Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
21 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 21 stycznia

1984 – W Ołtarzewie odbyła się centralna uroczystość 75.lecia Pallotynów w Polsce.

Uroczystość rozpoczęto w sali teatralnej pod kościołem pieśnią „Królowo Apostołów”, odśpiewaną przez wszystkich uczestników, a po niej otwarcia sesji jubileuszowej dokonał ks. wicerektor Paweł Góralczyk. Słowo wstępne do licznie zgromadzonych gości – przedstawicieli wyższych przełożonych zakonów męskich i żeńskich, uczelni katolickich i niektórych domów pallotyńskich – wygłosił ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek. Z tej okazji pozdrowienia przesłał z Rzymu Zarząd Generalny (odczytał radca generalny, ks. Jan Korycki) oraz ks. prowincjał Henryk Kietliński, który w tym czasie przebywał w Wiecznym Mieście ze względu na skomplikowaną operację oczu.

Wygłoszono trzy referaty: o dziejach Stowarzyszenia w Polsce (ks. P. Góralczyk), o aktualnej sytuacji polskiej prowincji (ks. Cz. Parzyszek) i o perspektywach „na jutro” (ks. Stanisław Kuraciński).

Głównym celebransem był sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, abp Bronisław Dąbrowski, często udzielający w Ołtarzewie święceń diakonatu czy prezbiteratu. Po obiedzie alumni wystawili sztukę pt. „Św. Wincenty Pallotti – Apostoł miłości”.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1850 – W przeddzień swej śmierci ks. Wincenty Pallotti modlił się za ks. Carla Marię Orlandiego, aby ten ukończył „Konstytucje”: — „Byś mógł spełnić to wszystko, co powinieneś wykonać w Kongregacji”. Tekst „Reguły Kongregacji Księży i Braci” z 1847 i nowo ułożone „Konstytucje” zostały czasowo zatwierdzone dopiero 1 X 1894.

1910 – styczeń – Do Wadowic przybył ks. Johannes Schmitt junior, z prowincji amerykańskiej, aby nauczyć się języka polskiego. Opanował go na tyle dobrze, że pomagał nawet w miejscowym duszpasterstwie i 27 V 1911 wyjechał z Kopca do Brazylii, aby zastąpić tam ks. Augustyna Zarazę.

1930* – Do Ołtarzewa przywieziono obraz św. Wincentego Pallotiego, dużych rozmiarów, który malował artysta malarz Blechert.

1937* – W Ołtarzewie wyświetlano film o ks. Wincentym Pallottim, jako przygotowanie do rocznicy jego śmierci.

1939 – styczeń – Ks. Tomasz Mącior, proboszcz w Nowosadach na Polesiu, udał się do Amiens we Francji, by przeprowadzić kurs Akcji Katolickiej dla polskich animatorów Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskiej.

1939* – Na konferencję misyjną do Domu Akcji Katolickiej „Roma” w Warszawie udali się z Ołtarzewa: ks. Jan Szambelańczyk, ks. Stanisław Szulmiński, ks. Józef Kloc i ks. Joachim Lichy.

1940 – styczeń – Ks. Józef Zawidzki przedostał się z Węgier do Francji, gdzie ks. Franciszek Cegiełka zatrudnił go w polskim gimnazjum i liceum im. Cypriana Norwida w Paryżu. Uczył tam religii, etyki, dogmatyki i propedeutyki filozofii. W VI 1940 opuścił Paryż i został kapelanem wojskowym polskiej 4. Dywizji Piechoty.

1944 – styczeń – Do Wałbrzycha (Waldenburga) przybył ks. Anton Wycisk z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, zarządca (kuratus) parafii z Letniewa (niem. Lautenal, ob. dzielnica Gdańska), wypędzony stamtąd przez władze niemieckie, za współpracę z Polakami. W Wałbrzychu ks. Wycisk przebywał do 1946, a następnie przeniósł się do Meklemburgii w Niemczech.

1947 – styczeń – Z inicjatywy ks. Franciszka Cegiełki czasopismo „Głos Misjonarza” zmieniło nazwę na „Nasza Rodzina”; ks. Bronisław Wiater był w 1947 jego pierwszym redaktorem. Skład i druk pisma wykonywano w paryskiej drukarni Les Presses Rapides Franciszka Pielawy.

1966 – Podczas spotkania Ośrodka Studiów Pallotyńskich, pracownik naukowy KUL, Adam Stanowski omówił możliwości współpracy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ze świeckimi. Wspomniane spotkanie OSP odbyło się w Ołtarzewie w dniach 20-22 I, a wśród prelegentów byli m.in.: o. Bernard Przybylski OP, ks. Alojzy Żuchowski i ks. Witold Zdaniewicz.

1973* – Wieczorem w Ołtarzewie rozpoczęły się epifanijne nabożeństwa, połączone z uroczystością św. W. Pallottiego i z Tygodniem modłów o jedność chrześcijan. Kazanie wprowadzające wygłosił ks. Tadeusz Gliński; pozostałe kazania głosili miejscowi Księża Profesorowie.

1975* – W Ołtarzewie, w dniach 20 – 21 stycznia odbyło się Sympozjum Pedagogiczne, zorganizowane przez ATK w Warszawie. Obrady Sympozjum rozpoczął bp gdański Lech Kaczmarek. Tego dnia wystąpił też ks. Roman Dzwonkowski SAC z referatem pt. „Blaski i cienie seminariów duchownych na Zachodzie”. Podczas Sympozjum wystąpili też: redaktor Stefan Wilkanowicz, prof. Andrzej Święcicki, ks. doc. Janusz Tarnowski i bp Kazimierz Majdański. Sympozjum, w którym wzięło udział ok. 100 studentów, profesorów ATK i pallotyńskich członków ze wspólnoty seminaryjnej, zakończyło się 21 stycznia o godz. 18.00.

1977* – W Ołtarzewie, z racji Tygodnia ekumenicznego, po Mszy św. przemawiał pastor prof. Peter Meinhold (+1981).

1978* – W Ołtarzewie obradował Instytut Apostolski. Odbyła się sesja sprawozdawczo-programowa i dokonano wyboru nowych władz Instytutu. Przewodniczącym Instytutu został ks. Lucjan Balter, zastępcami – ks. Eugeniusz Weron i ks. Roman Forycki, a sekretarzem ks. Czesław Parzyszek. Wieczorem członkowie Instytutu wzięli udział we Mszy św. koncelebrowanej z homilią ks. Kazimierza Jekiełka.

1979* – Ks. Stanisław Rudziński prowadził triduum ku czci św. Wincentego Pallotiego, dla współpracowników z Warszawy, w kościele Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wzięło w nim udział ok. 300 osób. Słowo Boże podczas Mszy św. wieczornych wygłaszał ks. Feliks Folejewski, ojciec duchowny Seminarium w Ołtarzewie. Triduum uświetnił występ chóru seminaryjnego 23 stycznia pod kierunkiem ks. Mariana Szczotki.

1990* – Zewnętrznej uroczystości św. Wincentego Pallottiego w Ołtarzewie przewodniczył bp Alojzy Orszulik, biskup pomocniczy siedlecki. Celebrował Mszę św. i w homilii mówił o Pallottim i jego dziele.

1994* – Ks. rektor Bogusław Szpakowski zorganizował w Seminarium w Ołtarzewie spotkanie z przedstawicielami religii judaistycznej, z delegacją rabinów judaizmu mesjanicznego z USA i Izraela.

1996* – Obchody uroczystości św. Wincentego Pallottiego wspólnota seminaryjna rozpoczęła od spotkania z przedstawicielami Wspólnoty Wieczernikowej ZAK z warszawskiego Zacisza. W trzech mieszanych grupach podjęto refleksję nad pytaniem: „Jak w dzisiejszym świecie ożywiać wiarę, budzić nadzieję i rozpalać miłość?”

1998* – Gościem wspólnoty seminaryjnej w Ołtarzewie był ks. Edmund Boniewicz, który podzielił się ze wszystkimi doświadczeniem swojej pracy apostolskiej, inspirowanej kultem Bożego Miłosierdzia.

2000* – W Ołtarzewie, w dniach 20-21 stycznia odbyło się sympozjum pt. „Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia”. Pierwszego dnia referaty wygłosili: bp Edward Dajczak, biskup pomocniczy zielonogórsko-gorzowski, ks. Franciszek Mickiewicz, o. Tomasz Aleksiewicz OP (+2016). Drugi dzień przeznaczono na spotkania z tymi, którzy ewangelizują w nowy sposób. O takich pracach dawali świadectwo: Ruch Światło-Życie – diakonia ewangelizacyjna na czele z ks. Tomaszem Zaczkiewiczem; ks. Przemysław Kopf (ewangelizacja środowisk trudnych) z podopiecznymi; ks. Mirosław Nowosielski; ks. dr Mirosław Cholewa, współzałożyciel Szkoły Wychowawców Seminaryjnych, wraz z grupą osób świeckich zajmującą się ewangelizacją w seminariach duchownych. Duże znaczenie ma ewangelizacja poprzez muzykę i śpiew. Tak apostołują członkowie zespołu „Mocni w Duchu”, którzy śpiewają, modlą się i świadczą o Jezusie.

2011* – W Medellin (Kolumbia) kl. Diego Andres Herrera Gutierrez złożył wieczną konsekrację na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka.

2013 – Kościół parafialny pw. MB Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu, w roku Jubileuszu 50.lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, otrzymał to wezwanie Świętego, jako drugi tytuł świątyni (dekret abpa gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia z 9 I 2013).

2014 – Sesja kardynałów i biskupów, członków Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, orzekła że Sługa Boża Elisabetta Sanna Porcu (1788 – 1857) praktykowała w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i inne z nimi złączone.

2015 – Wydano decyzję o połączeniu i zmianie nazwy dwóch agend Zarządu Prowincjalnego: Sekretariatu ds. Ewangelizacji Wschodu i „Pomostu” – Dzieła Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego, w jedną instytucję o nazwie: Pomost – Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego.

2016 – Pap. Franciszek podpisał dekret uznania cudu za wstawiennictwem Elisabetty Sanny Porcu. Beatyfikacja Sanny odbyła się 17 IX 2016 przy bazylice Przenajświętszej Trójcy w Saccargia na Sardynii.

2019** – Biskup Jacek Jezierski dokonał poświęcenia Domu Rekolekcyjnego im. św. Wincentego Pallottiego i kaplicy Świętej Rodziny w Jeziornej Osadzie. Dom Rekolekcyjny dysponuje prawie 85 miejscami.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

2019** – Nuncjusz apostolski na Ukrainie, abp Claudio Gugerotti, przewodniczył Eucharystii w kościele Pallotynów w Kijowie.

2019** – Decyzją Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prefekt studiów WSD w Ołtarzewie, został mianowany kierownikiem nowo powstałej w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Katedry Retoryki i Języka Mediów.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny