Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
6 lipca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 6 lipca

2014 – Bp Wiesław Lechowicz, w Episkopacie Polski odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków żyjących poza granicami Polski, przewodniczył 69. Zjazdowi Katolickiemu w Osny. Oprawę liturgiczną Mszy zapewnił chór i zespół Pallotyńskiej Diakonii Muzycznej w składzie prawie 50 osób. Zespół wystąpił też w części artystycznej Zjazdu, podczas którego promował i sprzedawał nagraną płytę „Uwielbienie Live”, na której znalazły się utwory wykonane podczas zeszłorocznego Wieczoru Chwały na Pallotyńskim Spotkaniu Młodych. Wystąpił też chór „Piast” z Paryża oraz dziecięcy zespół z Bagneux „Dzieci z Nazaretu”. „Rycerski hufiec – Signum Polonicum” z Polski, w odpowiednich strojach polskiej szlachty, prezentował polską tradycję wojenną, różne formy walki.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1914 – Ks. diakon Augustine Bogdanski przyjął w Limburgu święcenia kapłańskie. Ks. Bogdanski po zakończeniu pierwszej wojny światowej wspomagał polską regię jako radca i profesor filozofii, hebrajskiego i teologii dogmatycznej w Wadowicach na Kopcu (od 2 XII 1919), w nowo otwartym domu w Nakle n. Notecią (od III 1920) i ponownie na Kopcu (do VI 1924).

W 1925 wyjechał do USA. Do 1933 przynależał do niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, następnie do dystryktu amerykańskiego, podniesionego w 1936 do rangi regii, a od 1946 Prowincji Matki Bożej. Jako delegat tej prowincji uczestniczył w VIII Kapitule Generalnej (1947). Zmarł w 1981.

1915 – W dniach 18 VI – 6 VII przeprowadzono na Kopcu w Wadowicach egzaminy maturalne dla czterech uczniów. Pomimo trudności personalnych, powstałych na skutek toczącej się wojny (m.in. w czerwcu tr. do wojska powołano profesora kopieckiego Emila Zegadłowicza, a liczba uczniów zmieniała się z każdym miesiącem jak w kalejdoskopie), szczęśliwie dobrnięto do końca.

1924 – Rano tego dnia, w kopieckiej kaplicy, święcenia kapłańskie z rąk bpa Anatola Nowaka, sufragana krakowskiego, przyjął diakon Franciszek Wadowski (Wardowski; +1987). Jest on jedynym pallotynem, który otrzymał kapłaństwo na Kopcu; tutaj też odbył szkołę średnią, studia seminaryjne i pracował do 1939.

W kronice domu kopieckiego zapisano m.in.: „Niedziela. Około 7:00 rano rozpoczęła się Msza św. ze święceniami. Dwa niższe święcenia: ostiariatu i lektoratu otrzymali wczorajsi „postrzyżeni”, a dwa drugie niższe święcenia otrzymali klerycy: Purol, Pawłowski, Sobieraj, Chudziński, Baumgart i Bemke. Dla diakona Wardowskiego, który otrzymał prezbiterat, miał ks. Biskup (między ceremoniami) dość długą przemowę; odzywał się w niej też do uczniów i do kleryków, aby wszyscy z ochotnym sercem dążyli do wytkniętego sobie celu. O 10:00 był koniec. […]

Zaproszeni byli dość liczni goście: ks. prałat Zając z Wadowic, ks. proboszcz też Zając z Łękawicy, ks. proboszcz z Kleczy, ks. Rychlicki i inni. Było też dwóch salezjanów jako gości (ks. Dyrektor, który odprawił sumę o 10:30) i trzeci, jako kandydat do pierwszych dwóch święceń niższych. Przybyli również dygnitarze wojskowi: p. generał Bijak i dwóch innych (podpułkownik i major)”.

1925 – Ks. neoprezbiter Leon Bemke odprawił Mszę św. prymicyjną na Jasnej Górze.

1938 – Na czas wakacji, do pracy duszpasterskiej w środowisku polonijnym Francji, wyjechał ks. Jan Szambelańczyk.

– Do Ołtarzewa powrócił z Kopca ks. Stanisław Czapla. Prowadził tam rekolekcje dla pallotyńskich zelatorów.

1945 – W szpitalu w Chełmnie zmarł ks. Stanisław Wojak (ur. 1912 w Kaliskach, w diecezji chełmińskiej). W czasie wojny pozostał w Chełmnie i zamieszkał prywatnie mimo grożącego mu niebezpieczeństwa (był także ks. Alojzy Arendt i br. Antoni Gatka). Dom zajęli Niemcy, wywożąc lub niszcząc gimnazjalne mienie. Członkowie byłego domu misyjnego początkowo musieli się ukrywać i potajemnie wykonywali obowiązki kapłańskie, nie zważając na zakazy niemieckie. Ks. Wojak był duszpasterzem w okolicy, m.in. w parafiach: Sarnowo, Wałcz, Kijewo, Starogród, Lisewo, z których księża zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych lub rozstrzelani. Pracę tę wykonywał z poświęceniem mimo gróźb i prześladowań ze strony gestapowców. Mimo zakazu niósł posługę i spowiadał ludność polską w języku ojczystym. Ludzie wyrażali się o nim z uznaniem i wdzięcznością, mówiąc, że był kapłanem według Serca Jezusowego. Pamiętał też o współbraciach w obozach koncentracyjnych, wysyłając im regularnie paczki żywnościowe, zwłaszcza do Dachau.

Wkrótce po odzyskaniu wolności ks. Stanisław zachorował, gdy zaopatrywał ciężko chorych na tyfus. Zmarł spokojnie po krótkiej chorobie. W pogrzebie wzięła udział liczna rzesza wiernych z Chełmna i okolicy. Pozostał w pamięci jako gorliwy kapłan, który dobrym słowem pomagał w przetrwaniu ciężkich czasów okupacji, podnosił na duchu i podtrzymywał nadzieję na lepszą przyszłość. W pogrzebie wziął udział ks. prowincjał Jan Maćkowski.

1950 – Biskup nominat Wojciech Turowski podał w Ołtarzewie do wiadomości wszystkim zebranym, że Urząd Bezpieczeństwa „nakazał mu opuścić Polskę w ciągu 48 godzin. Na co Nominat odpowiedział, że dobrowolnie Polski nie opuści. Wieczorem odbyło się zakończenie wizytacji. Ks. Wizytator stwierdził na ogół dobry stan duchowy Prowincji i domu w Ołtarzewie” (z kroniki Ołtarzewa).

1952 – Prymicje kapłańskie ks. Witolda Zdaniewicza w Ołtarzewie.

Ksiądz proboszcz Emilian Skrzecz, w asyście pallotynów z Seminarium, poprowadził neoprezbitera z jego domu rodzinnego do kościoła seminaryjnego. Kazanie podczas Mszy św. wygłosił ks. Alojzy Żuchowski SAC. We mszy wzięło udział wielu wiernych, a kościół został pięknie przystrojony na to wydarzenie. Przyjęcie prymicyjne na 80 osób rodzina Zdaniewiczów urządziła z pomocą Seminarium w sali seminaryjnej.

1964 – Ks. Eugeniusz Tomaszek został przeniesiony z Radomia do Otwocka, gdzie pełnił funkcje katechety na Kresach, a po roku na placówkę w Płońsku, w diecezji płockiej. Był tam pierwszym wikariuszem parafii (do 1966).

1966 – Na stałe do Polski wyjechał z Paryża br. Piotr Kasprzak (został przydzielony do Pallottinum w Poznaniu).

1973 – W Grodzisku odbył się pogrzeb chłopca, który utopił się na obozie młodzieżowym, prowadzonym na Kaszubach przez ks. Stanisława Rudzińskiego. W kościele i na cmentarzu, uczestniczyło w nim bardzo dużo ludzi.

1975 – Bp Władysław Rubin, sekretarz Synodu Biskupów, delegat Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do opieki nad emigracją i uchodźstwem polskim, przewodniczył Zjazdowi Katolickiemu w Osny.

1975 – Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Leona Bemke SAC w Gdańsku-Oliwie i spotkanie z Gdańszczanami, i harcerzami, w pallotyńskim domu w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej.

Na uroczystościach w katedrze w Oliwie było 16 kapłanów (kazanie wygłosił ks. Leon Forycki), a potem było spotkanie z Gdańszczanami i harcerzami w pallotyńskim domu w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej. Był tam biskup gdański Lech Kaczmarek. Elżbietańska gościła ks. Bemkego przez blisko dwa miesiące.

1977 – Do Paryża przyjechał ks. Florian Kniotek z Polski i objął obowiązki redaktora miesięcznika „Nasza Rodzina”.

– Wycieczka z Kopca, zorganizowana przez tamtejszego ks. rektora Edmunda Ossowskiego, zwiedzając Warszawę i Niepokalanów, odwiedziła ołtarzewskie Seminarium.

1978 – czerwiec-lipiec – Na naukę języków obcych wyjechali z Ołtarzewa klerycy: Wiesław Stężowski – do RFN; Kazimierz Więsyk, Jerzy Kożuch – do Austrii; Janusz Linke, Czesław Klesyk, Edward Hodurek, Jerzy Kotwa – do NRD; Józef Ciupak i Witold Sikora – do Francji.

1979 – Z USA przyleciała s. Kathleen Murphy, by przez miesiąc prowadzić kurs języka angielskiego dla wszystkich chętnych członków domu ołtarzewskiego – alumnów i księży.

1989 – Członkowie Zarządu Regii Miłosierdzia Bożego włączyli się w spotkanie przy domu paryskim z dwoma nuncjuszami: Lorenzo Antonetti i Francesco Colasuonno oraz z ks. prałatem Józefem Kowalczykiem kierownikiem polskiej sekcji Sekretariatu Stanu.

1997 – Zjazdowi Katolickiemu w Osny przewodniczył abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński.

1997 – Ks. diakon Antoine Baligora, z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo), przyjął święcenia kapłańskie.

2008 – Podczas Zjazdu Katolickiego w Osny, bp pomocniczy Krakowa, Jan Zając poświęcił pomnik pap. Jana Pawła II. Postawiono go na miejscu, gdzie w poprzednich latach stał ołtarz, przy którym też 3 VII 1977 sprawował Mszę św. Karol kard. Wojtyła.

2013 – Księża diakoni z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo): Shamavu Jean Pierre Byamungu, Jean Marie Vianney Nizeyimana i Jean Paul Nyabyenda przyjęli święcenia kapłańskie.

2016 – Na XX. Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego s. Izabela Świerad została wybrana na kolejną 6-letnią kadencję przełożonej generalnej.

2018 –  O godz. 17.00 bp Damian Muskus przewodniczył w Ołtarzewie Mszy św. podczas Pallotyńskiego Spotkania Młodych.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny