Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Przesłanie na Pallotyńską Niedzielę Misyjną – 4 października 2020

Drodzy Bracia i Siostry z Rodziny Pallotyńskiej,

pozdrawiamy serdecznie z Rzymu. W tym czasie, gdy pandemia Covid-19 zobowiązuje nas do utrzymywania społecznego dystansu, my, członkowie komisji do spraw misji w ZAK, witamy Was słowami skierowanymi przez naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, do jego współbraci, którzy byli na misji w Londynie: „Patrzę na Was w Bogu, obejmuję Was w Bogu, witam Was w Bogu”.
Z okazji Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej, która w tym roku obchodzona będzie 4 października, chcemy przekazać wszystkim członkom Rodziny Pallotyńskiej przesłanie, wyrażające przede wszystkim naszą bliskość z Wami wszystkimi, którzy zaangażowani jesteście w różne, pallotyńskie misje na całym świecie, z oddaniem i poświęceniem w tych trudnych chwilach spowodowanych pandemią. Pragniemy również podzielić się zwami kilkoma punktami do refleksji i medytacji, nie tylko po to, aby ukierunkować naszą modlitwę za misje pallotyńskie, ale także, by ożywić w każdym z nas zapał  misyjny, tak drogi naszemu Założycielowi, św. Wincentemu Pallotiemu.

Chwila wdzięczności

Za św. Pawłem, który wzywa Tesalończyków, by „w każdym położeniu dziękujcie, taka bowiem jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was”. (1Tes 5,18), pragniemy celebrować tę Pallotyńską Niedzielę Misyjną jako moment wdzięczności Bogu za wszystkie Jego łaski, którymi nas napełnia, aby realizować nasze pallotyńskie powołanie. Dziękujemy wszystkim braciom i siostrom zaangażowanym w przeróżne pallotyńskie dzieła misyjne, często pracującym w trudnych warunkach, które wymagają wielkiej wiary i wielkiej odwagi, aby nadal ożywiać wiarę i rozpalać miłość na całym świecie. W obliczu tej pandemii, która niepokoi cały świat i naszą Rodzinę Pallotyńską, jesteśmy wezwani do wyrażenia naszej wdzięczności personelowi medycznemu i całym zastępom wolontariuszy, którzy starają się stawić czoła tej kryzysowej sytuacji, bez precedensu w naszej historii. Przyjmijmy zaproszenie by bardziej dziękować niż narzekać na to, co jest nie tak. Pragniemy w szczególny sposób modlić się u grobu św. Wincentego Pallotiego za wszystkich tych, którzy stracili życie i za tych, którzy cierpią z powodu pandemii covid-19.

Co Bóg mówi nam poprzez ta pandemie?

Dzisiaj covid-19 przysparza wiele cierpień i wyzwań dla całej ludzkości, dla Kościoła i dla Rodziny Pallotynskiej. Jest to sytuacja, która sprawia, że doświadczamy naszej ludzkiej kruchości i słabości naszych struktur. Nasza działalność misyjna została naznaczona tą dramatyczną sytuacją w różnych częściach świata. Ale, jak przypomina nam Ojciec Święty, jesteśmy wezwani do rozeznania i zrozumienia tego, co Bóg mówi nam przez tę pandemię, ponieważ: „Choroba, cierpienie, strach i izolacja wzywają nas do zadawania sobie pytań. Ubóstwo osób umierających samotnie, tych, którzy są pozostawieni sami sobie, tracących pracę i płacę, tych, którzy nie mają domu i pożywienia, każe się nam zastanowić. Zmuszeni do dystansu fizycznego i do pozostawania w domu, jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrycia, że potrzebujemy relacji społecznych, a także wspólnotowej relacji z Bogiem” (por. Papież Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 2020).
Dlatego też myślimy, że właściwym byłoby podzielenie się między sobą Waszymi doświadczeniami związanymi z tą pandemią, jej społecznymi, ekonomicznymi, duchowymi i duszpasterskimi konsekwencjami i skutkami. W tę Pallotyńską Misyjną Niedzielę, a także w kolejne dni października – miesiąca misyjnego, możemy znaleźć chwilę na poważną refleksję nad tym, jak z wiarą, nadzieją i odwagą stawiamy czoła kryzysowi covid-19, inspirowani także przykładem naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, który aktywnie zaangażował się w walkę z epidemią cholery, która wybuchła w Rzymie na początku sierpnia 1837 roku.

Być blisko człowieka, który cierpi

Nie ma wątpliwości, że z powodu tej pandemii możemy czuć się zagubieni, przestraszeni i niepewni nie tylko co do naszej przyszłości, ale także jak prowadzić dalej nasze pallotyńskie
misje; istnieje ryzyko, że będziemy się bać i zniechęcać. To właśnie w obliczu tych wyzwań jesteśmy zachęcani do solidarności, do bycia blisko człowieka, który cierpi i do dawania nadziei, podążając za inspiracją naszego Założyciela, św. Pallottiego. Przy tej okazji, pragniemy podziękować wszystkim braciom i siostrom zaangażowanym w niesienie pomocy finansowej, duchowej i duszpasterskiej wielu rodzinom i osobom szczególnie dotkniętym tą pandemią, za przykładem Pallottiego, który chciał być pożywieniem, napojem, ubraniem, lekarstwem, itp… dla potrzebujących (por. OOCC X, 15-16).
W obliczu tej nowej sytuacji musimy uważać, aby nie wpaść w pułapkę zamykania się na siebie, obojętności na cierpienie i potrzeby naszego bliźniego. Z tego powodu Ojciec Święty zaprasza nas do wyjścia z siebie, aby służyć bliźniemu: „W tym kontekście, powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograniczeń ze względu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa. Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas,sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezionego i odnowionego przez dar z siebie” (Papież Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 2020). Wyjście z siebie pozwala nam dać nadzieję naszym braciom i siostrom, którzy nie są pewni, co może się wydarzyć jutro. Działalność społecznocharytatywna uwiarygodnia nasze zaangażowanie na rzecz ożywienia wiary i rozpalenia miłości, ponieważ, jak pisze Apostoł Jakub, ” wiara bez uczynków jest martwa „. (Jk 2, 26)

Medytuj nad orędziem Ojca Świętego

Pallotyńska Niedziela Misyjna jest doskonałą okazją do medytacji i refleksji nad przesłaniem Ojca Świętego z okazji Dnia Misyjnego 2020, które zawiera między innymi: ważne punkty dotyczące owoców Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przeżywanego w ubiegłym roku 2019, idee jak stawić czoła kryzysowi pandemii covid-19 z wiarą i nadzieją, jak dbać o nasz wspólny dom, jak być blisko naszego cierpiącego bliźniego i jak odpowiedzieć na współczesne wyzwania powołania misyjnego. Ze względu na wagę i głębię tego przesłania, zapraszamy do jego pobrania w Waszym języku z następującej strony web:

PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISJI 2020

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html

Niech ta Pallotyńska Niedziela Misyjna będzie dla nas wszystkich bodźcem do ożywienia naszego misyjnego zapału, pogłębienia naszej relacji z Panem i z bliźnim oraz do kontynuowania dzieła niesienia Ewangelii Jezusa Chrystusa na cały świat, za przykładem św. Wincentego Pallotiego, naszego Założyciela i zawierzenia się macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi Najświętszej, Królowej Apostołów i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

Życzymy Wam wszystkim głębokiego przeżywania Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej.
Sr. Bozena Olszewska, SAC
Sr. Honorata Lyimo Mamiro, SAC
Sr. Venicia Meurer, CSAC
Ks. Romuald Uzabumwana, SAC

Rzym, 15 września 2020

I rocznica beatyfikacji ks. Richarda Henkesa SAC