Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
26 kwietnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 26 kwietnia

1981 – W dniach 24-26 IV, na Jasnej Górze i w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie, odbył się I Kongres Miłosierdzia Bożego pod hasłem: „Królowi Miłosierdzia w hołdzie”. Wygłoszono wtedy następujące referaty:
– bp Stanisław Smoleński, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w świetle encykliki „Dives in misericordia”;
– o. Jacek Salij OP, Teologia obrazu Jezusa Miłosiernego;
– ks. Józef Majkowski SJ, Osobowość psychologiczna s. Faustyny Kowalskiej, a jej religijne wizje;
– ks. Eugeniusz Weron SAC, Teologiczna analiza nowenny do Miłosierdzia Bożego;
– kard. Franciszek Macharski, Znaczenie kultu Miłosierdzia Bożego w życiu Kościoła;
– bp Bolesław Pylak, Maryjne implikacje Ruchu Miłosierdzia Bożego;
– Jerzy Wesołowski, Teologiczne znaczenie oraz życiowa wartość Koronki do Miłosierdzia Bożego;
– ks. Lucjan Balter SAC, Teologiczna wartość litanii do Miłosierdzia Bożego.

Kongres zorganizowano z okazji 50. rocznicy pierwszych objawień s. Faustyny Kowalskiej (Płock, 22 II 1931). Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt tysięcy czcicieli miłosierdzia Bożego. Wśród nich byli biskupi i profesorowie ATK i KUL. Treść „Biuletynu Miłosierdzia Bożego” nr 8 została oparta na referatach z Kongresu.

– Podczas mszy celebrowanej przez bpa Stefana Barełę na Szczycie Jasnogórskim wystawiono obraz miłosierdzia Bożego, namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego (†1939), przy którym dokonano aktu poświęcenia narodu polskiego Bożemu miłosierdziu (wcześniej obraz był wystawiony do publicznej czci 26-28 IV 1935 w Ostrej Bramie w Wilnie, a później 3 VI 1979 w Warszawie z okazji pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski). Na sympozjum zgłaszano potrzebę założenia czasopisma szerzącego ideę miłosierdzia i wypracowanie programu wychowania apostolskiego, opierając się na teologii miłosierdzia.

– Na zakończenie sympozjum ks. prowincjał Henryk Kietliński poświęcił figurę Chrystusa Miłosiernego w Dolinie Miłosierdzia (w ogrodzie), wykonaną z granitu przez artystę rzeźbiarza Franciszka Suknarowskiego z Wadowic.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1889 – Ks. Carolo Maria Orlandi został wikariuszem generalnym Stowarzyszenia (funkcję tę pełnił do 22 I 1890). Podczas swej kadencji nabył w 1889 dom przylegający do kościoła SS. Salvatore in Onda, przy via dei Pettinari w Rzymie i przeznaczył go dla alumnów, studiujących filozofię i teologię; do tej pory studiowali oni w Villa Farnese na Zatybrzu. Dzięki jego staraniom Kongregacja Świętych Obrzędów zatwierdziła 17 V 1890 oficjum brewiarzowe i tekst Mszy o NMP Królowej Apostołów. Czynił starania u rządu bawarskiego o przeszczepienie pallotynów do tego kraju, otrzymując ostatecznie w 1889 zgodę, pod warunkiem, że Stowarzyszenie podejmie misje w Kamerunie; stąd 18 III 1890 Kongregacja Rozkrzewienia Wiary powierzyła pallotynom te tereny misyjne.

1914 – W katedrze w Douala w Kamerunie odbyła się konsekracja biskupia ks. Franziskusa Xavera Hennemanna SAC, koadiutora bpa Heinricha Vietera SAC, wikariusza apostolskiego w Kamerunie (Yaoundé). Vieter był też głównym konsekratorem. Współkonsekratorami byli: tytularny bp Thignica, Armengol Coll y Armengol CMF, wikariusz apostolski Fernando Poo w Gwinei Równikowej oraz tytularny bp Corycus, Louis Jean Martrou CSSp, wikariusz apostolski Gabonu. Po śmierci bpa Vietera, 7 XI 1914, bp Hennemann objął wikariat Kamerunu.

1949 – W Ząbkowicach Śląskich, w dniach 26-27 kwietnia, odbył się zjazd księży rektorów, na którym omawiano aktualne sprawy dotyczące domów pallotyńskich.
– Ks. Konstanty Kobielus zamówił w Ząbkowicach Śląskich 300 000 cegieł na budowę drugiego skrzydła gmachu seminaryjnego.

1971 – Br. Mieczysław Wróbel, wieloletni mieszkaniec Ołtarzewa i pracownik biblioteki seminaryjnej został skierowany do Otwocka. Na jego miejsce przyszedł do Seminarium ks. Stanisław Kuraciński, który w tym roku akademickim ukończył studia na Wydziale Teologii ATK.

1973 – Staraniem ks. Tadeusza Glińskiego przywieziono z Kopca stare książki, wydane przez wydawnictwo pallotyńskie lub dotyczące historii Pallotynów. Ks. Gliński prowadząc rekolekcje wielkopostne w Wadowicach, odnalazł je leżące na strychu kopieckiego domu.

1974 – Ośmiu diakonów przystąpiło do egzaminu końcowego z teologii (rigorosum). Egzaminowi przewodniczył bp Władysław Miziołek, warszawski biskup pomocniczy.
– Ks. generał Mikołaj Gorman, w ramach wizytacji kanonicznej, rozpoczął indywidualne rozmowy z księżmi.

1975 – Ołtarzewskie Seminarium odwiedził ks. Erwin Siebers (+2005), pallotyn z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i ks. prof. Roland Gauthier CSC z Montrealu. Ten ostatni jest józefologiem (odrębna dyscyplina teologiczna wchodząca w skład teologii dogmatycznej).
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1976 – Kilku alumnów wzięło udział w trzydniowym kursie oazowych animatorów w Zakroczymiu.

1982 – Alumni Seminarium, w ramach formacji do życia w czystości według rad ewangelicznych, mieli możliwość spotkania się w dniach 26 i 27 kwietnia, o. Karolem Meissnerem OSB (+2017) z lekarzem, rekolekcjonistą, wykładowcą KUL, zajmującym się psychologią i psychiatrią, znawcą zagadnień dotyczących małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania i etyki.
Wygłosił on cykl wykładów poświęconych etyce życia płciowego, ze szczególnym uwzględnieniem sensu i wartości celibatu. W sumie odbył cztery spotkania w godzinach popołudniowych, które zgromadziły współbraci, zainteresowanych tymi zagadnieniami. Tematami spotkań były: „Miejsce płci w strukturze osoby ludzkiej i jej działań”; „Dojrzałość psychoseksualna”; „Doznania seksualne” i „Przeżywanie płciowości”.
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1983 – Pan Jan Mechanisz i nasz współbrat kl. Andrzej Gładysz wykonali koncert muzyczny dla wspólnoty seminaryjnej. Alumni mogli wysłuchać utworów Bacha, Czajkowskiego, Rubinsteina, Moniuszki i innych kompozytorów.

1984 – W dniach 26-29 IV w Częstochowie odbył się II Kongres Miłosierdzia Bożego pod hasłem: „W Miłosierdziu Bożym odrodzenie”. Z referatami wystąpili:
bp Władysław Miziołek, Duchowy kryzys współczesnego świata;
bp Edward Kisiel, Bóg – Ojcem Miłosierdzia;
ks. Lucjan Balter SAC, Chrystus Pan objawieniem Miłosierdzia Bożego;
ks. Walerian Słomka, Tajemnica Miłosierdzia Bożego w chrześcijańskiej wizji człowieka;
ks. Mieczysław Brzozowski, Kościół głoszący Miłosierdzie Boże;
ks. Franciszek Cegiełka SAC, Wychowanie nowych ludzi w szkole Miłosierdzia Bożego;
ks. Eugeniusz Weron SAC, Odnowa świata przez ludzi świeckich w aspekcie Miłosierdzia Bożego;
bp Paweł Socha, Realizacja Miłosierdzia Bożego w duszpasterstwie;
ks. Teofil Siudy, Historia Wiedeńska jako znak Miłosierdzia Bożego wyproszonego przez Maryję;
ks. Adam Szafrański, Ku cywilizacji Miłości Miłosiernej.

1987 – Ks. Roman Tkacz, radca prowincjalny, poświęcił plac pod budowę nowego kościoła Miłosierdzia Bożego i domu mieszkalnego w Częstochowie. Zezwolenie na budowę otrzymano już w 1985, ale budowę rozpoczęto dopiero dwa lata później, ponieważ przeciągały się prace przygotowawcze, zwłaszcza projektowe. Złożone plany w Prezydium Rady Narodowej zostały ostatecznie zatwierdzone 7 X 1987.

1990 – W dniach 26-27 kwietnia w Ołtarzewie odbyło się sympozjum pt. „Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego w Nowej Ewangelizacji”. Wszystkich uczestników sympozjum przywitał ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz SAC. Wygłoszono następujące referaty:
„Nowa ewangelizacja. Rola ruchów kościelnych w Polsce” (ks. dr Leszek Irek SDS, Katowice);
„Ewangelizacja dziś w duchu św. Wincentego Pallottiego” (s. dr Stella Holisz, Warszawa);
„Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jako propozycja organizowania się współczesnego apostolstwa w Kościele” (ks. dr Flavian Bonifazi SAC, South Orange, USA);
„Świeccy w nowej ewangelizacji” (mgr Krystyna Olearczyk, Ruda Śląska); „Formacja świeckich w różnych ruchach kościelnych” (ks. prof. dr hab. Eugeniusz Weron SAC, Ołtarzew);
„Podręcznik formacji ZAK, refleksje związane z jego zastosowaniem w naszej formacji w Polsce” (s. mgr Urszula Smagoń SAC, Białystok). Pierwszego dnia Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył w kościele seminaryjnym bp dr Edward Samsel z Łomży, a drugiego dnia – ks. prowincjał mgr Czesław Parzyszek.

1998 – Kilkudziesięciu alumnów wyjechało w różne regiony Polski na praktyki pastoralne, aby słowem i świadectwem przybliżać ludziom Boże Orędzie oraz duchowość Stowarzyszenia. Zapoczątkowano w ten sposób pierwszą z serii „Ewangelizacyjnych Niedziel Seminaryjnych”.

2008 – Księża: Wojciech Juszczuk, Grzegorz Rawiak i Grzegorz Majewski otrzymali w Gnieźnie krzyże misyjne z rąk abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Wraz z nimi krzyże otrzymało 42 innych misjonarzy wyjeżdżających tego roku na misje. Ks. Juszczuk przygotowywał się do wyjazdu do Wenezueli, a pozostali dwaj – do Kolumbii.

2009 – W dniach 25-26 IV w Konstancinie-Jeziornie odbyło się trzecie sympozjum Instytutu Pallottiego pod tytułem: „Pallotti w Pawłowej szkole”. W sympozjum brało udział ok. 150 osób. Ks. dr hab. Mirosław Wróbel ukazał św. Pawła na tle kulturowym epoki oraz przedstawił literackie piękno Hymnu o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian. Ks. dr Stanisław Stawicki z Rzymu, wieloletni misjonarz i formator afrykańskich pallotynów przedstawił św. Wincentego Pallottiego jako człowieka pielgrzyma. Ks. dr Roman Forycki wyjaśnił czym były prokury u św. Wincentego Pallottiego, a ks. dr Jan Jędraszek ukazał liczne odniesienia do myśli Apostoła Narodów w listach łacińskich św. Wincentego Pallottiego.

2015 – Od 19 do 26 IV trwała wizytacja delegatury Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Korei Południowej. Przeprowadził ją przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam oraz sekretarz generalny ds. misji ks. Jean Bertrand Etoundi.

2015 – W Konstancinie-Jeziornie w dniach 25-26 IV odbyło się XV Sympozjum zorganizowane przez Instytut Pallottiego. Temat sympozjum: „Radość konsekracji” został wybrany z uwagi na obchodzony w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Wygłoszono następujące referaty: Życie konsekrowane – wczoraj i dziś (s. Teresa Paszkowska), Naśladować Chrystusa. Betlejem, Nazaret i Wieczernik (ks. Rafał Hołubowski), Jaka fundacja, taka konsekracja. Historia „pallotyńskiej konsekracji” (ks. Stanisław Stawicki), Specyfika Aktu zaangażowania apostolskiego w ZAK. Od lectio do actio (ks. Jan Jędraszek).

2015 – W dniach 25-26 IV w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie odbyło się Sympozjum czcicieli Miłosierdzia Bożego. Towarzyszył im temat: „Pallotyńska szkoła miłosierdzia Bożego. Historia, teraźniejszość i przyszłość”. Organizatorem spotkania był ks. Dariusz Przybyszewski, opiekun wspólnot Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego „Wieczernik Miłosierdzia Bożego”, która w duchu św. Wincentego Pallottiego formuje świeckich apostołów miłosierdzia.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny