Świętego Wincentego Pallottiego, z okazji 50. rocznicy kanonizacji Pallottiego. Tematem przewodnim sympozjum była Świętość. Uczestniczyło w nim prawie 90 osób z różnych krajów. Wiodącymi tematami były: Kanonizacja św. Wincentego Pallottiego w słowach i obrazach z tego czasu; Świętość w ogólności; Pallotyńska kapłańska świętość; Świętość wiernych świeckich; Świętość w życiu osób konsekrowanych. Uczestnicy spotkania przeszli szlakami związanymi ze św. Wincentym w Rzymie oraz wyjechali do Frascati, w rocznicę święceń Pallottiego, do kościoła, gdzie celebrował mszę prymicyjną.

2013 – W Rzymie, podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego, dwa zgromadzenia pallotyńskich sióstr: Siostry Apostolstwa Katolickiego i Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego uczciły 175. rocznicę swego powstania. Uroczystą Mszę św. w kościele SS. Salvatore in Onda w Rzymie sprawował przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny