Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
18 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 18 października 

2017 – W Ołtarzewie, pod przewodnictwem biskupa diecezji warszawsko-praskiej, abpa Henryka Hosera SAC, odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. prof. Witolda Zdaniewicza SAC.

We Mszy św. pogrzebowej wzięło udział ponad 70 koncelebransów, a wśród nich ks. Adrian Galbas, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Waldemar Pawlik, I radca prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla, bracia i siostry zakonne, rodzina Zmarłego, mieszkańcy Ołtarzewa. Ks. prał. Jarosław Mrówczyński, zastępca sekretarza generalnego KEP, odczytał list abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP.

Obecna była delegacja UKSW z ks. prof. dr hab. Sławomirem Zarębą SAC, dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych oraz kierownikiem Katedry Socjologii Religii UKSW, przedstawiciele GUS-u (wiceprezes Grażyna Marciniak), przedstawiciele ISKK, a także pracownicy naukowi kilku ośrodków akademickich (m.in. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska z UW), studenci i podopieczni Profesora.

Zmarły został pochowany w trzeciej kwaterze pallotyńskiej na miejscowym cmentarzu.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1914 – Ks. Josef Kentenich spotkał się ze swoimi wychowankami w kapliczce św. Michała w Szensztat i wygłosił konferencję, podczas której przedstawił pragnienie pełniejszego i ofiarnego uświęcenia, aby stać się skutecznym narzędziem w ręku Boga i gromadzić się w kapliczce z obrazem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej (Mater Ter Admirabilis – MTA), która stała się miejscem pielgrzymkowym, tak dla członków Ruchu jak i dla całego Kościoła. Data ta jest uważana za początek Związku, a wydarzenie to otrzymało nazwę „Przymierza miłości”, które dokonywało się pomiędzy członkami Ruchu a Matką Bożą. Rodzina Szensztacka uważa, że Bóg złączył z miejscem powstania kapliczki szczególne łaski.

1922 – Na Kopcu kl. Augustyn Rolbiecki, kl. Franciszek Wadowski i br. Franciszek Chytry złożyli profesję wieczną na ręce ks. Alojzego Majewskiego. Inni klerycy i bracia ponowili swoje profesje czasowe, a kl. nowicjusz Florian Gościński otrzymał sutannę. Przed tymi ceremoniami uroczystą Mszę św. z asystą odprawił ks. prałat Andrzej Zając z Wadowic. Obecny był też ks. kan. Józef Dunajecki z Choczni. Ksiądz prałat powiedział wtedy: „widok młodych kleryków napełnił go, staruszka, jakoby młodzieńczym zapałem, (dając) błogą nadzieję, że pomimo wrogich Kościołowi czasów, nie zabraknie pracowników na Chrystusowej roli”.

1925 – W Krakowie klerycy: Józef Chudziński, Wiktor Krakor, Albin Łukiewski, Franciszek Pauliński, Walerian Siuda, Wincenty Stolz i Stanisław Wierzbica złożyli wieczną profesję na ręce ks. Alfonsa Męcikowskiego. Tego dnia przyjęli też w Krakowie święcenia subdiakonatu.

1929 – Do Ołtarzewa sprowadziła się z Warszawy administracja Wydawnictwa: jeden ksiądz (Augustyn Rolbiecki) i ośmiu braci (m.in. Franciszek Pawlikowski, Józef Kawaler).

– Powrócił do Ołtarzewa mistrz nowicjatu ks. Bernard Pawłowski, który od 7 czerwca z powodu choroby i kuracji przebywał w sanatorium gruźliczym w Rudce k. Mińska Mazowieckiego.

1931 – Z Rzymu powrócił do kraju ks. Tomasz Mącior, sekretarz generalny Stowarzyszenia. Z powodu trudności z wydawnictwem na Krakowskim Przedmieściu ks. Mącior został wysłany do Polski przez ks. Generała jako specjalny wizytator generalny.

1936 – Podczas niedzieli misyjnej kazania w kaplicy parkowej w Ołtarzewie głosił ks. Leon Chamier-Gliszczyński.

– Ks. radca Alfons Męcikowski głosił u sióstr urszulanek w Ołtarzewie rekolekcje dla kobiet.

1938 – Ks. neoprezbiter Władysław Zbłowski rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim studia matematyczno-fizyczne, odbywając jednocześnie ostatni rok studiów teologicznych w Ołtarzewie.

1939 – Obawiając się prześladowań ze strony nazizmu hitlerowskiego, ks. Josef Kentenich, dokładnie w 25 rocznicę powstania Ruchu, oddał ponownie cały Ruch Szensztacki w ręce Matki Bożej. Pierwszą rewizję gestapo przeprowadziło w centrali Ruchu w 1936, a w IV 1939 pallotyński dom studiów został zajęty przez władze hitlerowskie i przekształcony na zakład kształcenia ideologicznego nazizmu. Z Ruchu uwięziono 14. księży; dwóch z kadry kierowniczej dostało się do obozu koncentracyjnego, a 50 osób do więzienia. 20 IX 1941 został uwięziony sam ks. Józef Kentenich, a następnie przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Dachau.

1950 – październik – Pallotyni obsługujący kościół św. Elżbiety w Gdańsku na prośbę Kurii Diecezjalnej i z polecenia ks. Prowincjała objęli na nowo duszpasterstwo chorych w szpitalach gdańskich: miejskim i kolejowym.

1971 – Rozpoczęła się XIII Kapituła Generalna. Podczas niej został wybrany generałem Stowarzyszenia ks. Nicholas Gorman z prowincji irlandzkiej, a jednym z jego radców został ks. Henryk Kietliński. Przyjęto na sześć lat projekt nowego „Prawa Podstawowego” Stowarzyszenia, dostosowanego do soborowych uchwał oraz podano wskazówki do opracowania „Prawa Dodatkowego”, zwanego „Ustawami”. Zdecydowano, aby zamiast oficjalnego organu „Acta Societatis Apostolatus Catholici” wydawać w kilku językach nowożytnych „Biuletyn”; ostatni numer „Acta” ukazał się 1 IX 1971, a pierwszy numer „Biuletynu” w języku polskim wyszedł 1 IV 1972.

1971 – Dominikanin, o. Jan Janczak rozpoczął w Ołtarzewie rekolekcje dla pallotyńskich braci.

1975 – Br. Franciszek Dziczkiewicz wyjechał na dwutygodniową akcję duszpasterską do Związku Radzieckiego.

1976 – Ks. Stanisław Rudziński rozpoczął w Seminarium rekolekcje dla braci. Uczestniczyło w nich 29. współbraci. W programie rekolekcji znalazły się: dwie konferencje, nabożeństwo Słowa Bożego i Msza św. o godz. 15:00, poprzedzona przygotowaniem. Rekolekcje zakończyły się 22 października.

– Ks. mgr Kazimierz Nowak obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską z zakresu biologii. Temat pracy doktorskiej brzmiał: „Flora i stosunki geobotaniczne obszaru byłego powiatu pruszkowskiego” (Warszawa 1976, ss. 774, mps). 

1979 – W Zakopanem rozpoczęło się zebranie rektorów Polskiej Prowincji Stowarzyszenia. Na miejsce spotkania wyjechali z Ołtarzewa: ks. wicerektor Jan Papkała i ks. Jan Korycki.

1980 – W Warszawie, w kościele św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży rozpoczęło się nawiedzenie parafii stolicy przez kopię cudownego obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry. W uroczystym przywitaniu obrazu na granicy parafii przy ul. Rozbrat, w procesji przeniesienia obrazu do kościoła i we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem bpa Stefana Bareły i z homilią Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego, uczestniczyło seminarium Ołtarzewskie – alumni i kilkuosobowa grupa księży z ks. Romanem Foryckim, rektorem Seminarium na czele.

1982 – Biskup częstochowski Stefan Bareła ustanowił parafię pw. św. Łukasza Ewangelisty w Sosnowcu. Pierwszym proboszczem został ks. Szymon Szymocha. Od 1989 posługę duszpasterską i administrowanie parafią przejęło Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Pierwszy pallotyński proboszcz, ks. Władysław Nadybał, przystąpił w czerwcu 1990 do budowy kościoła.

1982 – W Olbrachcicach zmarł br. Dawid Bieliński (ur. 1905 w Łągu k. Chojnic, w diecezji chełmińskiej). Jego wielkie przywiązanie do ziemi aż po kres życia zostało zauważone przez współbraci, którzy słusznie nazwali go „pallotyńskim Boryną”. Był człowiekiem towarzyskim, pogodnym i uśmiechniętym. Miał swoisty humor i żart. Chętnie i barwnie opowiadał o przeszłości i swej pracy. Umiał znaleźć się w różnych środowiskach i w towarzystwie różnych ludzi.

1983 – W dniach 17 – 18 października klerycy Seminarium ołtarzewskiego w ramach dni wolnych od zajęć wzięli udział w pracach zbierania selerów.

1986 – Ołtarzewscy siatkarze i tenisiści udali się do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie rozegrali turnieje sportowe: mecz w siatkówkę przegrali 1:3, a tenis zakończył się remisem.

1987 – Warszawski bp pomocniczy Marian Duś konsekrował kościół w Wólce Mlądzkiej, w obecności ks. prowincjała Czesława Parzyszka i ks. wiceprowincjała Henryka Kietlińskiego.

1987 – W Ołtarzewie bp Władysław Miziołek udzielił święceń diakonatu 20. pallotyńskim alumnom.

1988 – Zarząd Generalny zatwierdził „Konwencję o współpracy” zawartą między Prowincją Chrystusa Króla a Regią Miłosierdzia Bożego (13 VI 1988). Na podstawie tej umowy na stałe do Regii Miłosierdzia Bożego wcielono pierwszych księży (19 IX 1988): Jana Kostkiewicza, Jana Kowalskiego i Eugeniusza Małachwiejczuka.

1990 – W dniach 17-18 października Wspólnota Seminaryjna odbyła czuwanie w intencji Synodu biskupów. Przeżywała go razem z przedstawicielami Jerozolimskich Wspólnot Monastycznych.

1992 – W Otwocku zmarł ks. Zygmunt Rut (ur. 1920 w Wąglowie k. Końskich, w parafii Niekłań, w diecezji sandomierskiej), sekretarz prowincjalny 1956-58. Był kapłanem modlitwy i służby bliźniemu. Wiele lat życia poświęcił pracy rekolekcyjnej. Promieniował na otoczenie radością i spokojem. Był człowiekiem optymizmu i pracy, bez wielkiego rozgłosu czy robienia wokół siebie nadzwyczajności.

1992 – Zmarła s. Dorota Adamczak, pallotynka (ur. 1913 w Perkowie, w woj. poznańskim).

Przebywała w różnych domach, pracując w szpitalach i szwalni. Przez jej ręce przeszła niezliczona liczba bielizny. Wiele czasu poświęcała modlitwie o nawrócenie grzeszników. Odeszła w czasie śpiewu „Benedictus”. U pallotynek była też jej młodsza siostra Wiktoria (+2012).

1994 – Po ukończeniu budowy kościoła św. Łukasza Ewangelisty w Sosnowcu, bp sosnowiecki Adam Śmigielski SDB dokonał jego konsekracji.

1995 – W dniach 17-18 października w Seminarium w Ołtarzewie odbywała się sesja inauguracyjna nowego roku akademickiego. Przypadła ona w 200. rocznicę urodzin św. Wincentego Pallottiego.  Sesja przebiegała pod hasłem „Pallotti mistrzem życia duchowego”. Temat ten realizowany był w referatach, świadectwach osób duchownych i świeckich, w dyskusjach i prywatnych rozmowach. Na zakończenie sesji swoje przesłanie skierowali Wyżsi Przełożeni Stowarzyszenia w Polsce: s. Anna Kot, ks. Lesław Gwarek i ks. Mieczysław Olech.

Podczas sesji inauguracyjnej (18 X) roku seminaryjnego 1995/1996, Eucharystii przewodniczył bp Alojzy Orszulik, ordynariusz łowicki, a wykład inauguracyjny pt. „Św. Wincenty Pallotti mistrzem życia duchowego”, wygłosił ks. dr Roman Forycki, rektor WSD w Ełku. Sesji inauguracyjnej towarzyszył Zespół Muzyki Dawnej.

2000 – W Ołtarzewie ks. Stanisław Martuszewski przeżywał uroczystość jubileuszu 60-lecia święceń kapłańskich. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Ks. Jubilat, niegdyś prowincjał, rektor Seminarium, ojciec duchowny, magister nowicjatu, rekolekcjonista, a wówczas rektor domu w Białej Niżnej wyraził głęboko wdzięczność za tę uroczystość. Jubilatowi została wręczona specjalnie przygotowana przez jego wychowanków Księga Pamiątkowa zatytułowana: „Bóg jest miłością”. Jeden egzemplarz z wpisem ks. Martuszewski podarował wspólnocie seminaryjnej. Na uroczystej Mszy św. było obecnych ok. 50 kapłanów z obydwu polskich prowincji.

2002 – W Częstochowie, liturgii pogrzebowej śp. ks. Jana Porębskiego przewodniczył częstochowski bp pomocniczy Jan Wątroba. Homilię wygłosił ks. prowincjał Tomasz Skibiński. W liturgii uczestniczyło 67 kapłanów, wśród nich dziekan częstochowski Eugeniusz Wieczorek i proboszcz z Lipnika, z miejscowości rodzinnej zmarłego, w archidiecezji krakowskiej (z parafianami i znajomymi zmarłego, którzy przybyli autokarem) oraz paulini z Jasnej Góry.

2008 – Odbyły się uroczystości pogrzebowe s. Fides Misiewicz, pallotynki, radnej 1959-74, 1986-98, mistrzyni nowicjatu 1962, przełożonej prowincjalnej 1974-86; została pochowana na cmentarzu św. Wawrzyńca w Gnieźnie.

2013 – Witalij Skomarowski, bp pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej poświęcił nową kaplicę na Malowance w Żytomierzu. Po Mszy św., którą sprawował biskup, odbyły się występy chórów działających przy parafii: dziecięcego, młodzieżowego i gospel. W uroczystości poświęcenia kaplicy wzięli udział: ks. prowincjał Józef Lasak, ks. radca Józef Ciupak, ks. sekretarz ds. Misji Grzegorz Młodawski. Uczestniczyli w niej też wszyscy pallotyni pracujący na Ukrainie, gdyż Msza św. była zakończeniem wizytacji ks. prowincjała na Ukrainie.  Obecne były także pallotynki tam pracujące.

2014 – W Ząbkowicach Śląskich odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Dąbrowskiego juniora. Przewodniczył im bp świdnicki Adam Bałabuch. Obecni byli księża infułaci z Wałbrzycha, ks. prowincjał Adrian Galbas, który też wygłosił kazanie, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas, księża diecezjalni oraz bracia i księża pallotyni. W pogrzebie uczestniczyli mieszkańcy Ząbkowic Śląskich, wierni z Wałbrzycha, Przedborowej i przyjaciele ks. Józefa z Brodnicy. Spośród najbliższej rodziny przybyli m.in. brat i bratowa ks. Józefa, bratanica i bratanek – ks. Wojciech Dąbrowski. Kaznodzieja i wszyscy przemawiający podkreślali wielki szacunek zmarłego do stanu kapłańskiego oraz jego modlitewną pamięć, którą otaczał nowo wyświęconych księży, i którą towarzyszył im na ich drodze kapłańskiej. Akcentowano jego zaradność w pracy duszpasterskiej, udział w głoszeniu Dobrej Nowiny na kontynencie afrykańskim oraz wkład w codzienne życie wspólnoty pallotyńskiej. Ks. rektor Marek Chmielniak wyeksponował fakt, że ks. Józef odszedł do Pana w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, patronki parafii w Przedborowej i metropolii wrocławskiej. To ona towarzyszyła mu przy przejściu do życia wiecznego. Doczesne szczątki ks. Józefa spoczęły w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu komunalnym w Ząbkowicach.

2016 – Ks. Thomas Thennatt SAC, z Prowincji Objawienia Pańskiego, został mianowany bpem Gwalior w Indiach. Ks. Thomas urodził się 26 XI 1953, pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu złożył 31 V 1975, święcenia kapłańskie przyjął 21 X 1978.

2018 – W dniach 8 – 18 października w Kigali, w Rwandzie, obradowało XII Zebranie Doradcze Wyższych Przełożonych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Głównymi tematami obrad były: formacja stała, współpraca między różnymi strukturami i strategia misyjna.

W Zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Generalnego z Przełożonym Generalnym ks. Jacobem Nampudakamem na czele oraz wyżsi przełożeni 20 pallotyńskich prowincji i regii z całego świata. Wśród nich było pięciu Polaków: ks. Józef Lasak – wicegenerał; prowincjałowie z Poznania i Warszawy: ks. Adrian Galbas i ks. Waldemar Pawlik oraz regionałowie z Francji i Rio de Janeiro: ks. Aleksander Pietrzyk i ks. Zbigniew Lewandowski. Uczestnicy Zebrania spotkali się w nuncjuszem apostolskim w Rwandzie, abpem Andrzejem Józwowiczem.

Zebranie doradcze pallotyńskich wyższych przełożonych odbywa się co trzy lata i ma za zadanie podsumować dotychczasową pracę Zarządu Generalnego i wypracować linie realizacji priorytetów apostolskich prac Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny