Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
18 września 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 18 września

1947 – Kard. August Hlond przyjął dymisję ks. Franciszka Cegiełki z funkcji rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

W liście do ks. rektora Cegiełki pisał: „żegnam Księdza Rektora z wynurzenia głębokiej i trwałej wdzięczności za oddaną służbę na kierowniczym paryskim posterunku duszpasterskim, na którym Ksiądz Rektor pozostawia po sobie piękną pamięć pasterza dusz, stróża wiary, jałmużnika, opiekuna opuszczonych, budziciela nadziei i otuchy”.

5 października ks. F. Cegiełka pożegnał się oficjalnie z tym stanowiskiem. Pełnił go przez 10 lat (1937-47), z przerwą 1940-45, kiedy był więziony przez Niemców.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1925 – W Collegium Marianum na Kopcu uroczyście rozpoczęto rok szkolny 1925/26. Mszę św. celebrował ks. Bernard Pawłowski w asyście ks. Tomasza Sobieraja i kl. Józefa Chudzińskiego.

1925 – Zmarł Józef Krajewski (ur. 1897, zm. „w domu swego brata”: Rybno k. Lubawy?), wychowanek kopieckiego Collegium Marianum.

1931 – Po uzyskaniu doktoratu z teologii w Rzymie powrócił do kraju, na Kopiec, ks. Jan Szambelańczyk. W Wadowicach przez dwa lata wykładał filozofię scholastyczną.

1934 – Br. Henryk Zappa wyjechał z Kopca do Ołtarzewa, by stąd wyruszyć do Ameryki z kolportażem pallotyńskich czasopism.

1939 – W miejscowości Sokól na Kresach Wschodnich, zginął kl. Władysław Burzyński (ur. 1916 w Częstochowie), rozstrzelany w odwecie za spalenie przez wojsko polskie wsi Kołki. Wraz z nim zginęło wtedy ponad 20 mężczyzn, m.in. jego młodszy brat Mieczysław. Nie sprecyzowano dokładnie daty śmierci, która prawdopodobnie nastąpiła pomiędzy 17 a 20 IX 1939. Data popełnienia zbrodni tuż po inwazji sowieckiej na Kresy Wschodnie oraz przynależność ofiary do duchowieństwa, wrogo traktowanego przez komunistów, sugeruje, że sprawcami tego mordu byli nie tyle ukraińscy nacjonaliści, co członkowie „rewolucyjnego komitetu”.

1939 – Po inwazji sowieckiej na Polskę Berezę Kartuską opuścił ks. Jan Wroński. Po kilkutygodniowej tułaczce przybył do Radomia; wkrótce przeniósł się do Ołtarzewa, a następnie do Warszawy.

1950 – Dla Seminarium w Ołtarzewie mianowano trzech nowych prefektów: ks. Franciszka Bogdana – prefektem studiów, ks. Piotra Granatowicza – prefektem alumnów i ks. Józefa Kloca – prefektem nowicjuszy. Wicerektorem domu został ks. Franciszek Bogdan.

1953 – W Osny rozpoczęły się rekolekcje dla księży i kleryków Regii Miłosierdzia Bożego. Prowadził je ksiądz eksgenerał Wojciech Turowski.

1959 – W Osny zmarł ks. Julian Zegar (ur. 1922 w Szynwałdzie, w diecezji tarnowskiej), duszpasterz polonijny we Francji, profesor Collège St. Stanislas w Osny.

Pracował jako nauczyciel i wychowawca młodzieży w pallotyńskim Gimnazjum św. Stanisława Kostki. Udzielał się w pracy duszpasterskiej na rzecz Polonii w różnych parafiach, przede wszystkim w Troyes, gdzie zyskał sobie wielu przyjaciół, uznanie i pamięć. Głosił rekolekcje i prowadził konferencje radiowe w Paryżu oraz pisał artykuły do „Naszej Rodziny”. Był kapłanem wesołego usposobienia i kochającym swoje powołanie.

1961 – W Częstochowie odbył się pogrzeb Bronisława Idzikowskiego, żużlowca (+15 IX). „Głównymi ulicami, ze szpitala w Zawodziu aż na daleki cmentarz św. Rocha, cała niemal Częstochowa odprowadzała swego doskonałego sportowca, wzorowego młodzieńca i nad wyraz gorliwego katolika, a naszego parafianina”. Orszak żałobny prowadził ks. Fabian Zawacki w asyście naszych księży. Byli paulini, kilku diecezjalnych księży i ponad 100 ministrantów.

1963 – Do domu w Gdańsku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej przybył br. Franciszek Cichowski. Przebywał tu do końca życia (+1994).

1968 – W Ołtarzewie odbył się pogrzeb ks. Czesława Skuzy. Jego doczesne szczątki zostały przewiezione już 17 IX do Ołtarzewa i pochowane następnego dnia w miejscowej kwaterze pallotyńskiej.

1972 – W Seminarium w Ołtarzewie mieli zjazd kursowy księża z archidiecezji warszawskiej. Było 25 uczestników.

1973 – Do Ołtarzewa przybył ponownie na stałe ks. Józef Turecki. Był lektorem języka łacińskiego w Seminarium.

1977* – Ks. Stanisław Rudziński miał w Ołtarzewie Dzień skupienia dla 50. opiekunek grup współpracowników pallotyńskich.

1984 – Nowy rektor w Ołtarzewie, ks. dr Kazimierz Czulak, przedtem prefekt alumnów, rozpoczął swoje urzędowanie.

Administratorem domu ołtarzewskiego został ks. Jan Kot.

1988 – W Ząbkowicach Śląskich konsekrację wieczną na ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka złożyli klerycy: Jarosław Chmielecki, Piotr Czerwonka, Mirosław Filipkowski, Adam Golec, Zenon Hanas, Wojciech Kacprzycki, Łukasz Kopaniak, Adam Kowalik, Kazimierz Kulasza, Józef Lasak, Jarosław Nakielski, Witold Ortonowski, Piotr Ramusiewicz, Jan Stawicki, Józef Stępiński, Jerzy Suszko, Kazimierz Tyszka i Krzysztof Wójcik.

Do tego wydarzenia przygotowywali się na Dyrektorium w Czarnej, pod opieką ks. prefekta Zygmunta Rutkowskiego. Rekolekcje prowadził ks. Mieczysław Olech.

1990 – Ks. Józef Klaper zakończył urząd delegata prowincjała w USA (pełnił go od 1985). W tym dniu funkcje rektora domu w North Tonawanda i delegata w USA przejął ks. Lesław Gwarek i sprawował je do momentu wybrania go na prowincjała Prowincji Zwiastowania Pańskiego w III 1993.

1991 – W North Tonawanda zmarł ks. Jerzy Jera (ur. 1923 w Łodzi), duszpasterz polonijny we Francji i w USA.

Do USA przyjechał w 1961. Pomagał w wielu parafiach: w Buffalo, North Tonawanda i Lackawanna. Przez pewien czas był administratorem parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Medinie („W parafii Medina”, PBI 1975, nr 1, 8-9). Jeździł też z tygodniowymi misjami po parafiach USA. Od 2 I 1975 pracował jako kapelan szpitali: Edward Meyer Memorial Hospital i Veterans Hospital w Buffalo, a od 1 V 1976 De Graff Memorial Hospital w North Tonawanda. Po przejęciu domu przez polską prowincję (1978) ks. J. Jera przeszedł do niej w 1983 (do tego czasu przynależał do Regii Miłosierdzia Bożego). W parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w North Tonawanda pracował jako wikariusz od 1979 do końca życia. Był tam moderatorem Towarzystwa św. Anny i Zjednoczenia Rodziców i Nauczycieli szkoły parafialnej. Uczył też religii w dwóch różnych klasach, a w soboty – dzieci uczęszczających do szkół publicznych.

1994 – Uroczyste przekazanie pallotynom tymczasowej parafii św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej. Administratorem parafii został ks. Franciszek Mąkinia.

1994 – W Ząbkach br. Janusz Frydrysiak złożył wieczną konsekrację na ręce ks. prowincjała Mieczysława Olecha.

1994 – W Poznaniu br. Jerzy Pietraszko złożył wieczną konsekrację na ręce ks. prowincjała Lesława Gwarka.

1997 – W dniach 14 – 18 IX 1997 w Dublinie, w Irlandii, odbyło się Trzecie Europejskie Spotkanie Kontynentalne przełożonych pallotyńskich prowincji, regii i delegatur Europy. Przełożeni dokonali wymiany opinii na temat znaków czasu w perspektywie Nowego Tysiąclecia oraz wyzwań, które wynikają stąd dla wspólnot pallotyńskich. Sprawozdania przedstawiane przez przełożonych i dyskusje ukazały ważność nawrócenia, osobistego i wspólnotowego. Podkreślano wielkie znaczenie formacji. Następne spotkanie na poziomie kontynentalnym odbyło się jesienią 1999 we Francji, w Regii Miłosierdzia Bożego.

1997 – Do Poznania, na uroczystości pogrzebowe br. Stanisława Gibały przybyło ponad 50 współbraci z wielu domów obydwu prowincji, na czele z ks. wiceprowincjałem Józefem Nowakiem. Była obecna też rodzina zmarłego i pracownicy Wydawnictwa Pallottinum. Liturgii pogrzebowej przewodniczył ks. proboszcz ze Szczepanowa, z rodzinnej parafii br. Stanisława. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. wiceprowincjał Wojciech Pietrzak. Został pochowany w II kwaterze pallotyńskiej na poznańskim cmentarzu Junikowo.

2001 – W Ołtarzewie, w dniach 16-18 września, odbyło się Sympozjum Sekcji Psychologów Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki.

2003 – Spotkanie z dyrektorem liceum technicznego w Osny, panem Michael Fauriac. Był on pierwszym dyrektorem świeckim liceum w Osny. Liczyło wówczas 95 uczniów; zostało założone w 1957; prawa państwowe otrzymało w 1962; od 1993 jest na kontrakcie z państwem.

2004 – Ks. Adam Gałązka przeszedł do Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

2011 – Ks. Krzysztof Syrek został przeniesiony z Warszawy (ul. Pszczyńska) do Międzyrzecza. Jako akrywny rekolekcjonista głosił misje i prowadził peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

2019 – W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Grzegorza Kurpa SAC, „Problem transgresji społeczno-kulturowej w teorii buntu mas José Ortegi y Gasseta”. Promotorem rozprawy był ks. dr hab. Jacek Grzybowski, a recenzentami: prof. dr hab. Krzysztof Polit z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dr hab. Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Ks. G. Kurp jest autorem kilku artykułów publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych, a także jest współautorem publikacji pt. Historia Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku (13 tomów). Był też współorganizatorem sympozjów i konferencji naukowych.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny