Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Studia w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie

17 czerwca 2020 roku, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, odbył się komisyjny egzamin licencjacki kanoniczny w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, jednostce Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Egzamin, z najwyższą notą (summa cum laude) złożyło ośmiu studentów trzeciego roku. Ukończyli oni równocześnie studia podyplomowe predoktoranckie i otrzymają uczelniane świadectwo ich ukończenia, które jest honorowane przy awansie zawodowym nauczycieli religii/katechetów oraz – na mocy autorytetu papieża Franciszka – dyplom licencjata kanonicznego/kościelnego w języku łacińskim. Dyplom ten upoważnia do odbycia rocznego Kursu Teologicznego (ad lauream), który zamiast wygasającego w tym roku IV kursu studiów w Centrum Teologii Apostolstwa, będzie stanowił kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia po licencjacie kanonicznym, spełniając wymogi przepisów art. 74 lit. c Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego z zakresu nauk teologicznych. Celem kursu, który będzie się odbywał bezpośrednio na UKSW jest poszerzenie wiedzy z zakresu wybranej wcześniej specjalności teologicznej. Kurs obejmuje seminarium naukowe (15 godzin) oraz dwa wykłady specjalistyczne (2 x 15 godzin), uzgodnione z promotorem. Po  zakończeniu kursu zostanie wydane zaświadczenie o jego ukończeniu, co jest istotne w przypadku wszczęcia przewodu doktorskiego w dogodnym terminie.

Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam Współbraci pallotynów, jak również siostry i braci zakonnych oraz wiernych świeckich do zgłaszania się na nasze studia podyplomowe w najbliższym roku akademickim.

Studia podyplomowe proponujemy wszystkim, którzy ukończyli studia magisterskie, lub zdobyli tytuł licencjata zawodowego, umożliwiamy odbycie trzyletnich niestacjonarnych studiów podyplomowych.

Poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, studenci mający tytuł magistra teologii – po złożeniu komisyjnego egzaminu licencjackiego na podstawie piętnastu tez – otrzymują dyplom licencjata kanonicznego (kościelnego). Dyplom ten poświadcza posiadanie specjalistycznej wiedzy teologicznej, umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w wyższym seminarium duchownym, zdolność tłumaczenia tekstów specjalistycznych
z teologii, oraz rozwiązywania problemów teologicznych, prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne.

Po otrzymaniu dyplomu licencjata kościelnego można się ubiegać się o przyjęcie na kurs doktorski Ad Lauream, którego ukończenie pozwala złożyć rozprawę doktorską i wszcząć przewód doktorski „z wolnej stopy”. Złożenie rozprawy, napisanej pod kierunkiem opiekuna naukowego z czasu studiów licencjackich oraz zdanie egzaminów związanych z obroną doktoratu, zwieńczone  jej publiczną obroną na Wydziale Teologicznym UKSW upoważnia Instytut Nauk Teologicznych do nadania tytułu doktora z zakresu teologii.

Studia (kurs) z wiedzy teologicznej:

Dla wszystkich chętnych – bez względu  na wykształcenie i wiek –   jesteśmy w stanie zorganizować Studium wiedzy teologicznej. Ich terminy
i tematykę zajęć jesteśmy w stanie dostosować do oczekiwań większości kandydatów. Studium zakończyłoby się wydaniem specjalnego zaświadczenia
o odbyciu studiów, a zgłoszenia można składać na podany niżej adres Ołtarzewski. Rozpoczęcie tych studiów jest uzależnione od zgłoszeń.

Terminy zjazdów na podyplomowe studia z teologii apostolstwa oraz z teologii życia konsekrowanego

w roku akademickim 2020/2021

Sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się w następujących terminach:

Sesje dydaktyczne:
I sesja: 19-24 października 2020 r.
II sesja: 8-13 lutego 2021 r.
III sesja: 24-29 maja 2021 r.
IV sesja (egzaminacyjna): 14-17 czerwca 2021 r., przy czym egzaminy można składać w poprzednich sesjach, o ile zakończą się już wykłady.  

REKRUTACJA NA TRZYLETNIE STUDIA PODYPLOMOWE OBEJMUJE DWA ETAPY:

1. INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – aktywna od 15 czerwca do 1 października 2020 roku.

Kandydat zobowiązany jest do zalogowania się pod adresem: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/ i wypełnienia poszczególnych paneli systemu.

2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

 Po uprzednim dokonaniu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

•        Podanie z systemu
•        Oryginał dowodu osobistego do wglądu 
•        1 zdjęcie
•        kserokopia dyplomu i suplementu (część A i B; oryginał do wglądu)
•        W przypadku osób duchownych – skierowanie Biskupów lub Wyższych Przełożonych

Termin składania dokumentów: 15 czerwca do 1 października 2020 roku.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22/ 561 88 75; e-mail: wtz@uksw.edu.pl
Przyjęcia interesantów: pon.-pt. w godz. 9.00-15.00, pokój 48
(dokumenty można przesłać pocztą)

Dokładniejsze informacje na naszej strona internetowej: https://pallottianum.pl/

Nas adres:
ul. Kilińskiego 20
Osiedle Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 022 733 85 79;
kom. 724 518 845

Ks. Marian Kowalczyk SAC