Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Przesłanie Księdza Prowincjała (PL,EN)

Wielkimi krokami zbliża się XXV Zebranie Prowincjalne oraz XXII Zebranie Generalne. Te dwa wydarzenia wymagają naszego przygotowania duchowego i organizacyjnego. Zapraszamy do wysłuchania przesłania Księdza Prowincjała Zenona Hanasa SAC jako inspirację do podejmowania tematów dotyczących naszych wspólnot, Prowincji i całego Stowarzyszenia.


Drodzy Współbracia,

Te słowa są skierowane do każdego z Was, w różnych zakątkach świata, od Wenezueli po Kazachstan, od Kanady po Wybrzeże Kości Słoniowej.

Pandemia sprawiła, że nasze osobiste spotkania stały się rzadsze. Być może wielu z Was przeżywa spełnianie powierzonej misji z większym poczuciem osamotnienia i izolacji. Łącza internetowe nieco łagodzą ten bolesny stan. Nie są jednak w stanie zastąpić autentycznego, braterskiego spotkania. Nie są w stanie wytworzyć głębokiej solidarności i poczucia przynależności do żywej wspólnoty.

Opatrzność Boża daje nam teraz specjalne trzy narzędzia, aby tę sytuację zmienić. Jest to przygotowanie do Zebrania Prowincjalnego w styczniu 2022, do Zebrania Generalnego we wrześniu 2022 oraz Synodu Biskupów na temat synodalności w październiku 2023. Wszystkie narzędzia współdziałają ze sobą. Istotą działania tych narzędzi jest to, aby się nawzajem słuchać, rozumieć, solidarnie wspierać i wspólnie realizować misję ewangelizowania ludzkości.

Jako pallotyni zawsze mieliśmy silne poczucie komunikowania, konsultowania i kooperacji. Teraz mamy historyczną szansę, aby to charyzmatyczne poczucie wcielić w naszych wspólnotach miejscowych, dla dobra Kościoła powszechnego oraz dla dobra całej rodziny ludzkiej. Zapraszam każdego z Was do komunikowania, konsultowania i kooperacji. Mamy bardzo szlachetny motyw, aby się tego podjąć. Tym motywem jest „współczucie” dla zagubionego, poranionego i osamotnionego współczesnego człowieka. Mamy poszukiwać dróg dotarcia do niego. Jednak uczyć się tego powinniśmy w naszych pallotyńskich wspólnotach, wobec współbraci, którzy mieszkają przez ścianę lub są w dużej odległości geograficznej, ale jednym przyciskiem na klawiaturze smartfonu można tę drogę bardzo skrócić.

Być może w najbliższych dniach uda się nam stworzyć Pallotyńskie Centrum Synodalne. Będzie to narzędzie, które pomoże nam wędrować razem, aby Ewangelia o zbawieniu, które daje Jezus Chrystus, przemieniała ludzkie serca.

Wszystkim życzę owocnego i twórczego czasu przygotowania do Zebrania Prowincjalnego, Generalnego i Synodu o synodalności.


Dear confreres,

These words are addressed to each of you, in different parts of the world, from Venezuela to Kazakhstan, from Canada to Ivory Coast.

The pandemic has made our personal meetings less frequent. Perhaps many of you are experiencing the fulfillment of your mission with a greater sense of loneliness and isolation. Internet connections somewhat alleviate this painful condition. But they are no substitute for an authentic fraternal encounter. They are not able to create deep solidarity and a sense of belonging to a living community.

Divine Providence has now given us three special tools to change this situation. These are the preparation for the Provincial Assembly in January 2022, the General Assembly in September 2022, and the Synod of Bishops on synodality in October 2023. All the tools work together. The essence of these tools is to listen to each other, to understand each other, to support each other in solidarity and together to carry out the mission of evangelization of humanity.

As Pallottines we have always had a strong sense of communication, consultation and collaboration. Now we have the historic opportunity to incarnate this charismatic sense in our local communities, for the good of the universal Church and for the good of the whole human family. I invite each of you to communicate, consult and cooperate. We have a very noble motive to undertake this. That motive is „compassion” for the lost, wounded and lonely of modern man. We are to seek ways to reach out to him. But we have to learn this in our Pallottine communities, in front of our confreres who live across the wall or are far away geographically, but with one button on the keyboard of a smart phone this way can be shortened very much.

Perhaps in the coming days we will be able to create the Pallottine Synodal Center. It will be a tool which will help us to walk together so that the Gospel of salvation given by Jesus Christ will change human hearts.

I wish everyone a fruitful and creative time of preparation for the Provincial, General and Synod Assemblies.