Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
30 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 30 czerwca

2011 – W Ołtarzewie odbył się pogrzeb ks. Romana Foryckiego, radcy prowincjalnego, rektora i profesora Seminarium w Ołtarzewie i Ełku, kierownika Instytutu Apostolskiego, profesora ITA, wykładowcy ATK.

Mszy pogrzebowej przewodniczył abp Henryk Hoser, w koncelebrze z bpem emerytem Alojzym Orszulikiem, bpem pomocniczym z Ełku Romualdem Kamińskim oraz licznymi kapłanami, którzy przybyli pożegnać współbrata czy przyjaciela. Po odczytaniu wielu telegramów i listów kondolencyjnych oraz pożegnalnych mowach, nastąpiło złożenie do grobu w pallotyńskiej kwaterze na cmentarzu w Ołtarzewie.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1836 – Dominik Buttaoni, mistrz Apostolskiego Pałacu, zwrócił się o opinię do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w sprawie druku przyjęcia do Pobożnego Stowarzyszenia. 21 VII Kongregacja odpowiedziała, że dowód ten nie może być rozpowszechniony na terenach podległych Kongregacji Rozkrzewienia Wiary.

1933 – Bp Franziskus Xaver Hennemann, prefekt apostolski Przylądka Dobrej Nadziei w Afryce Południowej, został podniesiony do godności wikariusza apostolskiego (13 VI 1939 została zmieniona nazwa wikariatu – z Przylądka Dobrej Nadziei (Cape of Good Hope) na Cape Town).

1937 – czerwiec – Przez cały miesiąc trwało w Ołtarzewie burzenie starego domu pod fundamenty przyszłego gmachu.

1946 – W Chevilly, ks. Julian Zblewski, ojciec duchowny gimnazjum i dyrektor Krucjaty Eucharystycznej, poświęcił sztandar Krucjaty ufundowany przez dyrekcję gimnazjum i wyhaftowany przez Polkę, siostrę Gemmę z zakonu kamedułek.

1948 – Pallotyni opuścili ostatecznie dom i kościół w Gliwicach, oddając klucze pastorowi Wilhelmowi Firli. W kościele św. Jacka przy ul. Jagiellońskiej 19a (obecny ewangelicko-augsburski kościół Zbawiciela) pallotyni pracowali tam od 1945.

1950 – Podczas wizytacji polskiej prowincji Stowarzyszenia, ks. generał Wojciech Turowski, poinformował współbraci i episkopat Polski, obradujący w Krakowie, o swojej rezygnacji z urzędu przełożonego generalnego i nominacji przez pap. Piusa XII na bpa Ancusy i koadiutora bpa Teodora Kubiny, z prawem następstwa jako ordynariusz częstochowski (w Kronice Prowincjalnej jest zapis, że informacja do Zarządu Prowincjalnego o jego nominacji dotarła dopiero 1 VII). Zapis Kroniki Ołtarzewa zob. pod 1 lipca.
Kilka dni później Urząd ds. Wyznań oskarżył go o „nieszczerość i podstępne odnoszenie się do władz państwowych” i nakazał mu w ciągu 48 godzin opuścić Polskę. Wobec odmowy wyjazdu 9 VII funkcjonariusze UB deportowali go samolotem do Pragi, a stąd do Rzymu.

1951 – Do kościoła seminaryjnego w Ołtarzewie sprowadzono szczątki zmarłego rzeźbiarza Wojciecha Durka, realizatora wystroju kościoła seminaryjnego w Ołtarzewie (rzeźba i płaskorzeźba). W kościele odprawiono „officium defunctorum praesente corpore” oraz uroczystą Mszę św. Kondukt na cmentarz ołtarzewski poprowadził prowincjał pallotynów, ks. Stanisław Czapla. Tam przemawiali: prowincjał, przedstawiciel KUL oraz przyjaciel p. Durka. Szczątki profesora zostały złożone w pierwszej pallotyńskiej kwaterze, pod ostatnią przez niego zrealizowaną pracą – Pietą. „Spoczął tam wielki artysta i dobry człowiek, który do śmierci przygotował się b. dobrze” (Z kroniki domowej w Ołtarzewie, WPChK 1951, nr 11, s. 158).

1951 – Księża z Ołtarzewa objęli przez najbliższy miesiąc zastępstwo kapelanii szpitala w Tworkach.

1969 – Editions du Dialogue opublikowało książkę „L’Ethopie”, autorstwa Marca Baroliego.

1971 – Pallotyni z Osny we Francji: ks. Jan Wroński i ks. Stanisław Płoński odwiedzili Ołtarzew.

1972 – Ks. Stanisław Kuraciński wyjechał do Niemieckiej Republiki Federalnej na kurs języka niemieckiego. Przebywał tam do początku listopada.
– Ks. Stanisław Wojtyła został mianowany rektorem domu w Radomiu. Z funkcji tej ostatecznie zrezygnował po dwóch latach.

1974 – Ks. Tadeusz Korbecki został proboszczem parafii São Roque w Rio de Janeiro. Funkcję tę spełniał do 1981, a potem był tam wikariuszem. W latach 1975-79 pełnił też urząd wicedelegata prowincjała na Brazylię.

1977 – Do Paryża przyjechał ks. Kazimierz Nowak, aby studiować język francuski przed wyjazdem na misje do Rwandy. Od lipca zamieszkał w Seminarium św. Sulpicjusza i rozpoczął naukę na Alliance Française.

1978 – W Sali Centre du Dialogue, abp poznański, Jerzy Stroba wygłosił wykład: „Postawy duchowo-religijne młodzieży polskiej”.
– Ks. Marian Szczotka wyjechał z Ołtarzewa do Rotenburga na dwumiesięczne stypendium językowe.

1980 – Ks. rektor Roman Forycki rozpoczął rekolekcje dla sióstr pallotynek w Ołtarzewie. Zakończył je 6 lipca.
– Do Zakopanego na kurs języka angielskiego wyjechało czterech alumnów oraz ks. Józef Kołodziejczyk; od 12 lipca do tej grupy dołączył ks. rektor Roman Forycki.

1980 – Nowe elementy wyposażenia w kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie (wykonane w pierwszym półroczu 1980):
1. przerobiono i udoskonalono oświetlenie, montując lampy halogenowe, oświetlające zarówno nawę główną jak i ołtarze boczne; oświetlenie zostało podłączone do regulatorów, co ułatwiło zastosowanie odpowiedniego światła w zależności od potrzeb;
2. wykonano chrzcielnicę i zamontowano przed ołtarzem Świętej Rodziny; wykonawcą był ten sam artysta, który sporządził ołtarze i ambonę; części z metalu zostały wykonane przez artystów plastyków z Warszawy; sama pokrywa metalowa jest pozłacana;
3. wykonano element z kamienia i umieszczono przed ołtarzem Bożego Miłosierdzia; ołtarz ten i część artystyczna kamienia ma wyrażać pamięć o współbracia zmarłych i pomordowanych w obozach koncentracyjnych w czasie ostatniej wojnie światowej;
4. Pani Joanna Balterowa wykonała nowe ornaty gotyckie.

1980 – Ze spraw gospodarczych Ołtarzewa, jakie zrobiono w pierwszym półroczu 1980:
1. nad kotłownią wybudowano 9 dużych pokoi oraz salę konferencyjną, wymieniono kanalizację, doprowadzono ciepłą wodę do garaży i przygotowano pomieszczenia gospodarcze dla br. Gospodarza;
2. w piwnicznych pomieszczeniach Domu Braci odnowiono i wyposażono trzy pomieszczenia, przeznaczone dla administracji oraz warsztat malarski dla br. Jana Bandoszka, sortownię dla pracowników br. Mariana Nowotnika oraz magazyn na chemikalia;
3. przemalowano korytarze i kilka pokoi w Domu Sióstr, a w domu głównym, pomieszczenia piwniczne, korytarz dolny, magazyny i inne pomieszczenia; wymieniono instalację elektryczną.

1981 – 40. pozycja Kolekcji „Znaki Czasu”, pt. „Bóg przychodzi z przyszłości”, której autorem był Pierre Talec, ukazała się w Editions du Dialogue.

1984 – czerwiec – W Lublinie, przy al. Warszawskiej 31, zakupiono posesję wraz z domkiem na nim stojącym (Państwa Parakowskich). Zaplanowano na niej budowę kościoła parafialnego, na którą Władze Miejskie udzieliły zezwolenia.

1985 – Od 16 do 30 czerwca trwał w Szymonce obóz wypoczynkowy dla 32. chłopców z gimnazjum pallotyńskiego w Rheinbach RFN. Obóz prowadził ks. pallotyn Jan Wilhelmi. W tym czasie odbył się wspólny powołaniowy Dzień skupienia dla niemieckich i polskich chłopców. Wzięli oni udział we Mszy św. koncelebrowanej, odprawionej w języku polskim i niemieckim. Konferencję w obu językach wygłosił ks. Fabian Zawacki. Później młodzież śpiewała na plebanii przy dźwięku gitar pieśni religijne. Dzień skupienia zakończono wspólnym obiadem, modlitwą i błogosławieństwem.

1986 – W Editions du Dialogue ukazała się „Apokalipsa”, w przekładzie z języka greckiego Czesława Miłosza, z ilustracjami Jana Lebensteina i oprac. graficznym ks. Witolda Urbanowicza.

1987 – Ks. Henryk Styczeń został skierowany do wspólnoty ołtarzewskiej. Do 12 IV 2003 pełnił funkcję kapelana urszulanek szarych w Ołtarzewie.
Był przygotowywany do wykładania filozofii przyrody w seminarium, ale ostatecznie do tego nie doszło, choć przez pewien czas w połowie lat 70. prowadził wykłady z tego przedmiotu.

1989 – W Paryżu, w dniach 30 VI – 7 VII, trwały obrady Zarządów: polskiej prowincji i regii francuskiej. Debatowano nad sposobami realizacji Konwencji zawartej między obu stronami (13 VI 1988) i zatwierdzonej przez Radę Generalną (18 X 1988).

1991 – Na Kopcu odbyło się spotkanie maturzystów Collegium Marianum z 1961. Spośród tamtych absolwentów na spotkanie przybyli księża: Paweł Góralczyk, Andrzej Pierwoła, proboszcz w Kisielicach i Adolf Religa, proboszcz w Jaroszowicach oraz trzy osoby świeckie (inż. Józef Lis, Roman Pryl, polonista i wicedyrektor w LO w Lęborku, i Stefan Szklarczyk, ogrodnik z okolic Kędzierzyna). Nieobecni byli księża: Stanisław Chabiński, Antoni Dębkowski, Stefan Kajfasz, Tadeusz Korbecki, Tadeusz Łojas.
W maju 1961 maturę złożyło 17 absolwentów.

1999 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Eugeniusza Skarzyńskiego, redaktora Pallottinum, kapelana wojskowego w stopniu pułkownika, profesora w Seminarium, zgodnie z życzeniem zawartym w jego testamencie. Przy licznej obecności pallotynów obydwu prowincji (odbywało się wówczas dyrektorium) została odprawiona msza koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią ks. prowincjała Czesława Parzyszka. Ks. pułkownik został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim.

2001 – czerwiec – W zakupionym domu w Medellín (Kolumbia) rozpoczęło postulat pierwszych dwóch kandydatów do Stowarzyszenia. Dom ten nabyto 26 XII 2000, głównie dzięki Sekretariatowi Misyjnemu w Ząbkach.

2001 – W szpitalu w Gdańsku zmarła s. Józefata Wyrwas (ur. 1926 w Borkowie, w diecezji łomżyńskiej), pallotynka. Była człowiekiem wielkiej pracowitości, dobroci, prawości, prostoty i skromności. Wiele się modliła. Przez 12 lat naznaczona była cierpieniem duchowym i fizycznym, które cierpliwie znosiła.

2004 – Ks. Marek Strzelecki powrócił z Iraku, gdzie od stycznia tr. był kapelanem Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku w stopniu majora. Po powrocie do kraju, od 12 VII 2004 pełnił funkcję proboszcza parafii wojskowej św. Jerzego w Łodzi i był kapelanem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2019 – W Górkach k. Garwolina, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ks. prof. Czesław Parzyszek SAC dziękował Bogu za 50 lat swego kapłaństwa. Słowo Boże wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny