Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
WARSZAWA: KS. PROF. UKSW DR HAB. ZBIGNIEW BABICKI SAC NOWYM PRODZIEKANEM WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Babicki został nowym Prodziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych jest jednym z dziesięciu wydziałów UKSW. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  pedagogika specjalna oraz kierunku pedagogika o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka. Na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW studiuje blisko 1500 studentów. Kadrę Wydziału stanowi 60 pracowników naukowo-dydaktycznych. Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi szeroką działalność badawczą w zakresie wychowania, edukacji i resocjalizacji zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Poza tym posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego oraz profesora w dyscyplinie pedagogika.

Ks. Zbigniew Babicki w dalszym ciągu pozostaje Kierownikiem Studium Pedagogizacji UKSW. Jest to jednostka ogólnouczelniana, która kształci studentów UKSW różnych kierunków do zawodu nauczyciela.