Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
25 września 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Pallotyńskie kalendarium na 25 września

1939 – Trzy niemieckie pociski zburzyły pokoje mieszkalne, drukarnię i redakcję „Posiewu” przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 i 71 w Warszawie. Uratowane rzeczy umieszczono w refektarzu i kaplicy przy kościele św. Anny, ale jeszcze tego samego dnia, przy ostrzale niemieckiej artylerii, spłonęły ze wspomnianym kościołem, muzeum i domem. Ks. Brunon Marciniak SAC zdążył przenieść Najświętszy Sakrament z naszej kaplicy przy Krakowskim Przedmieściu do sióstr wizytek. Dalsze bombardowanie Warszawy dopełniło reszty. Ogień strawił też Archiwum Polskiej Prowincji Stowarzyszenia.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1826 – W Ponterotto ks. Wincenty Pallotti wygłosił zasady życia (riforme) dla 58. dorosłych, zebranych tam z polecenia wikariatu Rzymu.

1896 – W Parznie zmarła Wanda Malczewska, mistyczka i wizjonerka.  Troska o najbiedniejszych i chorych, jednanie zwaśnionych, działalność oświatowa i żywa miłość do Ojczyzny – to najważniejsze aspekty działalności Malczewskiej. Obecnie jest służebnicą Bożą (w 2006 Stolica Apostolska promulgowała dekret o heroiczności cnót W. Malczewskiej). Ks. Alojzy Majewski napisał trzy książki o Malczewskiej.

1921 – Profesję wieczną złożył ks. Franciszek Kilian (obecnie sługa Boży).

1931 – Na skutek ulewnych deszczy woda podtopiła Wadowice. Tego dnia na Kopiec przybył ks. eksgenerał Peter Resch. Przyjechał pociągiem do Spytkowic, a stamtąd szedł pieszo do Witanowic, skąd ks. proboszcz Franciszek Barańczyk przywiózł go do Wadowic. „Sensacja z płaczem połączona!” (kronika). Ks. Resch opuścił Kopiec 27 września.

1932; 1938 – Ks. senior Alojzy Majewski i ks. Franciszek Kilian uczestniczyli w uroczystościach odpustowych w parafii Borzęcin.

– W 1938 byli w Borzęcinie: ks. Franciszek Kilian (głosił kazanie) i ks. Norbert Pellowski.

1932 – niedziela – Orkiestra Collegium Marianum z Kopca uczestniczyła w Barwałdzie w jubileuszu kapłańskim miejscowego ks. kanonika.

1935 – Br. Karol Beczała rozpoczął pracę jako introligator w drukarni pallotyńskiej w Warszawie. Po zakończeniu II wojny światowej pomagał przy montowaniu i naprawie maszyn drukarskich w Ołtarzewie, a następnie w ich przewożeniu do Poznania, gdzie od 19 I 1948 rozpoczął ponownie pracę drukarską, tym razem w Pallottinum. Przez prawie 50 lat przeżywał z całym wydawnictwem wszystkie jego sukcesy i trudne chwile. Będąc przez wiele lat kierownikiem introligatorni, dokumentował prace Pallottinum i miejscowej wspólnoty jako fotograf. Zmarł w 1997.

1942 – W Wadowicach na Kopcu odbyła się powtórna inauguracja nowego roku akademickiego 1942/43. Już wcześniej rozpoczęto w Ołtarzewie wykłady dla teologii, ale z powodu niemal codziennych wizyt niemieckich oficerów w seminarium i oświadczeń hitlerowskich władz, że zajmują cały gmach na swoje cele, ks. prowincjał Jan Maćkowski zdecydował o przeniesieniu studium teologii na Kopiec.

1945 – W Czerwińsku n. Wisłą zmarła s. Serafina Kowalczyk (ur. 1919 w Brodnicy, w diecezji chełmińskiej), pallotynka. Wiosną 1939, w Rajcy k. Nowogródka, została przyjęta do zgromadzenia. Po zajęciu tych terenów przez Sowietów, przebywała przez pewien czas w Wilnie. Potem wróciła do Rajcy i została w 1942 dopuszczona do obłóczyn. Na łożu śmierci złożyła śluby zakonne.

1946 – Rada Prowincjalna utworzyła Komitet zajmujący się sprawami wydawnictw. W skład Komitetu weszli księża: Stanisław Czapla, Józef Dąbrowski, Albin Łukiewski i Adam Wiśniewski. Ołtarzew wybrano na miejsce wydawnictwa i drukarni.

1946 – Rada Prowincjalna wszczęła bezskuteczne starania o przydział kościoła popaulińskiego w Warszawie.

1946 – Ks. Alojzy Arendt rozpoczął pracę wikariusza przy kościele św. Michała Archanioła w Sopocie.

1947 – wrzesień – Kuria Biskupia w Gdańsku przesłała pismo, w którym domagała się opuszczenia przez pallotynów kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku z dniem 30 września. Wyrażała  jednocześnie zgodę na objęcie kościoła św. Elżbiety. Ponadto proponowała pallotynom budowę kościoła akademickiego, przy którym erygowałaby parafię.

1947 – Ks. Brunon Poprawa (u pallotynów od 1932) został inkardynowany do archidiecezji poznańskiej (posługiwał się już nazwiskiem Brunon Podhalański). Został administratorem, a następnie proboszczem w Żytowiecku (1951-61), Szamocinie (1961-65) i u św. Marcina w Swarzędzu (1965-83) – za jego staraniem we wnętrzu świątyni powstały freski, wykonane techniką al fresco. Następnie przebywał w domu księży emerytów w Poznaniu przy ul. Ziemowita. Zmarł 23 XI 1989 w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu w Swarzędzu.

1949 – W nowicjacie w Ołtarzewie odbyły się dodatkowe obłóczyny dwóch alumnów (44. nowicjuszy zostało obłóczonych 8 września). Mistrzem nowicjatu był wówczas ks. Michał Kordecki.

1956 – W North Tonawanda ks. Mieczysław Leszczyński złożył wieczną profesję na ręce ks. Waleriana Pączka.

1958 – Funkcję kapelana szpitala w Ząbkowicach Śląskich objął ks. Jacek Zaleski i pełnił ją do 1972.

1973 – Alumni Seminarium wybrali się do Warszawy, aby obejrzeć polski film historyczny pt. „Hubal”, w reżyserii Bohdana Poręby. Film przedstawia  historię oddziału kawalerii mjra Henryka Dobrzańskiego, pseud. Hubal, ostatniej regularnej jednostki Wojska Polskiego, która nie złożyła broni po kampanii wrześniowej.

1974 – Do Ołtarzewa przybył abp André Perraudin z Rwandy. Hierarcha został zaproszony przez polską Prowincję Chrystusa Króla. Celem wizyty było nawiązanie ściślejszej współpracy z Zarządem Prowincji, odwiedzenie rodzin księży pracujących od roku w Rwandzie i zwiedzenie Polski. Arcybiskup pozostał w Seminarium przez kilka dni.

1974 – Ks. Stanisław Wojtyła zamieszkał w Warszawie i objął funkcję notariusza prowincjalnego. W 1977 został skierowany do Lublina jako rekolekcjonista.

1975 – W Ołtarzewie poświęcono i oddano do użytku nowe obiekty w piwnicach pod głównym budynkiem Seminarium. Były to: sala rekreacyjna „Emaus”, sala do gry w ping-ponga, sala do bilarda i odnowiona sala teatralna. Poświęcenia dokonał ks. rektor Jan Korycki w obecności współbraci. Po poświęceniu wszyscy zebrali się w „Emaus”, gdzie grupa alumnów wystawiła farsę pt. „Pan Hadesu”. Sekretarz Rady Alumnów kl. Maciej Nowak w imieniu alumnów podziękował przełożonym za zatwierdzenie i poparcie proponowanych przez kleryków prac remontowych. Nad urządzeniem sali „Emaus” czuwali klerycy: Stanisław Barcikowski, Marian Faleńczyk, Jerzy Kożuch, salę ping-pongową przygotował kl. Jerzy Kowalewski. Ks. rektor wręczył alumnom symboliczne upominki za wkład pracy w urządzeniu tych sal. Pod koniec tego wydarzenia ks. rektor dokonał uruchomienia aparatury oświetleniowej i dźwiękowej w sali teatralnej.

1977 – W Seminarium odbył się Dzień skupienia dla ok. 30 opiekunów grup współpracowników.

– Grupa kleryków pod opieką ks. Józefa Kołodziejczyka wyjechała z kazaniami do pallotyńskiej parafii w Radomiu.

1978 – Br. Jan Panek obchodził w Poznaniu jubileusz 50-lecia profesji. Uroczystości jubileuszu zasłużonego pracownika drukarni Pallottinum obchodzono 24 i 25 IX.

1978 – W Częstochowie zmarł br. Jan Szczeblewski (ur. 1904 w Tarnówku (powiat Iłża), w diecezji sandomierskiej). Był człowiekiem dobrym i starał się żyć ze wszystkimi w zgodzie. Miał zawsze serce hojne i szczere, a ręce gotowe do dawania. Dokładnie i ochoczo wykonywał zlecone mu obowiązki. Odznaczał się cichością i cierpliwością. Z wdzięcznością przyjmował wszelkie usługi i pomoce, był wrażliwy na każdy gest życzliwości i dobroci. Kochał Stowarzyszenie i starał się mu służyć według swych możliwości i zdolności. Pragnął naśladować Chrystusa w ubóstwie, stąd wszystko, co otrzymywał (rzeczy czy pieniądze) oddawał Stowarzyszeniu. Trwał przy Chrystusie, w doli i niedoli, aż do końca swych dni.

1982 – Ks. prowincjał Henryk Kietliński podpisał dekret powołujący do istnienia Instytut Teologii Apostolstwa. Decyzja o przekształceniu dotychczasowego Instytutu Apostolstwa w ITA dokonała się już 18 IX – na sesji Rady Prowincjalnej. 31 X prowincjał wystosował list wyjaśniający to wydarzenie.

1983 – W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, klerycy: Adam Borysik, Remigiusz Dziekoński, Ryszard Gołąbek, Andrzej Jasiński, Marian Sławiński, Jerzy Szozda, Stanisław Wójtowicz i br. Stanisław Kowalczyk, złożyli akt wiecznej konsekracji na ręce ks. prowincjała Henryka Kietlińskiego. Ks. Prowincjał przewodniczył Mszy św. i wygłosił Słowo Boże, w którym wskazał na najważniejszy cel profesów: służba człowiekowi – otwarcie się na potrzeby tych, którzy płaczą, którzy cierpią w naszej Ojczyźnie, którzy walczą o wolność i prawa pracujących – a wszystko to dla nieskończonej chwały Bożej.

1983 – Br. Michał Walder obchodził uroczyście w Częstochowie jubileusz 50-lecia konsekracji w Stowarzyszeniu. W domu częstochowskim przeżył prawie 34 lata (+1988).

1983 – W Poznaniu br. Marian Grimm złożył wieczną konsekrację na ręce ks. Andrzeja Chełkowskiego.

1988 – Br. Stefan Nowak, posługujący na furcie w Ołtarzewie, złożył wieczną konsekrację na ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka.

1988 – Złoty jubileusz konsekracji w Stowarzyszeniu obchodził na Karczówce br. Tadeusz Trybuszewski. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Uczestniczyli w niej zaproszeni księża i domownicy. Na zakończenie Mszy św. przemówił i Jubilat, wyrażając wdzięczność Bogu i ludziom za życzliwość, z jaką spotykał się w całym swoim życiu jako pallotyn.

1988 – W Ząbkowicach Śląskich zmarł ks. Ignacy Ciastoń (ur. 1913 w Podłężu, w parafii Niepołomice, w diecezji krakowskiej). Był człowiekiem pracowitym, szlachetnym, uczciwym, towarzyskim, lubianym przez współbraci i okolicznych duszpasterzy. Nie lubił rozgłosu. Nie narzekał. Jeśli było mu trudno w życiu, wtedy mało mówił o sobie. Miał skromne wymagania i zadowalał się tym, co posiadał. Miał w sobie dar radości i pogody ducha. Promieniował na innych radością, spokojem i optymizmem. Swoje cierpienia przyjmował i kierował ku Bogu jako dar za innych, jako ofiarę oczyszczenia. Zaświadczał o tym sam w listach do prowincjała, kierowanych ze szpitala. Do końca żył nadzieją wyzdrowienia. Jego brat Władysław (1930-91) był również pallotynem.

1988 – Francesco Faà di Bruno (ur. 1825, zmarł w Turynie 27 III 1888; najmłodszy brat Giuseppe di Bruno SAC), początkowo oficer, profesor w Turynie, a potem kapłan i założyciel instytutu Sióstr NMP z Suffragio (sanktuarium w Turynie – gdzie siostry modlą się za poległych żołnierzy, za ofiary wojen i pokój między narodami) i Pobożnego Dzieła Świętej Zyty, został beatyfikowany przez pap. Jana Pawła II.

1992 – Zakończyły się obrady Nadzwyczajnego Zebrania Generalnego, które trwały od 10 IX. Zwołano je w związku z rezygnacją z urzędu przełożonego generalnego ks. Martina Juritscha.

1997 – W Regii Miłosierdzia Bożego dokonano następujących nominacji:

— Szkocja – rektorem mianowano ks. Mariana Łękawę, a radcami: ks. Antoniego Dębkowskiego i ks. Tadeusza Putona i ks. Szczepana Bobera;

— Oignies – rektorem został ks. Stanisław Zyglewicz, pierwszym radcą ks. Stanisław Jurkowski a drugim radcą – ks. Adam Dobek;

— Montmorency – rektorem został ks. Jerzy Dobkowski, radcami: ks. Witold Urbanowicz, ks. Remigiusz Kurowski i ks. Mieczysław Król.

2000 – Pod przewodnictwem ks. wiceprowincjała Wojciecha Pietrzaka odbyły się w Gdańsku uroczystości pogrzebowe br. Jana Maciejewskiego. W uroczystościach brali udział: ks. kanclerz Kurii Gdańskiej, 34 księży i nieliczni bracia z obydwu prowincji, a także rodzina i przyjaciele zmarłego. W przemówieniu na cmentarzu Srebrzysko ks. Jan Papkała określił zmarłego mianem świętego. Br. Jan spoczął w kwaterze pallotyńskiej.

2004 – W Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej 29. nowicjuszy obydwu prowincji polskich złożyło na ręce ks. radcy Józefa Nowaka pierwszą konsekrację. Wydarzenie to poprzedzone było dwunastodniowym Dyrektorium, które prowadził prefekt alumnów, ks. Franciszek Mickiewicz. Dyrektorium uwieńczyły rekolekcje, prowadzone przez ojca duchownego, ks. Wiesława Gułę.

2015 – W przeddzień pogrzebu ks. Feliksa Folejewskiego, 25 IX o godz. 20.00, rozpoczęło się czuwanie nocne przy szczątkach kapłana w kościele pw. Chrystusa Króla na Skaryszewskiej, przygotowane przez „Rodzinę Rodzin” i wspólnotę pallotyńską. Uczestniczyli w nim: rodzina, bliscy i przyjaciele zmarłego, rodziny z małymi dziećmi ze wspólnoty „Rodziny Rodzin”. Czuwanie rozpoczęły nieszpory za zmarłych, którym przewodniczył ks. Zenon Hanas, a później był różaniec odmawiany przez dzieci. Do późnych godzin nocnych wiele osób podchodziło do trumny, aby ucałować stułę, w której Ojciec Feliks odprawił ostatnią Mszę św. Wielu wpisywało się do księgi kondolencyjnej, która była również wyłożona w dniu pogrzebu w katedrze praskiej. Tłem modlitewnego czuwania był program słowno-muzyczny. Czuwanie w kościele zakończyła Msza św. z pożegnalną homilią ks. prof. Czesława Parzyszka.

2016 – W Godzinie Miłosierdzia, kilkadziesiąt osób odmówiło Koronkę do Bożego Miłosierdzia i różaniec przy grobie ks. Feliksa Folejewskiego na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

2018 – W domu Zarządu Prowincjalnego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa (jednodniowa) pt. „Ksiądz prof. Witold Zdaniewicz i lubelsko-warszawska szkoła socjologii religii. Dziedzictwo i kierunki rozwoju”. Organizatorem Konferencji był pallotyński Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Z tej okazji Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC otrzymał imię – tj. Księdza Profesora Witolda Zdaniewicza – oraz poświęcono w nim nowe pracownie.

2018 – Ks. dr Jan Korycki, dyrektor Ośrodka Postulacji objął funkcję wicepostulatora w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego.

2019 – W parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie odbyły się uroczystości pogrzebowe s. Estery Stachnik SAC.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny