Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
20 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 20 maja

1976 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Stefana kard. Wyszyńskiego, przyjęli diakoni: Zenon Bazan, Andrzej Biernacki (+2018), Henryk Cabała (+2003), Zygmunt Falczyński, Lesław Gwarek (+2014), Bolesław Krawczyk (w diec. wiedeńskiej), Andrzej Kurowski, Eugeniusz Leśniak, Mieczysław Olech, Jan Posiewała, Mirosław Rafiński (wystąpił), Ryszard Rydz (ob. Rietz), Tadeusz Rykaczewski, Zbigniew Sareło (wystąpił) i Jan Sopicki.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18:00. Przybyło na nią wielu współbraci pallotyńskich oraz członków rodzin i przyjaciół neoprezbiterów. Słowa powitania i wprowadzenia w liturgię mszalną wygłosił rektor Seminarium ks. dr Jan Korycki. Kardynał Wyszyński w okolicznościowej homilii podkreślił wielkość daru kapłaństwa, wymagającego nieustannej ofiary życia. Po zakończeniu uroczystości ks. prowincjał Józef Dąbrowski podziękował Prymasowi za dar Chrystusowego kapłaństwa. Neoprezbiter Jan Sopicki, będąc wyrazicielem wszystkich nowo wyświęconych, złożył wyrazy wdzięczności Bogu, rodzicom, Stowarzyszeniu, Kościołowi i Kardynałowi za dar kapłaństwa Chrystusowego.

Kardynał Wyszyński do tej pory trzy razy udzielił w Ołtarzewie święceń kapłańskich: w 1949, 1957 i 1976 r.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1836 – Mons. Alojzy Morichini poinformował w liście ks. Wincentego Pallottiego, że malarz Camuccini namaluje obraz dla „znanego miejsca w Persji”.

1919 – Zarząd niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy złożył w Berlinie wniosek o pozwolenie na osiedlenie się pallotynów w Ząbkowicach Śląskich. Po początkowych oporach Pruskie Ministerstwo Stanu wydało 24 czerwca 1920 pismo zezwalające na założenie placówki w Ząbkowicach.

1928 – W Ołtarzewie, w święto Królowej Apostołów, odprawiono rano Mszę św. Uroczystą akademię ku czci Królowej Apostołów rozpoczęto o godz. 11.30. M.in. kleryk Bolesław Kamiński wygłosił wiersz pt. „Maryja wszystkich łask Pośredniczka”, a kl. Józef Kotlęga miał odczyt pt. „Maryja w dążeniu naszym do doskonałości”. Akademię zakończono śpiewem „Maria Lux Apostolis”.

1937 – Zakończyła obrady VII Kapituła Generalna (rozpoczęła się 7 V). Z zarządzeń Kapituły Generalnej trzeba podkreślić, że w Stowarzyszeniu należy czcić Niepokalaną Dziewicę Maryję pod wezwaniem Królowej Apostołów, a nie Trzykroć Przedziwną. Stosując się do tej uchwały w każdym pallotyńskim domu, a przede wszystkim w domach formacyjnych, należało umieścić na widocznym miejscu obraz Maryi wśród Apostołów w Wieczerniku. Naśladując zaś przykład Wincentego Pallottiego zachęcano też do oddawania czci Maryi w wizerunku Matki Bożej Miłości.

1945 – Ks. Ludwik Bajgrowicz został mianowany prefektem młodzieży w liceum handlowo-administracyjnym w Bydgoszczy. Funkcję tę spełniał do 1 I 1946.

1949 – W Chevilly odbyła się konferencja księży z ówczesnym generałem Stowarzyszenia ks. Wojciechem Turowskim. Na zakończenie spotkania ks. Turowski wręczył akty nominacji nowemu Zarządowi Regionalnemu: ks. Czesław Wędzioch – superior oraz radcy – ks. Piotr Oramowski, ks. Wincenty Stolz (na miejsce ks. Bronisława Wiatera, który zrezygnował), ks. Stefan Treuchel i ks. Jan Wroński.

1951 – Alumni i księża z Ołtarzewa brali czynny i wydatny udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Andrzeja Boboli w parafii Ożarów Mazowiecki, poprzez celebrę, spowiedzi i kazania.

1971 – Ks. Eugeniusz Klimiński wyjechał na tydzień do Pragi czeskiej. W programie pobytu miał spotkanie duszpasterskie i religijne z grupą młodzieży praskiej z Ruchu Focolari.

1972 – Na jubileusz 25.lecia kapłaństwa ks. Tadeusza Michałka, do Wadowic wyjechali z Ołtarzewa: ks. Antoni Pławny i ks. Alojzy Hassa.
– W parafii Ożarów Mazowiecki rozpoczęła się wizytacja kanoniczna, którą prowadził bp Władysław Miziołek.

1973 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk bpa Władysława Miziołka, przyjęli diakoni: Stanisław Jóźwik i Roman Zarzycki (+2016). Trzeci diakon, Ryszard Domański, otrzymał święcenia kapłańskie w swojej rodzinnej parafii w Poznaniu, dopiero 2 czerwca, a następnie wyjechał na misje do Rwandy.

1974 – W Gdańsku rozpoczęły się rekolekcje roczne dla księży. Z Ołtarzewa brali w nich udział księża: Franciszek Madej i Stefan Bajda.

1978 – Część alumnów wyjechała do sanktuarium w Hodyszewie, gdzie uczestniczyli w modlitwie przed cudownym Obrazem Matki Bożej, razem z całym seminarium łomżyńskim.
– Mszę prymicyjną dla współpracowników w Pruszkowie odprawił ks. Marian Skorżyński, a w Milanówku – ks. Jan Kwidziński.

1983 – Seminarium gościło przedstawicielkę Centrali Ruchu „Światło-Życie”, p. Elżbietę Młyńską, która opowiedziała historię początku Ruchu i przypomniała postać jego założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego (+1987).

1986 – Ks. Tadeusz Korbecki, który miał wielkie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (jako pierwszy z pallotynów propagował je w Rio de Janeiro), założył w swojej parafii Miłosierdzia Bożego stowarzyszenie kościelne – Ruch Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Od 1988, razem ze wspólnotą Emmanuel, w święto Miłosierdzia Bożego, organizował w swojej parafii Spotkania z Miłosierdziem, by następnie przenieść je na stadion miejski Maracanzinho. Uczestniczyło w nich ponad 20 000 ludzi. Później z okazji remontu stadionu przeniesiono je do katedry w Rio de Janeiro. Festyn Spotkanie z Miłosierdziem trwa nadal. W jego oprawę, oprócz części liturgicznej, włączono też przedstawienie teatralne, łączące misterium Miłosierdzia Bożego z życiem mieszkańców Brazylii.

1988 – Ks. Flavian Bonifazi SAC (+2001 Baltimore) wygłosił w Ołtarzewie wieczorną konferencję o duchowości św. Wincentego Pallottiego.

1990 – Ministranci z Ożarowa Mazowieckiego rozegrali mecz piłki nożnej z reprezentacją Seminarium ołtarzewskiego. Wygrało Seminarium 11:1.

1994 – W Ołtarzewie prof. Mieczysław Gogacz wygłosił wykład poświęcony uczuciom i emocjom w nauce św. Tomasza z Akwinu. Ten warszawski profesor, filozof-tomista, miał bardzo wielu sympatyków wśród alumnów Ołtarzewa.

1997 – Ks. Marek Strzelecki otrzymał nominację na wikariusza parafii wojskowej św. Agnieszki i został przydzielony do 6. Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie w stopniu podporucznika.

2001 – Wspólnota seminaryjna przeżywała radosną uroczystość 25.lecia kapłaństwa ks. Andrzeja Biernackiego, ks. Lesława Gwarka oraz ks. Zbigniewa Sareły.

2004 – W Częstochowie zmarł br. Szczepan Orlikowski (ur. 1912 w Wysinie (Wischin), w diecezji chełmińskiej). Był przykładem milczenia, prostoty, ubóstwa i znajomości Stowarzyszenia. W ostatnich latach niósł ciężar choroby, którą znosił pokornie i cierpliwie. Wyróżniał się pracowitością, rozmodleniem i ogromną życzliwością dla wszystkich ludzi. Był osobą oczytaną, mimo że nie miał wielu możliwości, by pogłębiać swoje wykształcenie. Odznaczał się wiernością powołaniu i ideałom św. Wincentego Pallottiego w wypełnianiu powierzanych mu obowiązków. Budował innych wiarą, pogodą ducha i dobrocią. Dla wielu może być wzorem i przykładem do naśladowania.

2011 – W dniach 20-22 V, w Nowym Mieście na Morawie i w kościele Miłosierdzia Bożego w Slavkovicach odbył się pierwszy kongres o Miłosierdziu Bożym w Republice Czeskiej. Patronat nad nim objął ordynariusz diecezji Brno, bp Vojtech Cikrleho, który w 2009 przekazał pallotynom kościół w Slavkovicach. Od 2006 pallotyni wydają w Czechach czasopismo „Apostoł Miłosierdzia Bożego”.
W Kongresie brali udział katolicy, protestanci, grekokatolicy i husyci. Kongres zaszczycili swoją obecnością biskupi czescy oraz ks. prof. dr hab. Jan Machniak z Krakowa. Centralna Msza św. została odprawiona w niedzielę po południu, z udziałem kilku tysięcy wiernych, pod przewodnictwem metropolity morawskiego, ordynariusza diecezji Ołomuniec, abpa Jana Graubnera. Podkreślił on w kazaniu, jak wielkim darem dla ludzkości jest orędzie Miłosierdzia Bożego. Wśród gości byli również pallotyni z Polski, Słowacji oraz Francji. Księdza Prowincjała reprezentował ks. Józef Nowak, radca prowincjalny, a Sekretariat Misyjny – ks. Grzegorz Młodawski, sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu.
Idea kongresów zakłada, że co 4 lata odbywają się kongresy światowe, a pomiędzy nimi kongresy: kontynentalne, krajowe i diecezjalne. Pierwszy kongres światowy odbył się 2-8 IV 2008 w Rzymie, drugi – 1-5 X 2011 w Krakowie, trzeci – 15-19 VIII w Bogocie, czwarty 16-20 I 2017 w Manili na Filipinach.

2014 – W dniach 7-28 V rozpoczęto demontaż starej kaplicy Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie. W czerwcu ruszyła budowa nowego kościoła oraz Pallotyńskiego Ośrodka Duszpastersko-Kulturalnego „Domu Spotkań Polaków” w Kijowie. Proboszczem parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie jest ks. Wiesław Pęski. Parafia jest współorganizatorem Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Rozwija też wiele przedsięwzięć duszpasterskich, m.in. apostolstwo trzeźwości.

2014 – W Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku zmarł ks. Tadeusz Mika (ur. 1933 w Pszczynie, w diecezji katowickiej), rekolekcjonista, kapelan szpitala MSWiA. W Gdańsku był też duszpasterzem sióstr zakonnych i opiekunem wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Spełniał się również jako gorliwy spowiednik.
W homilii pogrzebowej ks. prowincjał Adrian Galbas określił ks. Tadeusza „kapłanem wielkanocnym”, posiadającym wielkanocne usposobienie, to jest serce pełne radości, dynamizm życia i oddanie bez reszty, do końca duszpasterskiej posłudze na rzecz drugiego człowieka.

2014 – Odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Jana Kudłacika, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej – najpierw Mszą świętą pożegnalną w parafii pw. św. Wincentego Pallottiego w Kielcach o godz. 9.00 – a następnie w pallotyńskim kościele-sanktuarium pw. Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, gdzie po przewiezieniu doczesnych szczątków zmarłego, miała miejsce o godz. 12.00 główna Msza święta pogrzebowa. Przewodniczył jej abp częstochowski Wacław Depo, z którym zmarły utrzymywał kontakt (od czasu gdy W. Depo był rektorem radomskiego seminarium duchownego). Kazanie wygłosił ksiądz prowincjał Józef Lasak. Procesję na miejscowy cmentarz parafialny poprowadził ks. Aleksander Orzech, gdzie szczątki zmarłego złożono do grobu na terenie pallotyńskiej kwatery.
W przemówieniu na zakończeniu Mszy świętej ks. Anastazy Bławat, kolega kursowy zmarłego, powiedział m.in. „Kolego kursowy, księże proboszczu Janie […] Zastanawiałeś się razem z ks. biskupem Edwardem Materskim pod jakim tytułem należałoby obraz koronować. Ostatecznie postanowiono Matka Boża Wychowawczyni. Wychowywała ona Ciebie, gdy żyłeś na ziemi. Więc teraz tym śmielej prosimy Cię wstawiaj się za nami, by wychowywała i nas na dzieci miłujące Boga, Kościół i siebie nawzajem. Niech Cię napełnia szczęście i radość na niebieskich szlakach, na które wszedłeś”.

2018 – „Dar Młodzieży”, trzymasztowy żaglowiec szkolny, ruszył w Rejs Niepodległości dookoła świata, zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami rejsu były: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni oraz Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti. Przedsięwzięcie wsparła finansowo Polska Fundacja Narodowa. Pallotyni objęli patronat duchowy nad uczestnikami rejsu (przez podjęcie funkcji kapelana).
W rejsie wzięło udział 1000 młodych osób z całej Polski, podzielonych na 6 zmian (studenci szkół morskich z Gdyni i Szczecina oraz laureaci konkursu). Fregata odwiedziła 21 portów w 18. państwach świata, na 4 kontynentach.
Młodzież wzięła udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie (22-28 stycznia 2019). 28 marca 2019 roku o godz. 11:20 „Dar Młodzieży” zawinął do portu w Gdyni.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny