Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – KOMUNIKATY (dzień 11-13)

Dzień 11

Dzień rozpoczął się dla członków Zebrania Generalnego od śniadania i pierwszej sesji w sali konferencyjnej. Podczas sesji otwierającej zajęto się wnioskami i propozycjami, które znalazły się w porządku obrad Zebrania Generalnego. Wnioski zostały przedstawione na posiedzeniu plenarnym, omówione i przegłosowane. O godz. 9.45 członkowie Zebrania udali się do Wyższego Seminarium Duchownego Pallotynów w Ołtarzewie. Najpierw zwiedziliśmy seminarium i przygotowywany w domu rekolekcyjnym pallotyński ośrodek „Przyszłość dla Ukrainy”. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z odnowieniem konsekracj, towarzysząc klerykom i braciom młodszym w modlitwie w tym ważnym momencie. Jeden brat złożył pierwszą konsekrację czasową, 15 innych odnowiło swoją konsekrację, a dwóch złożyło konsekrację wieczystą. Głównym celebransem był ks. Zenon Hanas, prowincjał prowincji Chrystusa Króla, a homilię wygłosił ks. Zdzisław Szmeichel, prowincjał prowincji Zwiastowania Pańskiego. Koncelebrował również ks. Jacob Nampudakam, Przełożony Generalny.W homilii ks. Zdzisław medytował nad powołaniem do naśladowania Chrystusa. Powiedział: „Jest wiele dróg i sposobów naśladowania Jezusa Chrystusa. Jedni są powołani przez Pana na drogę małżeństwa i rodziny, inni na drogę życia kapłańskiego lub zakonnego. Najważniejsze jest jednak to, jak każdy człowiek przeżywa swoje życie jako chrześcijanin w społeczeństwie i żyje z chrześcijańskim przekonaniem”. Mówił o znaczeniu obietnic, które składają i przypomniał im, że muszą polegać na Panu, a nie tylko na własnych siłach, aby żyć obietnicami. Po homilii, w obecności Rektora Generalnego, ks. Jacob Nampudakam, Marek Kozłowski, Michał Elsner i Karol Stanewicz złożyli konsekrację czasową i wieczystą. Wspólnota seminaryjna życzliwie poczęstowała nas obiadem, po czym wróciliśmy do Konstancina, by kontynuować popołudniowe sesje plenarne nad wnioskami i propozycjami. 

Dzień 12

Prace dzisiejszego Zebrania Generalnego rozpoczęły się od wprowadzenia do rozeznania duchowego w celu wyboru nowego Przełozonego Generalnego, który jest wybierany co sześć lat. Ks. Jacob Nampudakam był Przełozonym Generalnym przez 12 lat i teraz przekaże kierownictwo Stowarzyuszenia swojemu następcy.

Wprowadzenie do rozeznania zrobił ks. dr Jacka Poznańskiego SJ poprzez dwie prezentacje na temat rozeznania według jego założyciela jezuitów, św. Ignacego z Loyoli. Ks. Jacek był również głównym celebransem Mszy Świętej w dzień wspomnienia św. Hieronima. W homilii ks. Jacek podkreślił, że życie i myśl Hieroniam w sposób szczególny wpisują się w początkowy proces wyboru „liderów” Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W czytanym dziś  we fragmencie Ewangelii jak Jezus podkreśla, że „Kto stał się uczniem Królestwa niebieskiego, jest jak gospodarz domu, który przynosi ze swego spichlerza to, co nowe, i to, co stare”. Dla nas, jako uczniów Jezusa, oznacza to, że jesteśmy zaproszeni do wejścia w świat (Jezusowych) przypowieści poprzez tworzenie nowych historii i pomnażanie tych, które już istnieją. Są to historie tych, którzy zrozumieli tajemnice Królestwa, którzy przyjęli Słowo Boże i wydają owoce.

Na zakończenie popołudniowej modlitwy i refleksji, członkowie Zebrania Generalnego zebraliśmy się na plenum, aby przeprowadzić głosowanie orientacyjne w związku z wyborem nowego Przełożonego Generalnego.

Dzień 13

Dziś Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W naszej porannej Mszy św. głównym celebransem był ks. Peter Sticco, homilię wygłosił ks. Dean Bradbury, a towarzyszył im ks. Daniel Rocchetti. W homilii ks. Dean mówił o Marii Franciszce Teresie Martin i jej głębokim zaufaniu do Boga, które doprowadziło ją do napisania „Jezu, pomóż mi uprościć moje życie, ucząc się, czym chcesz, abym była i stając się tą osobą”. Rozważała głęboką relację z Bogiem, która jest dana każdemu z nas. My, członkowie Zebrania Generalnego, jesteśmy dziś odpowiedzialni za wybór naszego Przełożonego Generalnego – zakończył, zapraszając nas, abyśmy „prosili św. Wincentego Pallottiego i św. Teresę, aby pomogli nam dziś w naszym rozeznaniu i w naszym głosowaniu”.

Zebraliśmy się więc w Sali konferencyjnej o godz. 9.00 i po przywołaniu Ducha Świętego i modlitwie przystąpiliśmy do głosowania.

Zgromadzenie wybrało ks. Zenona Hanasa na Przełożonego Generalnego.

Wynik wyborów został powitany długotrwałymi oklaskami, a członkowie mieli okazję osobiście powitać nowego Przełożonego Generalnego.

Ks. Jacob Nampudakam serdecznie pogratulował ks. Zenonowi i życzył mu wszystkiego dobrego. Następnie podziękował członkom ustępującej Administracji Generalnej oraz poprzedzającym go Rektorom Generalnym: ks. Fritzowi Kretzowi i śp. bp. Seamusowi Freemanowi.

Następnie ks. Zenon Hanas zwrócił się krótko do członków Zebrania dziękując za okazane mu zaufanie, prosząc o modlitwę i powtarzając anonimową modlitwę rybaka „Panie, morze jest ogromne, a moja łódź mała, zmiłuj się nade mną”.

Zebraliśmy się w kaplicy, gdzie Prokurator Generalny, ks. Adam Golec, zaprosił ks. Zenona do złożenia wyznania wiary i przysięgi wierności. Tą uroczystością ks. Zenon formalnie rozpoczął swoją kadencję jako Przełożony Generalny.

Po południu członkowie Zgromadzenia Ogólnego spotkali się w grupach językowych, aby kontynuować rozeznanie dotyczące wyboru radców Generalnych. Wyniki tych dyskusji zostały następnie przedstawione na posiedzeniu plenarnym.

Tego wieczoru wspólnota lokalna zorganizowała na patio Centrum specjalną kolację z okazji wyboru ks. Zenona Hanasa.