Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 16 lutego

2010 – W Ołtarzewie zmarł ks. Lucjan Balter (ur. 1936 w Wilnie), profesor, wykładowca w WSD w Ołtarzewie i ATK (UKSW), sekretarz i kierownik Instytutu Apostolskiego, prodziekan Wydziału Teologii ATK, pełnomocnik rektora ATK ds. studiów zaocznych, redaktor naczelny polskiej edycji „Concilium” (1968-71), „Communio”, redaktor serii książkowych: Powołanie Człowieka, Kolekcja Communio i AMATECA.

„Nagłe odejście ks. prof. Lucjana Baltera SAC spowodowało z jednej strony jakąś »wyrwę« w teologii, z drugiej zaś, patrząc przez pryzmat jego życia, śmierć ta jawi się jako ostatni akord pięknej symfonii. Ostatnia jego książka „Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów” [Kraków 2010], wydana na trzy dni przed śmiercią, stanowi niejako podsumowanie życiowej filozofii ks. profesora – nie można oprzeć się wrażeniu, że poszedł dla niej po Boży imprimatur” (ks. Grzegorz Kurp).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1846 – Ks. Wincenty Pallotti udał się do Camaldoli k. Frascati, ostatecznie opuszczając Santo Spirito dei Napoletani. 25 II powrócił do Rzymu, ale już do SS. Salvatore in Onda.

1856 – W drugim głosowaniu ks. Raffaele Melia został wybrany na generała Stowarzyszenia. Urząd ten pełnił do 21 II 1862. Na usilne prośby metropolity Westminsteru Nicholasa kard. Wisemana (†1865), który potrzebował go w Londynie, jeszcze przed upływem 6-letniej kadencji zrzekł się posługi generała Stowarzyszenia i wyjechał do stolicy Anglii.

1929* – Wieczorem nowicjusze w Ołtarzewie rozpoczęli miesięczne rekolekcje na podstawie „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego z Loyoli. Ćwiczenia rekolekcyjne prowadził magister nowicjatu, ks. Bernard Pawłowski. Do programu dnia dodano codzienne konferencje o godz. 18:00 i drogę krzyżową o godz. 14:00. Poza tym było całodzienne milczenie (za wyjątkiem czwartku – od obiadu do godz. 16:30).

1934* – W domu seminaryjnym po raz pierwszy przeprowadzono konferencję „de re morali”. Referat pt. „De reservatione causuum” wygłosił ks. Norbert Pellowski. Od tego czasu, co miesiąc przeprowadzano tego rodzaju konferencje.

1936* – Druhny z KSMŻ przedstawiły w Ożarowie utwór sceniczny ukazujący prześladowanie unitów przez władze carskie oraz drugą sztukę – komedię Aleksandra Fredry. Na przedstawieniu obecny był ks. Augustyn Rolbiecki.

1938* – Ks. Stanisław Szulmiński wyjechał do Warszawy w sprawie Apostolatu Pojednania.

1947 – W byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz, br. Władysław Święs złożył zeznanie o fakcie dobrowolnego ofiarowania życia przez o. Maksymiliana Kolbe za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Br. Święs, z odległości ok. 15 m, był naocznym świadkiem tej sceny. Jego zeznanie o tym fakcie jest przechowywane do dziś w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Br. Święs przybył do Auschwitz w jednym transporcie z o. Maksymilianem (29 V 1941) i przebywał w nim do 5 VI 1942, gdy został przewieziony do Dachau.

1948 – W dniach 11-16 II przewieziono z Ołtarzowa do Poznania wszystkie maszyny drukarskie. Do składu parku maszynowego przywiezionego z Ołtarzewa dokupiono jeszcze maszyny w Poznaniu. 

Przenieśli się też wtedy do Poznania bracia drukarze (Wiktor Anbild, Karol Beczała, Ignacy Forycki i Jan Panek), do których dołączyli bracia: Bronisław Ciepielewski i Franciszek Kowalcze. W dziejach wydawnictwa i drukarni bracia odegrali istotną rolę, choć ich nazwiska wyjątkowo figurowały na wydawanych przez Pallottinum książkach.

Personel świecki drukarni i wydawnictwa z Ołtarzewa został zwolniony, za wyjątkiem kilku osób, które zostały skierowane do pomocy br. Kazimierzowi Szafrańskiemu.

Wydawnictwo zaczęło przedrukowywać wielkie dzieła przedwojennej literatury religijnej, m.in. Zofii Kossak-Szczuckiej (†1968), Walentego Majdańskiego (†1972), a później Romana Brandstaettera (†1987), Władysława Jana Grabskiego (†1970) i innych. Były to książki wydawane w wielkich nakładach, przynoszące duże dochody, które przeznaczano na odbudowę i budowę domów.

1951 – Br. Franciszek Kowalcze został przeniesiony na stałe z Częstochowy do Ołtarzewa.

1952 – Rada Generalna wybrała nowy Zarząd Regii Miłosierdzia Bożego w składzie: ks. Leon Bemke superior, ks. Czesław Wędzioch I radca i ks. Piotr Oramowski II radca. Ponadto ks. Bemke uczył wtedy przez trzy dni języka łacińskiego i angielskiego w kolegium w Osny. Ks. Oramowski był rektorem domu paryskiego i kierownikiem Legionu Maryi, dyrektorem Krucjaty Eucharystycznej i redaktorem „Rycerzyka”. Ks. Wędzioch prowadził misje ludowe i rekolekcje.

W tym czasie rektorem domu w Osny i redaktorem „Naszej Rodziny” był ks. Stefan Treuchel. Ks. Alojzy Misiak pełnił funkcje I radcy domu w Osny, mistrza nowicjatu, ojca duchownego gimnazjum i profesora języka greckiego oraz kierownika Centrum Miłosierdzia Bożego.

1962* – W Częstochowie odbył się pogrzeb br. Józefa Salamaka. Jego doczesne szczątki zostały złożone w grobowcu na cmentarzu św. Rocha.

1968 – luty – Ks. Piotr Oramowski został wybrany do Komisji generalnej, przygotowującej Agendę dla XII Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej, starającej się o stosowną odnowę Prawa Stowarzyszenia. 1 III przybył w tym celu do Rzymu. Generał Wilhelm Möhler tak napisał o pracy ks. Piotra: „Muszę wyznać, że ks. Oramowski pracował z zapałem, ofiarnie, współpracując zawsze chętnie ze wszystkimi członkami Komisji; była to praca staranna, cierpliwa i owocna, również dlatego, że umiał stawiać czoło niemałym trudnościom z pogodą ducha i w duchu porozumienia się” (list z 4 V 1968). Nadzwyczajna Kapituła Generalna rozpoczęła się 21 X 1968 i trwała do 7 III 1969.

1974 – Bp szczecińsko-kamieński Jerzy Stroba ustanowił parafię przy kościele św. Jana Ewangelisty w Szczecinie i powierzył ją pallotynom. Ks. Kazimierz Jekiełek został pierwszym administratorem parafii.

1974 – W Oignies ks. superior Zenon Modzelewski spotkał się z prowincjałem chrystusowców. Rozmawiano o większej mobilizacji tego zgromadzenia w kolportażu „Naszej Rodziny”. Księża Chrystusowcy od trzech lat korzystali już z pisma pallotyńskiego, publikując w nim swoje materiały.

1978 – W Ołtarzewie odbyło się spotkanie wspólnot misyjnych z Akademii Teologii Katolickiej, z kościoła akademickiego św. Anny i z Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. doc. Feliks Zapłata SVD, a homilię powiedział ks. Józef Kołodziejczyk SAC. Referaty wygłosili: p. I. Zawina ATK, „Kościół na drodze dialogu z religiami niechrześcijańskimi” i Wojciech Tomkiel SAC, „Spotkanie Kościołów chrześcijańskich niekatolickich z wielkimi religiami świata”. Spotkanie zakończono nabożeństwem misyjnym w kościele seminaryjnym.

1982 – W dniach 15-16 lutego Instytut Apostolski SAC zorganizował „Dni Pallottiego”. Tegoroczne uroczystości obchodzono w sposób nieco odmienny niż zazwyczaj. Pierwszą część, tak zwaną liturgiczną, obchodzono w sam dzień św. Wincentego Pallottiego – 22 stycznia, natomiast 15-16 II odbyło się sympozjum jako druga część uroczystości.

Tegoroczne „Dni Pallottiego” nawiązywały do dwóch ważnych wydarzeń 75-lecia Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i pierwszych dni po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską Prawa Podstawowego i Ustaw, odnowionych po Soborze Watykańskim II. 

Pierwszy dzień miał hasło: „W poszukiwaniu inspiracji płynącej ze źródeł”. Wygłoszono wtedy następujące referaty: „Tajemnica odnowy Kościoła w życiu Pallottiego” (ks. Feliks Folejewski); „ZAK w początkach Polskiej Prowincji SAC w służbie Kościoła” (ks. Tadeusz Gliński); „Charyzmat SAC w świetle jego Prawa Podstawowego i Ustaw” (ks. Jan Pałyga).

Drugi dzień sympozjum zatytułowano: „Ku urzeczywistnieniu modelu życia w duchu odnowy”. Referaty wygłosili: ks. Roman Forycki, „Osobowość pallotyna w świetle reguły Świętego Założyciela, Prawa Podstawowego i Ustaw”; temat („Ideał pallotyna w tradycji i życiu naszych wspólnot”) rozważany w grupach, a potem na sesji plenarnej odbyły się relacje przedstawicieli poszczególnych grup seminaryjnych; ks. Paweł Góralczyk, „Wierność Prawu Podstawowemu i Ustawom szkołą cnót chrześcijańskich”; ks. Czesław Parzyszek, „Życie członków SAC według Prawa Podstawowego i Ustaw jako otwarcie się na przyjęcie i spełnienie posłannictwa w Kościele po Soborze Watykańskim II”.

1991* – Wieczorem tego dnia odbyła się w Ołtarzewie prapremiera Misterium Męki Pańskiej.

1994 – Środa Popielcowa – W Seminarium w Ołtarzewie rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, rektor dominikańskiego studium generalnego w Krakowie. W swoich rozważaniach dotknął problemów związanych z konsekwencjami wyboru drogi powołania, mówił o doskonałości, która jest afirmacją pełni życia, skazał na konieczność samotności, pustyni, w rozwoju życia duchowego. Rekolekcje zakończyły się 18 lutego.

1995* – W Wadowicach odbył się pogrzeb śp. ks. Ferdynanda Fabera. Został on pochowany na cmentarzu pallotyńskim na Kopcu. W homilii mszy pogrzebowej ks. prowincjał Mieczysław Olech powiedział: „Śp. ksiądz Ferdynand Faber był człowiekiem, który nie umiał inaczej ochronić się przed bólem i zranieniami, jak tylko przez usunięcie się od ludzi. Dlatego z taką determinacją schronił się w zaciszu swego rodzinnego domu i z uporem w nim się bronił. […] Chroniąc siebie i innych przed bliższym kontaktem, uciekał się do relacji formalnych. […].

1996* – Rada Generalna zatwierdziła wybór nowej Rady Prowincjonalnej Prowincji Chrystusa Króla w składzie: ks. Czesław Parzyszek (prowincjał), ks. Józef Nowak (wiceprowincjał), ks. Stanisław Kuraciński, ks. Józef Ciupak, ks. Aleksander Orzech (radcy prowincjalni). Sprawowanie urzędu nowa Rada objęła 25 marca.

2002 – Od dzisiejszego dnia aż do 11 IV 2003 trwała w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej peregrynacja relikwii Pierwszych Męczenników Polski (23 III 2001 delegacja diecezji przywiozła z Pragi relikwie Męczenników).

2002 – W Ołtarzewie, Prowincjałowie: ks. Tomasz Skibiński i ks. Czesław Parzyszek, dokonali wprowadzenia alumnów w posługę lektora (24) i akolity (16).

2003 – Józef kard. Glemp, abp warszawski, rozpoczął pierwszy dzień wizytacji parafialnej w Ołtarzewie. Z tej okazji zanotował w kronice: „Pierwszy dzień wizytacji parafialnej odbywa się [przy] mroźnej pogodzie, ale pośród parafian prowadzonych przez Księży Pallotynów, przy dynamicznym i ciepłym rozwoju wspólnoty. Niech Bóg wspomaga każdą pracę duszpasterską. Józef kard. Glemp Prymas Polski”.

2008 – W Otwocku zmarł ks. Antoni Jaroch (ur. 1915 w Lipinach k. Świecia, w parafii Serock, w diecezji chełmińskiej), rekolekcjonista, kierownik dyrektorium w Kościelisku, redaktor Pallottinum. 

Przez 12 lat był kierownikiem (moderatorem) dyrektorium, czyli miesięcznych rekolekcji dla księży i braci pallotyńskich w Kościelisku (1957-68); w sumie przeprowadził 35 tego rodzaju ćwiczeń duchownych. Był też wieloletnim kapelanem żeńskich zgromadzeń zakonnych. Ostatnie 27 lat swego życia spędził we wspólnocie w Otwocku. Wraz z ks. Eugeniuszem Weronem przygotował do druku 17 woluminów (tomy I-IX, Poznań-Warszawa 1985-2007) „Nauczania papieskiego” Jana Pawła II (seria Dzieła wszystkie Jana Pawła II, red. Florian Kniotek SAC, Ewa Rosik, Zofia Walkiewicz). 

Ksiądz Jaroch służył Stowarzyszeniu przez 70 lat (od I profesji) ofiarną pracą, wszelkimi darami, łaskami i talentami, którymi go Bóg obdarzył oraz wspierał modlitwą, a na ostatnim etapie życia ofiarą cierpienia. Całe życie ks. Antoniego odznaczało się wielką prostotą, podobnie jak i testament, który spisał 27 I 1947 w Radomiu: „Ja niżej podpisany Antoni Jaroch, członek Stowarzyszenia Księży Pallotynów, na wypadek mojej śmierci przekazuję wszelką swoją własność temuż Stowarzyszeniu Misyjnemu Księży Pallotynów”.

2011 – Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego zatwierdziła rezultat ostatecznego głosowania na członków nowej Rady Prowincjalnej w Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Na trzechlecie 2011-14 zostali wybrani do Rady Prowincjalnej: ks. Adrian Galbas – przełożony prowincjalny, ks. Lesław Gwarek – pierwszy radca prowincjalny, ks. Zbigniew Rembisz – radca, ks. Janusz Łuczak – radca i ks. Adam Kamizela – radca. Rada Prowincjalna rozpoczęła swoją kadencję 25 III.

2011 – Również dla Prowincji Chrystusa Króla, Rada Generalna ogłosiła oficjalne wyniki wyborów. Do Rady weszli: ks. Józef Lasak – ponownie wybrany prowincjałem, ks. Zenon Hanas – pierwszy radca prowincjalny (do tej pory pełnił przez 6 lat urząd radcy generalnego), a kolejnymi radcami zostali: ks. Józef Ciupak, ks. Józef Nowak i pierwszy raz na urzędzie ks. Waldemar Pawlik. Rada Prowincjalna nowej kadencji rozpoczęła swoje urzędowanie 25 III.

2017 – W dniach 12-16 II, w Bilaspur w Indiach, odbyło się Spotkanie Kontynentalne Przełożonych Pallotyńskich z Azji i Oceanii. Pallotyni aktualnie są obecni w Australii, Filipinach, Hongkongu, Indiach, Korei Południowej, Papui-Nowej Gwinei, Tajwanie i Wietnamie. W planach są kraje: Myanamar (dawna Birma), Sri Lanka i Tajlandia. Ze strony Zarządu Generalnego przybył na to spotkanie ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny i ks. Józef Lasak, I radca generalny. Regię Miłosierdzia Bożego na tym spotkaniu reprezentowali: ks. Remigiusz Kurowski pracujący w Hongkongu oraz ks. Adam Gałązka i ks. Marcin Grzyb z Wietnamu.

2019* – W kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 5. rocznicy powstania Światowej Róży Różańca Rodziców Dzieci Uzależnionych, Osób Uzależnionych i Rodzin w Potrzebie. Moderatorem Ruchu jest ks. Bronisław Rosik SAC, założyciel Stowarzyszenia KARAN. W tym czasie Światowa Róża Różańca liczyła 30 róż (grup).

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Zenon Hanas SAC Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny