Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
26 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 26 stycznia

1964 – Utworzono Ośrodek Studiów Pallotyńskich im. Wincentego Pallottiego z siedzibą w Ołtarzewie. W tymczasowym statucie (na okres trzech lat), zatwierdzonym 22 I 1964, określono cele i zadania OSP: 1. studia nad pogłębieniem znajomości osoby św. Wincentego Pallottiego i jego duchowości; 2. Pogłębienie apostolskiej świadomości w Stowarzyszeniu.

W tym celu należało gromadzić: 1. odpowiednią literaturę, 2. bibliografię, 3. tłumaczenia na język polski dzieł Pallottiego oraz publikacji zagranicznych z zakresu apostolstwa. Członkowie OSP mieli spotykać się raz w roku, by dzielić się swoimi spostrzeżeniami, wysłuchać referatów głoszonych także przez księży spoza Stowarzyszenia oraz osób świeckich.

Członkami zwyczajnymi Ośrodka zostali księża (7): Józef Wróbel, Alojzy Hassa, Wiktor Bartkowiak, Witold Zdaniewicz, Tomasz Bielski, Jan Pałyga i Feliks Folejewski.
Do grupy nadzwyczajnych członków weszli księża (10): Stanisław Czapla, Alojzy Żuchowski, Stanisław Martuszewski, Antoni Jaroch, Henryk Herkt, Zenon Modzelewski, Henryk Kietliński, Mieczysław Madejski, Roman Dzwonkowski i Alojzy Orszulik.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1936* – Dzieci z przedszkola sióstr urszulanek w Ołtarzewie odegrały w sali przy kaplicy parkowej jasełka – najpierw dla dzieci, a następnie dla dorosłych. Z domu seminaryjnego obecny był na przedstawieniu ks. Franciszek Bobrowski.

1945 – Wyzwolenie Wadowic. Na skutek działań wojennych i kwaterującego wojska radzieckiego (od lutego do kwietnia 1945, najpierw we wszystkich budynkach, a potem w części) gmach Collegium Marianum doznał wielu szkód.
W tym czasie ks. Józef Wróbel, rektor domu, rozpoczął remont generalny Kopca, aby Collegium Marianum mogło wznowić naukę. W trakcie tego remontu, w tym samym roku, ks. Józef przeszedł do Warszawy, gdzie był radcą (od 23 V 1945) i sekretarzem prowincjalnym (od IX 1946).

1963* – W Częstochowie, na cmentarzu św. Rocha został pochowany śp. ks. Władysław Siwek. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział bp Stanisław Czajka, sufragan częstochowski, liczni duchowni i wierni.

1971 – Konferencja Episkopatu Polski zaaprobowała przedstawiony jej Statut Krajowego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom i poleciła realizować go we wszystkich ośrodkach duszpasterskich w Polsce. Na czele KDDPP stał od 1971 ks. Józef Lesiak SAC. Był on członkiem Komisji Episkopatu ds. Powołań Duchownych. Jego praca zaowocowała licznymi powołaniami w Polsce. Każdego roku organizował m.in. wykłady dla sióstr i księży zaangażowanych w zespole rekolekcyjnym KDDPP.

1974 – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Rwandzie uzyskało ze strony władz państwowych osobowość prawną.

1974 – W ramach Tygodnia Pallottiego odbyło się pierwsze po wojnie spotkanie przedstawicieli Seminarium ze współpracownikami z terenu Ołtarzewa. O godzinie 18:00 odprawiono dla nich Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. rektora Jana Koryckiego. Kazanie wygłosił ks. Józef Kołodziejczyk. W spotkaniu wzięło udział 70. współpracowników, 5. księży, br. Adam Fułek i kl. Ludwik Roehr. W programie spotkania były następujące punkty: słowo wstępne ks. proboszcza Edwarda Daniela i duszpasterza współpracowników ks. Stanisława Rudzińskiego, podziękowania za współpracę i życzenia złożone współpracownikom przez ks. rektora Jana Koryckiego, dzielenie się opłatkiem, wspomnienia z pierwszych lat pobytu naszych księży w Ołtarzewie – uczynił to ks. Tadeusz Gliński, a ze strony współpracowników p. Wiatrowski, kolędy.

1975* – W Ołtarzewie, ok. 90. członków ZAK-u wzięło udział w zewnętrznych uroczystościach ku czci św. Wincentego Pallottiego.

1977 – Prof. Peter Meinhold, ewangelicki teolog i historyk Kościoła, wygłosił wykład na temat autorytetu i wolności w Kościele. Wśród słuchaczy byli alumni, profesorowie i siostry. Tłumaczem był ks. dr Anastazy Bławat.

1979 – Ks. Feliks Folejewski, ojciec duchowny Seminarium w Ołtarzewie, poprowadził w Niepokalanowie dzień skupienia dla alumnów VI kursu.

1982 – styczeń – Pallotyni rozpoczęli posługę duszpasterską w Rutshuru w Kongo. Pierwszym proboszczem rozległej parafii był ks. Henryk Kazaniecki. Najdalsze wspólnoty były oddalone o 60 km. Po podziale parafii w 1984, drugą część przejęli kanonicy regularni z Włoch.

1988 – Podczas wieczornej Eucharystii chór z parafii ożarowskiej śpiewał w Ołtarzewie staropolskie kolędy.

1990 – Dyrektorem Wydawnictwa Królowej Apostołów mianowano ks. Jana Pałygę. Po podziale Prowincji funkcję tę przejął ks. Zygmunt Rutkowski. Wydawnictwo to nie posiadało własnej drukarni. Jego powstanie wiązało się z czasopismem „Królowa Apostołów”.

1996 – W szpitalu w Pruszkowie zmarł br. Jan Petruczynik (ur. 1915 w Dubicy Górnej, w parafii Wisznice, w diecezji podlaskiej). Charakteryzował się poczuciem obowiązku, zawsze można było na niego liczyć. Jego prawość i prostolinijność charakteru oraz troska o dobro i oddanie obowiązkom budziły u innych szacunek dla niego, a im samym dawały zaufanie i pewność bycia we własnym domu. Zawsze łączył pracę z modlitwą. Był człowiekiem harmonii i niewzruszonych zasad. Cokolwiek wykonywał, czynił to w najwyższym porządku, dokładnie, prawie nabożnie, jakby dotykał Bożego dzieła. Dla niego wszystko miało swój ostateczny sens.

1998 – W dniach 26-31 stycznia w Wadowicach odbywało się Zebranie Prowincjalne Prowincji Chrystusa Króla. Uczestnikami Zebrania ze wspólnoty ołtarzewskiej byli: ks. rektor Marian Kowalczyk, ks. Paweł Góralczyk, ks. Łukasz Kopaniak, ks. Józef Lasak, ks. Franciszek Mickiewicz, br. Romuald Fogiel, dk. Mariusz Małkiewicz.

1998 – W Częstochowie, w dniach 26-30 stycznia, odbyło się II Zebranie Prowincjalne Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Z Ołtarzewa wzięli w nim udział: ks. Tomasz Skibiński i ks. Mirosław Prekop.

1998 – W Ołtarzewie, w Godzinie Miłosierdzia, zmarł br. Antoni Całka (ur. 1913 w Nowym Kamieniu, w parafii Kamień, w diecezji przemyskiej). W 1951 został przeniesiony z Suchar do Ołtarzewa, gdzie pracował aż do swojej śmierci, głównie na gospodarstwie. Pod koniec życia zamieszkał wraz z rodzonym bratem Tomaszem (1914-2002) w Domu Braci w Ołtarzewie, gdzie obaj oddawali się modlitwie. Mieszkając w pobliżu kaplicy domowej, stale uczestniczył we mszy, ilekroć zauważył tam zapalone światło, znak sprawowanej w tym czasie Eucharystii. Dużo czasu poświęcał na wsłuchiwanie się w głos Radia Maryja, razem z nim modląc się, uczestnicząc w katechezach, śpiewach i dyskusjach. W chorobie nie narzekał, poddając się woli Bożej, ufając jedynie miłosierdziu Bożemu. Był człowiekiem ogromnej pracy, poświęcenia i oddania. Poprzez swoją pracę był żywicielem Ołtarzewa, pracując w niełatwych warunkach.

2015 – W Yamoussoukro odbyło się VI Zebranie Delegatury Matki Bożej Pokoju. Temat Zebrania brzmiał: 25 lat obecności Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na Wybrzeżu Kości Słoniowej – osiągnięcia i perspektywy. Funkcję delegata pełni ks. Adam Pacuła. W Zebraniu brało udział 12 pallotynów. Gościem specjalnym był ks. Stanisław Stawicki, sekretarz Prowincji Chrystusa Króla.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny