Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
22 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 22 stycznia

1850 – W Rzymie zmarł ks. Wincenty Pallotti (1795 – 1850), założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, pallotynów i pallotynek, pierwszy generał Stowarzyszenia, „Apostoł Rzymu”.
Ostatnie słowa, które wypowiedział na głos, około pół godziny przed śmiercią to: „Miejcie nade mną miłosierdzie i pozwólcie mi iść!”. Potem przycichł i spoczął na łóżku. Wszyscy myśleli, że odpoczywał. Wówczas przyjaciele i penitenci rozeszli się. Kiedy powrócili, aby dać mu lekarstwo, zorientowali się, że był w agonii. Tak „bez dawania znaku o zbliżającej się śmierci, tzn. bez łez, bez grymasu bólu, bez unieruchomionych powiek, umarł z wielkim pokojem i łagodnością, pozostawiając swoje dzieci w bólu, ale i w pocieszeniu, że ich ojciec jest teraz w Niebie. Śmierć przyszła trzy kwadranse po godzinie dziewiątej wieczorem”, tzn. we wtorek wieczór, 22 I, o godz. 21.45. Świadkiem śmierci był br. Angelo Palombi (†1891 jako cysters), który opiekował się nim i zostawił wzruszające wspomnienie: „W swoich rękach trzymał różańcowy medalik oraz krzyż i pomimo iż był wyczerpany z powodu utraty krwi, ciągłej gorączki, braku pożywienia i biegunki, cały czas trwał na modlitwie, która mnie zadziwiała i przypominałem sobie tę maksymę: jak żyjemy tak też umieramy: jego całe życie było modlitwą, której towarzyszyło życie cnotami i jeszcze bardziej taka była jego śmierć”.

1950 – Dokładnie, sto lat po jego śmierci, pap. Pius XII beatyfikował go jako pierwszego błogosławionego Roku Świętego 1950. W liście apostolskim, napisanym z okazji beatyfikacji, papież nazywa Wincentego prekursorem Akcji Katolickiej.
Doczesne szczątki Pallottiego, które nie uległy rozkładowi, zostały złożone w kryształowym sarkofagu pod mensą głównego ołtarza w kościele SS. Salvatore in Onda w Rzymie.

Natomiast 20 stycznia 1963 w Bazylice św. Piotra w Rzymie pap. Jan XXIII wyniósł bł. Wincentego Pallottiego do chwały świętych.
Szerzej na temat kanonizacji Pallottiego zob.: Kalendarium Pallotyńskie na 20 stycznia

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1890 – Ks. Joseph Bannin został wybrany przełożonym generalnym Stowarzyszenia tylko względną większością głosów, stąd Kongregacja ds. Erekcji Kościołów i Prowizji Konsystorialnych zatwierdziła go, przyznając mu tytuł wikariusza generalnego. Zrezygnował z tej funkcji 27 IV 1895.

1904 – Pap. Pius X ostatecznie zatwierdził Stowarzyszenie oraz „Konstytucje” na 6-letni okres próbny. Tego roku, staraniem sekretarza generalnego ks. Aloisa Pöppla (†1910) zostały wydane drukiem: „Konstytucje”, „Podręcznik modlitw” i „Rytuał”, czyli „Ceremoniał Stowarzyszenia”, a w 1906 „Dyrektorium zarządzania i wychowania w Stowarzyszeniu” oraz „Zbiór przywilejów przyznanych Stowarzyszeniu”.

1921 – We Frascati zmarł ks. Scipione Tofini, wikariusz generalny Stowarzyszenia (27 IV 1895 – 12 VIII 1896). Urząd ten pełnił po rezygnacji w 1895 ze stanowiska przełożonego generalnego ks. Josepha Bannina, do czasu wyboru nowego generała ks. Williama Whitmee’go. W 1896 został superiorem misji Ameryki Północnej i duszpasterzem emigrantów włoskich w Nowym Jorku, a w 1903 pierwszym radcą generalnym.

1923* – Za Kroniką Kopca: „Rocznica śmierci naszego Fundatora. O 10:30 przed południem odbył się ku Jego czci Akt Uroczysty. Program był następujący: 1. „Witaj Czcigodny Ojcze Pallotti” – pieśń wspólna; 2. Deklamacja – kl. Jan Szambelańczyk; 3. „Laudate Dominum” Hallera na dwa głosy; 4. List Wincentego Pallottiego do członków Kongregacji – kl. Walerian Siuda; 5. Hymn na cześć Fundatora – na cztery głosy; 6. Przemowa – kl. Władysław Czubek; 7. „Dla swych synów piękny wzorze” – pieśń wspólna. Odbyło się to wszystko w małej sali nad kuchnią”.

1931 – W Przechowie k. Świecia ks. Alojzy Majewski zorganizował pierwszy zjazd pallotyńskich współpracowników z Pomorza.

1947 – Kard. August Hlond Prymas Polski udzielił swego błogosławieństwa Zjednoczeniu Apostolstwa Powszechnego.

1950 – Z okazji beatyfikacji Wincentego Pallottiego (22 stycznia 1950) w Seminarium Duchownym w Ołtarzewie urządzono Tydzień Pallottiego. Trzy dni tego tygodnia poświęcono na przygotowanie się do beatyfikacji, a trzy dni po beatyfikacji – na dziękczynienie. Na treść Tygodnia Pallottiego składały się: uroczyste Msze św., procesje z figurą Błogosławionego Założyciela, kazania, referaty, śpiewy i deklamacje. W uroczystościach kościelnych, szczególnie wieczorem w dniu beatyfikacji, brali udział w dużej liczbie wierni świeccy oraz okolicznościowe duchowieństwo z bpem Karolem Niemirą na czele.
Natomiast sumę w południe odprawił ks. prowincjał Stanisław Czapla, który po uroczystości musiał powrócić do Warszawy, gdzie w naszym kościele na Pradze witał Księdza Prymasa.

1951 – W dniach 20-25 stycznia w Seminarium zorganizowano Tydzień Pallottiego. Główną treścią Tygodnia były obok nabożeństw referaty, wygłaszane codziennie przez Księdza Prowincjała, który przedstawiał w nich istotę i rozwój Ruchu Apostolskiego. 22 stycznia, w kościele seminaryjnym, podczas Mszy św. celebrowanej przez bpa Zygmunta Choromańskiego, alumni otrzymali pierwszą tonsurę i dwa pierwsze niższe święcenia.

1961 – Ks. Mieczysław Leszczyński został mianowany rektorem domu w North Tonawanda. Podczas jego kadencji powstał nowy dom Stowarzyszenia na terenie przy Niagarze Falls Blvd. Był pierwszym pallotyńskim proboszczem parafii św. Jerzego w Niagarze Falls (dawna parafia litewska prowadzona przez marianów została przekazana Stowarzyszeniu w XI 1978 przez bpa Buffalo Edwarda Heada; ks. Mieczysław był proboszczem 1 II – 15 V 1979, potem ks. Jerzy Maj).

1968 – W Kościelisku rozpoczęła się Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna (obrady trwały do 31 I), w celu dostosowania życia Stowarzyszenia do uchwał II Soboru Watykańskiego. Głównymi tematami Kapituły Prowincjalnej były: cel i natura Stowarzyszenia, działalność apostolska Stowarzyszenia, soborowa odnowa przyrzeczeń, duchowość Stowarzyszenia, formacja i przygotowanie do apostolstwa, formacja braci, zarządzanie w Stowarzyszeniu oraz sprawy specjalne. Każdym tematem zajmowała się specjalna komisja.

1968 – Z okazji uroczystości św. Wincentego Pallottiego alumni ołtarzewscy przygotowali sztukę pt. „Światło z gór”, według powieści Franza Weisera (+1986). Jako aktorzy wystąpili klerycy: Marian Łękawa, Witold Urbanowicz, Marek Firczyk, Bolesław Lipiec. Scenariusz sztuki przygotował kl. M. Łękawa. Sztukę obejrzeli tego dnia współpracownicy pallotyńscy z Warszawy.
Fotografie z Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie zob. poniżej

1972* – Ołtarzew zorganizował „Dzień pallotyński”, na który zaproszono przedstawicieli laikatu, studentów z ośrodków akademickich Warszawy, alumnów z pobliskich seminariów oraz siostry zakonne. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prowincjała Stanisława Martuszewskiego. Po Mszy św. wysłuchano referatów: ks. Alojzego Hassy, „Z moich poszukiwań wokół spraw pallotyńskich” i kl. Michała Łoszewskiego, „Działalność ks. Alojzego Majewskiego odczytywaniem znaków czasu”. Na wspólnej rekreacji poobiedniej przy kawie podkreślono, że o wielu sprawach warto rozmawiać i dyskutować.

1974 – Po okresie promulgacji (od 8 IX 1973), wprowadzono na sześcioletni okres próbny tekst nowego „Prawa Stowarzyszenia”.

1976* – Uroczystościom ku czci św. Wincentego Pallottiego, w rzymskim kościele SS. Salvatore in Onda, przewodniczył bp Władysław Rubin, delegat Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do opieki nad emigracją i uchodźstwem polskim, rektor kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie, sekretarz generalny Synodu Biskupów.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1977* – W Ołtarzewie rozpoczęły się wewnętrzne uroczystości jubileuszowe 50.lecia Wspólnoty Ołtarzewskiej. Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył ks. prowincjał Józef Dąbrowski. W homilii zachęcał obecnych do wykorzystania wszystkich sił w celu jeszcze pełniejszego świadectwa i działalności apostolskiej. Na mszy św. obecny był pastor prof. Meinhold. Pod koniec Mszy św. odśpiewano uroczyste „Te Deum”.
Sesję naukową rozpoczęło słowo wstępne ks. rektora Jana Koryckiego i referat ks. Tadeusza Glińskiego „Historia domu w Ołtarzewie”. Potem były wspomnienia ks. Franciszka Bogdana, związanego z pobytem w tym domu. Pod koniec spotkania przybył bp Władysław Miziołek, który razem z prof. Meinholdem pojechał do Wrocławia na spotkanie ekumeniczne.
Po południu klerycy przygotowali akademię, prowadzoną przez kl. Macieja Nowaka. Złożyły się na nią śpiewy chóru i relacje pallotynów, naocznych świadków wydarzeń związanych przez lata z Ołtarzewem: ks. Eugeniusza Werona i br. Jana Klimczyka.
Zewnętrzne uroczystości ku czci św. Założyciela odbyły się 23 stycznia. Tego dnia wszystkie kazania głosił ks. Stanisław Kuraciński. Centralna Msza św. została odprawiona o godz. 18:00. W uroczystości uczestniczyli też chłopcy, kandydaci do Stowarzyszenia.

1982 – W Rzymie zakończył się Kongres Wychowawców (od 3 I), na którym ks. Czesław Parzyszek przedstawił „Sprawozdanie o sytuacji wychowania pallotyńskiego w Polskiej Prowincji Chrystusa Króla SAK w latach 1977-81”, w tym „Program wychowawczy Okresu Wstępnego”.

1988 – Wydawnictwo Pallottinum otrzymało zgodę na działalność poligraficzną w Ząbkach. Tam przy ul. Wilczej 8 mieścił się Oddział Wydawnictwa Warszawa Ząbki. W drukarni w Ząbkach wydawano wysokonakładowe, wielobarwne druki i świadczono usługi na zewnątrz.

1989 – Kard. Józef Glemp, Prymas Polski, dokonał w Warszawie konsekracji nowego kościoła pw. Chrystusa Króla Pokoju.

1992 – Abp częstochowski Stanisław Nowak poświęcił kaplicę nowego domu i jego części mieszkalnej w Częstochowie. Stary dom został przeznaczony na dom noclegowy dla pielgrzymów.

1999* – W dniach 21 – 22 stycznia odbyło się w Ołtarzewie sympozjum pod hasłem: „Odczytać czas miłosierdzia”. Sympozjum rozpoczął referat ks. Romana Foryckiego („Czas Miłosierdzia), po którym odprawiono Mszę św. koncelebrowaną, której przewodniczył bp ełcki Wojciech Ziemba. Po południu referat wygłosił ks. prof. Lucjan Balter („Nauczyciele (Prorocy) Miłosierdzia*) i bp Wojciech Ziemba („Świadkowie Miłosierdzia). O godz. 20:00 uczestnicy Sympozjum zebrali się w ożarowskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, któremu przewodniczył ks. Tomasz Skibiński, wicerektor Seminarium.
W drugim dniu Sympozjum konferencję na temat: „Miłosierdzie Boże u św. Wincentego Pallotiego”, wygłosił ks. Feliks Folejewski. Sympozjum zakończono w południe uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek.
– Podczas tej Mszy św. kl. Stanisław Zarosa złożył na ręce ks. prowincjała Cz. Parzyszka wieczną konsekrację.

2000 – Na Białorusi utworzona została delegatura Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Przyjęła tytuł św. Michała Archanioła.

2001 – W Bundang-Dong w Korei Południowej otwarto Okres Wstępny (nowicjat) dla miejscowej delegatury.

2002* – Delegatura Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro w Brazylii została podniesiona do rangi regii, zależnej od Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Pierwszym przełożonym (superiorem) regii został ks. Tadeusz Domański.
Polscy pallotyni przybyli do Brazylii 5 IV 1973. Obecnie pallotyni z Regii pracują w Brazylii i w Portugalii. Pomagają Kościołowi lokalnemu m.in. w formowaniu świeckich liderów. Od czasu utworzenia regii święcenia kapłańskie przyjęło trzynastu księży pochodzących z lokalnego Kościoła. Pallotyni pracujący w Brazylii są szczególnie zaangażowani w krzewienie kultu Miłosierdzia Bożego, czego dowodem jest m.in. wybudowanie i prowadzenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Rio de Janeiro oraz wydawanie kwartalnika poświęconego tej tematyce.

2002* – Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Tadeusz Pikus udzielił w Ołtarzewie święceń w stopniu diakonatu kl. Mariuszowi Mące.
Fotografię zob. w oddzielnym poście

2003* – W kościele seminaryjnym w Ołtarzewie, podczas Mszy św., kl. Franciszek Ahn Song Ok, pierwszy pallotyn z Korei Południowej, złożył na ręce ks. prowincjała Tomasza Skibińskiego pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. Eugeniusz Baran; nawiązując do słów Ojca Wincentego, wskazał na nieustanną obecność Boga w naszym życiu i wezwał do czujności i wrażliwości na głos Boga.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

2003* – W Rheinbach miała miejsce prezentacja 6. nowych obrazów św. Wincentego Pallotiego namalowanych przez włoskiego artystę Angelo Capelli (www. vpk-rheinback. de).

2005 – Ks. Henryk Hoser został mianowany sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych i abpem tytularnym Tepelty.

2005* – W Woronowie na Białorusi bp Aleksander Kaszkiewicz, ordynariusz grodzieński, udzielił święceń kapłańskich ks. diakonowi Aleksandrowi Stawieckiemu (Aliaksandr Stavetski; wystąpił).
Następnego dnia ks. Stawiecki odprawił tam Mszę św. prymicyjną. Słowo Boże dla wiernych wygłosił ks. Franciszek Mickiewicz, prefekt Seminarium w Ołtarzewie.

2006* – W Ołtarzewie alumni obu polskich prowincji SAK: Łukasz Dutkiewicz, Robert Kowalewski, Arkadiusz Książek, Dariusz Kubka, Michał Łobaza, Patryk Michalski, Damian Nyk, Vladimír Peklanský, Grzegorz Rawiak, Mariusz Stawski i br.
Antoni Rutkowski złożyli konsekrację wieczną na ręce ks. wicegenerała Zenona Hanasa. On też przewodniczył Mszy św. i wygłosił kazanie. Na Mszy byli obecni księża Prowincjałowie: ks. Kazimierz Czulak i ks. Zdzisław Słomka, przedstawiciele Zarządów obu polskich Prowincji, współbracia z różnych pallotyńskich wspólnot oraz ołtarzewscy domownicy z ks. wicerektorem Sylwestrem Matusiakiem na czele i siostry pallotynki.
Wydarzenie to poprzedziło Dyrektorium, które alumni kursu V. przeżywali w Ząbkowicach Śląskich, od 27 grudnia 2005 do 9 stycznia 2006, pod kierunkiem ks. prefekta Sławomira Maiznera.

2007* – Dokonało się oficjalne połączenie dwóch prowincji niemieckich i regii austriackiej.

2007 – W Yangdeogwon, w Korei Południowej, otwarto dom Stowarzyszenia.

2008 – Prowincja Zwiastowania Pańskiego przejęła parafię św. Bartłomieja Apostoła i św. Andrzeja Boboli w Mińsku na Białorusi.

2012 – W niedzielę, o godz. 12.30, w pallotyńskim kościele pw. Chrystusa Króla (parafii św. Wincentego Pallottiego) w Warszawie, przy ul. Skaryszewskiej 12, rozpoczęły się w Polsce jubileuszowe obchody 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. Hasłem Jubileuszu były słowa: „Pallotti. Świętość dla apostolstwa”. Uroczystej Mszy koncelebrowanej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. Uroczystość była transmitowana za pośrednictwem Telewizji TRWAM oraz Radia Maryja.

2013 – Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej otrzymał drugi tytuł: św. Wincentego Pallottiego.

2014 – Z inicjatywy Regii Świętej Rodziny zostało otwarte na Gikondo w Kigali w Rwandzie Centrum Formacyjno-Pielgrzymkowe. Służy wszystkim, którzy chcą pielgrzymować do Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho lub Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Kabuga i Ruhango. Organizuje rekolekcje, dni skupienia, sesje formacyjne, sympozja i konferencje.

2015 – W Gdańsku zmarła s. Kazimiera Jurek (ur. 1926 w Antoniówce, w parafii Żółkiewka, w diecezji lubelskiej), pallotynka. Podczas wojny była łączniczką Armii Krajowej, przenosząc meldunki i korespondencję partyzantom działającym w lasach, w okolicy jej rodzinnego domu (Kazimiera do końca życia nosiła na szyi medalik i krzyżyk ze znakiem AK, który miał dla niej wielką wartość). Do zgromadzenia wstąpiła w 1955 w Sucharach. Znana była wszystkim siostrom nie tylko jako bardzo dobra krawcowa, ale także jako osoba obdarzona niebywałą pogodą ducha. Jej radosne usposobienie i duch modlitwy sprawiały, że była przez wszystkich lubiana, a rekreacje z jej udziałem przebiegały w atmosferze pełnej humoru. Zmarła siostra została pochowana na cmentarzu Emaus w Gdańsku.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny