Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Pożegnanie śp. ks. Jana Latonia SAC

11 maja 2020 r. miało miejsce pożegnanie we wspólnocie pallotyńskiej (Kościół Zesłania Ducha Świętego w Otwocku) śp. ks. Jana Latonia SAC. Mszy Świętej przewodniczył abp Henryk Hoser SAC.

Biogram śp. ks. Jana Latonia SAC
Homilia abp Henryka Hosera SAC

Biogram śp. ks. Jana Latonia SAC

Ks. Jan Stefan LATOŃ SAC (1955 – 2020), proboszcz i rektor kilku placówek, duszpasterz w Szwajcarii, kapelan szpitala w Otwocku

Urodził się 17 września 1955 r. w Kakawie Nowej, w rodzinie rolników Stefana i Józefy z d. Bartczak. 2 października tr. został ochrzczony w parafii św. Bartłomieja w Godzieszach, w ówczesnej diecezji włocławskiej. Spośród rodzeństwa jego młodszy brat Andrzej został kapłanem diecezjalnym. Jan rozpoczął naukę w szkole podstawowej w miejscowości rodzinnej w 1962 r., a w latach 1970-75 kształcił się w pięcioletnim Technikum Samochodowym w Kaliszu. W tym okresie należał do sportowego klubu Calisia, gdzie uprawiał lekkoatletykę. Ostatnie dwa lata szkoły średniej były czasem dojrzewania w nim powołania kapłańskiego. Wówczas mieszkał w internacie i uczęszczał na lekcje religii dla młodzieży w parafii św. Gotarda w Kaliszu.

Idąc za sugestią swojego księdza katechety rozpoczął studia w nowo powstałym Zakładzie Teologii Praktycznej (późniejszy Instytut Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej) – założonym w 1975 r. przez ks. Kazimierza Majdańskiego (†2007). Do 1980 r. zdobywał tam wiedzę i zajmował się działalnością naukowo-społeczną, którą realizował m.in.: podejmując przez trzy lata funkcję prezesa Koła Naukowego Studiów nad Rodziną i przez jeden rok akademicki – członka Zarządu Rady Organizacji Młodzieży Akademickiej ATK oraz prowadząc działalność charytatywną w grupie tzw. „Gałganiarzy” przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie. W parafii Matki Bożej Pokoju na Młocinach, do której przynależał w okresie studiów starał się wspomagać miejscowych duszpasterzy organizując m.in. konwersatoria o tematyce religijnej dla starszej młodzieży, a w dniach wolnych od zajęć na uczelni pracował w Studenckiej Spółdzielni Pracy „Universitas”, by zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczać na swoje utrzymanie i studia. Wszystkie doświadczenia, przemyślenia oraz zdobyta wiedza wsparta modlitwą, a także spotkania z duszpasterzami Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin”, m.in. z ks. Feliksem Folejewskim SAC, przynagliły go do całkowitego poświęcenia się Bogu i ludziom w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

Nowicjat w Ząbkowicach Śląskich rozpoczął 1 października 1981 r. Na ręce ks. prowincjała Henryka Kietlińskiego złożył 29 września 1982 r. w Ołtarzewie pierwszą konsekrację, a wieczną w Wadowicach – 22 września 1985 r., na ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka. Studia teologiczne odbył w Ołtarzewie w latach 1982-86. Tam też 10 V 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Józefa kard. Glempa.

Po święceniach pozostał w Ołtarzewie i kontynuował studia w Instytucie Teologii Rodziny na Wydziale Teologicznym ATK, a wszystkie niedziele poświęcał pracy duszpasterskiej w „Rodzinie Rodzin”. Rok później rozpoczął na ATK studia doktoranckie, a w Ołtarzewie dla Junioratu Braci – prowadzenie wykładów w zakresie teologii dogmatycznej. Od 25 sierpnia 1988 r. zamieszkał w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 14 i zaczął pracę duszpasterską w „Rodzinie Rodzin”.
12 września 1991 r. objął stanowisko rektora domu studenckiego w Lublinie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 16, a następnie 22 sierpnia 1993 r. funkcję przełożonego wspólnoty i proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie-Dybowie, natomiast rok później, po kanonicznym erygowaniu pallotyńskiego domu w Kutnie, został ustanowiony pierwszym rektorem tego domu. Ks. Jan organizował tam pallotyński dom i kontynuował wystrój świątyni parafialnej. Z kolei od 24 sierpnia 1998 r. pełnił urząd proboszcza parafii Wieczerzy Pańskiej i rektora domu w Lublinie przy ul. Warszawskiej 31. Jego zasługą jest adaptacja wnętrza świątyni, przyozdobienie terenu wokół kościoła roślinnością i położenie kostki oraz przygotowanie uroczystości dedykacji świątyni (15 czerwca 2008 r.). Kolejnym miejscem pracy duszpasterskiej była parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, gdzie był proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz rektorem wspólnoty w latach 2008-14.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia wystąpił z prośbą o przyznanie mu tzw. „roku sabatycznego”, aby mógł zregenerować swoje siły duchowo-cielesne. Czas ten wypełnił pobytem w Piaskach Królewskich na terenie Puszczy Kampinoskiej i posługą duszpasterską na rzecz Fundacji Ośrodka SOS Obrony Poczętego Życia. Przynależał wtedy do domu Zarządu Prowincjalnego w Warszawie. W 2015 r. wyjechał do Szwajcarii, do pracy duszpasterskiej na terenie Prowincji szwajcarskiej, podlegając w pracy apostolskiej i w organizacji życia wspólnotowego jurysdykcji prowincjała szwajcarskiego. Był wtedy duszpasterzem parafii w Arth i w innych okolicznych parafiach, kapelanem Sióstr od Świętego Krzyża (Ingenbohlerschwestern) i duszpasterzem niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie w Bremgarten.


W 2018 r. ks. Jan powrócił do kraju i z dniem 25 lipca tr. zamieszkał w Otwocku w domu przy ul. Żeromskiego. Pod koniec września tr. podjął obowiązki kapelana Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku (przy ul. Borowej). Zmarł w nocy 7 maja 2020 w pallotyńskim domu, przeżywszy 65 lat, 38. w konsekracji w Stowarzyszeniu i 34 lata w kapłaństwie.

Ks. Jan Latoń w strukturach Stowarzyszenia należał do Komisji Ekonomicznej przy Zarządzie Prowincjalnym (1996), Zespołu Koordynacyjnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (1999-2002), był współodpowiedzialnym za Region Lublin w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego (1998), i był członkiem rzeczywistym Komisji Pośrednictwa i Arbitrażu (2010). Swój czas wakacyjny, począwszy od 1987 r. wykorzystywał na wyjazd do Niemiec, gdzie podejmował zastępstwo duszpasterskie w diecezji Passau i pogłębiał znajomość języka niemieckiego. Uzyskane środki pieniężne przeznaczał na funkcjonowanie swoich wspólnot czy inwestycji wykończeniowo-budowlanych, które podejmował w poszczególnych parafiach. Był kapłanem oddanym bez reszty, do końca duszpasterskiej posłudze na rzecz drugiego człowieka, także w wymiarze charytatywnym.


Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC